bigmatko-lifeživot a svet okolo nas

Články za rok 2015

zrušenie spoluvlastníctva

Publikované 17.12.2015 v 11:09 v kategórii právo, prečítané: 632x

vzor dohody o zrušení spoluvlastníckych podielov v prípade ak je nehnuteľnosť zaťažená úverom DOHODA O ZRUŠENÍ A VYPORIADANÍ PODIELOVÉHO SPOLUVLASTNÍCTVA ktorú uzavreli podľa Občianskeho zákonníka účastníci: v 1. rade .......................................................... v 2. rade ........................................................... za týchto podmienok: §1 Vlastníctvo a jeho rozsah 1. Účastník v 1. rade v podiele ½-ica a účastník v 2.rade v podiele ½-ica sme podielovými spoluvlastníkmi bytu ...................a účastníci v 1. a 2. rade sme podielovými spoluvlastníkmi podielu ...........................na spoločných častiach a zariadeniach obytného domu ...............postaveného na pozemku ................... ďalej účastníci v 1. a 2. rade sme podielovými spoluvlastníkmi podielu ....................v pozemku parc.č................zastavané plochy a nádvoria o výmere .............m2, ktoré nehnuteľnosti sú zapísané u Správy katastra .............v Katastri nehnuteľností na LV č. ..............k.ú. ................ 2. Spoluvlastníckemu podielu na spoločných častiach v rozsahu ............... v pozemku parc.č...................zastavané plochy a nádvoria o výmere ............m2zodpovedá v prepočte na plochu výmera ..............m2. 3. Byt č. .......je I. kategórie a pozostáva z .......... obytných miestností a príslušenstva k bytu, ktorým je - chodba, kuchynská časť v obývacej izbe, kúpeľňa, WC, balkón o celkovej výmere bytu s príslušenstvom bez balkóna .................m2. 4. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to všetka jeho vnútorná inštalácia, potrubné rozvody teplej a studenej vody, rozvody ústredného kúrenia, elektroinštalácia kanalizácia, rozvod slaboprúdu a káblovej televízie /okrem stúpacích vedení, ktoré sú určené na spoločné užívanie/, ďalej poštová schránka, zvonček, domový vrátnik, vodovodné batérie, zariadenie kúpeľne a WC, rádiatory, merače spotreby studenej a teplej vody, elektromer, merač tepla a ktoré sú určené na užívanie s bytom. 5. Spoločné časti sú chodbové priestory obytného domu, zastrešenie obytného domu, pivničné priestory, pozemok parc. č. ............o výmere ...............m2. 6. Vlastníctvo bytu vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu, vstupnými dverami do príslušenstva bytu vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu studenej a teplej vody a elektrickými poistkami na byt.  §2 Hodnota nehnuteľností  1. Všeobecná hodnota uvedených nehnuteľností na základe dohody účastníkov predstavuje sumu ..............€ rovnajúcu sa výške zostatku úveru ku dňu ................základe zmluvy o splátkovom úvere číslo .................zo dňa ............. 2. Hodnota spoluvlastníckeho podielu každého z účastníkov v 1. a 2. rade vo výške ½-ica v nehnuteľnostiach v peňažnom vyjadrení predstavuje sumu ....................€.  §3 Prejavy vôle účastníkov  Účastníci v 1. a v 2. rade na základe vzájomnej dohody zrušujeme naše podielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnostiam špecifikovaným v ust. § 1 tejto zmluvy a toto si vyporiadavame dohodou nasledovne: Výlučným vlastníkom nehnuteľnosti špecifikovanej v § 1 sa stáva účastník v 2. rade - ................. §4 Prevzatie záväzku zo zmluvy o splátkovom úvere číslo .................. zo dňa ..........  1. Účastník v 2. rade ...................na základe dohody s účastníkom v 1. rade preberá všetky záväzky zo zmluvy o splátkovom úvere číslo ...............zo dňa ..................uzavretej s veriteľom .................... 2. Účastník v 2. rade sa zaväzuje uhrádzať mesačné splátky úveru vo výške ............€ zo svojho účtu v ................... číslo: .......................ako vyrovnanie spoluvlastníckeho podielu účastníka v 1 rade aj v prípade nesplnenia podmienok k prevzatiu záväzku na strane veriteľa. 3. Účastníci v 1. a v 2. rade berú na vedomie, že prevzatie záväzkov zo zmluvy o splátkovom úvere číslo ............. zo dňa ...................... účastníkom v 2. rade je účinné medzi účastníkmi dňom podpisu tejto dohody a účinné voči veriteľovi, len ak veriteľ dá písomný súhlas s prevzatím záväzkov. 4. Účastník v 2 rade sa zaväzuje po nadobudnutí účinnosti tejto dohody uhrádzať poplatky za ceny služieb a poplatky do fondu opráv a poplatky spojené so správou spoločných častí a zariadení domu, zaväzuje s uhradiť nedoplatky na tzv. cenách služieb spojených s užívaním bytu č. .............., ďalej nedoplatky do fondu opráv a nedoplatky spojené so správou spoločných častí a zariadení domu. 5. Účastník v 2 rade ako výlučný vlastník nehnuteľnosti je… Celý článok ›


dohoda spoludlžníkov

Publikované 17.12.2015 v 10:57 v kategórii právo, prečítané: 183x

jednoduchý vzor dohody spoludlžníkov v prípade ak bývalí manželia majú spoločný záväzok (dlh, úver..) a potrebujú sa vyporiadať s riadnym splácaním DOHODA SPOLUDLŽNÍKOV Dlžník: ....................................................................... ........................................................................ (ďalej len „dlžník“) Spoludlžník:  ...................................................................... ........................................................................ (ďalej len „spoludlžník“) Uzatvárajú túto dohodu za účelom úpravy podielov na spoločnom dlhu voči veriteľovi...................... I. Predmet dohody Predmetom dohody je úprava vzájomného vnútorného vzťahu dlžníka a spoludlžníka voči pohľadávke založenej úverovou zmluvou..........................(ďalej len „úverová zmluva)a veriteľovi..........................(ďalej len „veriteľ“) v celkovej výške................určenej ku dňu................ II. Vyhlásenia zmluvných strán Dlžník vyhlasuje, že úverovú zmluvu uzatvoril počas manželstva so spoludlžníkom v dobrej viere, slobodne vážne podľa podmienok upravených úverovou zmluvou. Dlžník vyhlasuje, že v rámci vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode prevzal časť pohľadávky veriteľa, na základe dohody so spoludlžníkom v súvislosti s vyporiadaním vlastníctva k hnuteľných veciam pochádzajúcich z manželstva. Dlžník vyhlasuje, že podiel spoludlžníka na pohľadávke veriteľa je vo výške ................ € a že zostávajúca suma pohľadávky je jeho osobným záväzkom. Spoludlžník vyhlasuje, že úverovú zmluvu uzatvoril počas manželstva s dlžníkom v dobrej viere, slobodne vážne podľa podmienok upravených úverovou zmluvou. Spoludlžník vyhlasuje, že v rámci vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode odovzdal dlžníkovi časť hnuteľných vecí ako podmienku prevzatia časti pohľadávky veriteľa. Spoludlžník vyhlasuje, že jeho podiel na pohľadávke veriteľa je vo výške .....................€. Dlžník a spoludlžník vyhlasujú, že svoje podiely na pohľadávke veriteľa určili slobodne, vážne a v dobrej viere ako vyporiadanie vzájomných vzťahov. III. Práva a povinnosti zmluvných strán Dlžník sa zaväzuje uhrádzať pohľadávku veriteľa vo forme mesačných splátok až do úplneho splatenia svojho podielu riadne a včas, podľa podmienok dohodnutých v úverovej zmluve. Spoludlžník sa zaväzuje uhradiť svoj podiel na pohľadávke vo výške ...............€ vo forme mesačných splátok odo dňa kedy dlžník uhradí zostávajúcu časť pohľadávky veriteľa, alebo v prípade ak veriteľ uplatní svoj nárok voči spoludlžníkovi z dôvodov vzniknutých na strane dlžníka. V prípade, že veriteľ uplatní svoj nárok voči spoludlžníkovi z dôvodov vzniknutých na strane dlžníka, je spoludlžník oprávnený požadovať od dlžníka uhradenie sumy, ktorú uhradil veriteľovi nad rámec svojho spoludlžníckeho podielu. Dlžník sa zväzuje uhradiť spoludlžníkovi sumu, ktorú spoludlžník uhradí veriteľovi nad rámec jeho podielu na pohľadávke, určeného v bode II tejto dohody. IV. Záverečné ustanovenia Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zúčastnenými stranami. Dlžník a spoludlžník prehlasujú, že si dohodu prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom ju slobode, vážne a v dobrej viere podpísali. V ............................ .............................................................                                                                                 ....................................................... dlžník                                                                                                                                                       spoludlžník Celý článok ›


kultura v kinách

Publikované 04.11.2015 v 15:06 v kategórii kultúra, filmy, knihy, seriály, prečítané: 116x

Odbočím trocha od svojej právnej a športovej problematiky, ale nedá mi aby som aspoň na pár riadkov nevypustil svoje myšlienky, ktoré sa mi motajú v hlave pri každej návšteve kina. A keďže patrím k masovým konzumentom komerčnej kinematografie tak moje návštevy kina sú nadpriemerne časté. Vďaka tomu, alebo skôr kvôli tomu, som často krát, ba priam vždy, svedkom nie filmového predstavenia, ale diváckeho predstavovania sa v kinosálach. Nepoviem nič nové keď tvrdím, že návšteva kina už dávno pradávno nie je kultúrnym zážitkom. Také kino zažil asi naposledy môj otec keď šiel do kina na priemeru Winetua a matne si spomínam aj na svoje pocity zo starého kina, keď som s rodičmi šiel na premiéru levieho kráľa. Návšteva kina bola zážitkom a mala svoje pravidlá a procesy a určitú formu etikety a sociálnej kultúry, ktorá bol zaužívaná. Deti mali radosť a boli šťastné keď ich rodičia zobrali do kina na rozprávku a dospelí zas kino mali ako romantický zážitok a nikto z nich nepotreboval pred tým tri hodiny chodiť po nákupnom centre a netúžil po litrovej cole a trojkilových pukancoch alebo iných pochutinách. Takúto nostalgiu už nikto v kine nepocíti. Ak patríte k ľudom, ktorí idú do kina raz dva krát za rok tak pravdepodobne ani nebudete vnímať nejaké negatíva. Ak ste však pravidelným návštevníkom kín ako ja, tak sa tam stretnete naozaj so všeličím a všelikým a to v najrozličnejších podobách. Komercia priniesla do kín aj konzumný systém sledovania filmov bez úcty, bez rešpektu, bez ohľadu na okolie. Vo všeobecnosti by som súčasných návštevníkov kina rozdelil do dvoch základných kategórií a to sú profesionáli a amatéri. Profesionálneho diváka spoznáte ľahko, nie je výnimkou, že do kina chodí sám bez obmedzujúceho sprievodu. Pohybuje sa v priestoroch kina s istotou, pozná rozmiestnenie sál, pozná sa s personálnom, vie aký ma lístok, na aký ide film, vie kedy sa film začína, vie kde má sedadlo a hlavne vie ako sa má chovať v kine. Nezmätkuje pri výbere miesta na sedenie, nezdržuje pri kase, lebo väčšinou už má lístok zakúpený online a ak aj nie, tak nikdy za ním nečakáte dlho, lebo profesionálny divák presne vie kde chce sedieť. Profesionálny divák si vie vytvoriť v kine kultúrnu atmosféru a chodí do kina lebo má záujem o filmový zážitok. Tento zážitok mu však vie znepríjemniť kino amatér. Samotných amatérov rozdeľujem do viacerých kategórií: - Sliedič: amatér sliedič má problémy už pri vstupe do kina. Nevie kde sa kupujú lístky sliedi po priestore a je zmätený. Vo väčšine prípadov sa sliediči pohybujú v pároch pričom je ťažko rozoznať kto z páru je viac zmätený. Sliedič po úspešnom zakúpení lístka sliedi kadiaľ sa vchádza do kina a snaží sa pritom pôsobiť skúsene, ale tým ešte vytvára viac zmätku v páre sliedičov. Sliedič nevie, že pred vstupom do kina sa musí preukázať vstupenkou. Aj po usmernení zo strany personálu sliedi sliedič po priestore a hľadá správny smer do svojej sály. Ak už sliedič nájde správnu sálu tak tápa a je zmätený lebo nepozná poradie radov a sedadiel v sále a nevie, že prvá rada je umiestnená priamo pred plátnom v spodnej časti sály. Po úspešnom objavení svojho miesta je sliedič spokojný a neobťažuje už svojou prítomnosť ostatných divákov lebo je rád, že sa dostal do správnej sály. Problém nastáva vtedy ak sliedič síce nájde správnu sálu ale zmýli si deň, prípadne hodinu premietania. V takom prípade sliedič zúfalo a nechápavo hľadí na diváka, ktorý si chce sadnúť na jeho miesto a presviedča ho, že aj on ma lístky kúpene na rovnaké sedadlo. Sliedič je neškodný a málokedy naruší pokojné sledovanie filmu. - Zabávač: Amatér zabávač prejavuje prvky svojej diváckej osobnosti predovšetkým až priamo v sále, ale je možné ho identifikovať aj skôr spomedzi čakajúcich návštevníkov kina. Zabávač je vždy v sprievode minimálne dvoch a viacerých osôb a hlasným prejavom demonštruje svoju pozíciu v skupine. V kino sále spoznáte zabávača väčšinou hneď pri vstupe lebo sa nepretržite nahlas rozpráva so svojou skupinou a smeje sa na každom slove. Ak sa nachádzate v dostatočnej vzdialenosti od skupiny, v ktorej sa nachádza zabávač tak máte pomerne dobrú šancu, že si kino užijete bez toho aby ste mali chuť utopiť zabávača v poháre litrovej coly, ktorú má zabávač väčšinou pravidelne so sebou. Ak ste však v jeho bezprostrednej blízkosti tak sa môžete pripraviť na súvislý subjektívny humorný komentár ku všetkému čo sa deje na plátne aj mimo neho a vypočujete si rôzne príbehy zo života zabávača. Najvýraznejšie sa zabávač prejavuje počas 12 až 15 minút kedy na plátne premietajú reklamy a upútavky na filmy. Jeden z… Celý článok ›


predbežené opatrenie - zákaz vstupu

Publikované 27.10.2015 v 14:11 v kategórii právo, prečítané: 327x

príklad návrhu na vydanie predbežného opatrenia za účelom zákazu vstupu do obydlia Okresný súd ........................  Navrhovateľ: .................................... Odporca:  ........................................ Návrh na vydanie predbežného opatrenia na zákaz vstupu do bytu podľa § 76 ods. 1 písm. g) OSP I. Navrhovateľka a odporca sú podielovými spoluvlastníkmi bytu .........poschodí bytového domu súpisného čísla ............, vchod ..........v meste ............. každý v podiele 1/2. Navrhovateľka a odporca sú rovnako podielovými spoluvlastníkmi každý v podiele ................ in na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súpisného čísla .....postaveného na pozemku parc. čísla ........... zastavené plochy a nádvoria o výmere ................, ktoré nehnuteľnosti sú zapísané na Správe katastra .............v Katastri nehnuteľností na LV č. .............k. ú. ............ (treba v krátkosti opísať skutkový stav spolužitia súčastnených strán) napr:   Navrhovateľka a odporca užívali spoločne uvedenú nehnuteľnosť od ............. V spoločnej domácnosti s nimi žila ich maloletá dcéra.............................. . Do ...............užívali všetci nehnuteľnosť bez výrazných problémov, pričom sa nevyhli bežným vzájomným rozporom. Manželstvo navrhovateľka a odporca neuzavreli. V priebehu roka ..............a ............sa ich vzájomný vzťah postupne zhoršoval a zo strany odporcu dochádzalo opakovane a stále častejšie k verbálnym útokom voči navrhovateľke a aj maloletej dcére. Spoločné užívanie bytu sa stávalo neznesiteľným. Odporca často užíval alkoholické nápoje a bol pod ich vplyvom. Odporca minimálnou mierou prispieval na spoločný život a starostlivosť o maloletú dcéru. Verbálne útoky sa postupne striedali aj s fyzickými napádaním zo strany odporcu voči navrhovateľke. Dlhú dobu však ani jeden z útokov nebol predmetom trestného oznámenia ani vyšetrovania zo strany polície. Situácia v rodine sa neustále menila a útoky sa stupňovali. Rozpory a agresívne správania odporcu viedli k rozhodnutiu súdu o zverení maloletej do starostlivosti matke a určení povinnosti odporcu prispievať na výživné pre maloletú. Dôkaz: .................................  Odporca od roku zostal nezamestnaný. Od tej doby sa narušenia vzťahu len stupňovali. Odporca začal výrazne požívať alkoholické nápoje a marihuanu. Prvá vážna hádka nastala v roku .........kedy odporca navrhovateľku napadol pod vplyvom alkoholu a to za prítomnosti maloletej dcéry. Odporca navrhovateľku udrel a nadával jej. Navrhovateľka bol už vtedy nútená utiecť aj s maloletou dcérou k matke aby ochránila seba a dcéru pred útokmi odporcu. Po tomto zážitku sa opakovane vracala navrhovateľa do spoločného bytu nakoľko odporca neustále menil svoje nálady a sľuboval zlepšenie vzťahov. Všetko sa však opakovalo a odporca svoje agresívne správanie nezmenil. Len sa to zhoršovalo. Navrhovateľka však nikdy situáciu neoznámila na polícii nakoľko sa bál odporcu a aj hanby. Spolužitie s odporcom však bolo neznesiteľné a navrhovateľka spolu s maloletou dcérou museli odísť zo spoločného byt k matke navrhovateľky. V súčasnej dobe je navrhovateľka nútená bývať s maloletou dcérou v podnájme nakoľko spoločný byt nie je možné užívať práve zo strachu z odporcu. Odporca v byte prebýval a aj prebýva napriek tomu, že za byt sa dlhodobo neplatia žiadne poplatky. Po odchode navrhovateľky zo spoločného bývania sa situácia s odporcom opäť zhoršila. Odporca vyhľadával spoločnosť navrhovateľky napriek jej nesúhlasu. Sledoval navrhovateľku na verejnosti aj v práci aj v mieste podnájmu. Toto opäť viedlo k fyzickému útoku zo strany odporcu, ktorý už navrhovateľka oznámila na políciu. Situácia sa však neupokojila. Odporca napádal navrhovateľku pri každej príležitosti dokonca aj priamo v práci pred svedkami kedy bol aj značne agresívny. Neustále sa navrhovateľke vyhrážal aj osobne aj prostredníctvom sms správ a aj fyzickým napádaním vždy keď navrhovateľku vysledoval. Všetko vyvrcholilo podaním opätovného trestného oznámenia na odporcu v roku ..........na základe, ktorého bolo odporcovi dňa .............vznesené obvinenie na Obvodnom oddelení PZ v ............. pre trestný čin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1, ods. 2 písm. b) s poukazom na § 127 ods. 5 Trestného zákona a prečinu nebezpečného prenasledovania podľa § 360a ods. 1 písm. a, písm. b), ods. 2 písm. a) s poukazom na § 127 ods. 5 Trestného zákona. Navrhovateľka je odkázaná na prebývanie v podnájme nakoľko sa obáva útoku zo strany odporcu, ktoré by nasledovali keby sa so svojou maloletou dcérou nasťahovali späť do spoločného bytu na adrese trvalého… Celý článok ›


stravovanie a športová aktivita

Publikované 27.10.2015 v 13:59 v kategórii šport, fitness, životný štýl, prečítané: 122x

Každý z nás už čítal nejaký odborný článok, ktorý opisoval zaručené a vedecky podložené princípy stravovania určené na chudnutie, spaľovanie, naberanie svalov, lepšiu kondíciu, naštartovanie metabolizmu a podobné fyzické prejavy nášho organizmu. Ja osobne som za doterajšiu takmer 20 ročnú prax v oblasti silového športu, kulturistiky a fitnes čítal, videl a počul toľko zaručene fungujúcich rád a názorov, že ich ani nedokážem spočítať nie to ešte aby som sa nimi dokázal efektívne riadiť. Do celého tohto balíka odborných a amatérskych poradenských služieb by som chcel prispieť aj svojim názorom zoceleným rokmi tréningu. Pracujem so skúsenosťami, ktoré som získal v juniorskom a dospelom veku. Obdobie detského, žiackeho a dorasteneckého športu podľa mňa nepatrí pod drobnohľad výživových poradcov a špecialistov. Keď športujete od 5tich rokov tak určite sa neriadite tým čo je pre Vás najlepšie, ale kŕmite sa tým čo Vám rodičia nachystajú. Výraznejšie je potrebné sa strave venovať keď dospejete a začne sa prejavovať skutočný stav Vášho metabolizmu a postupne až do dospelého veku, kedy smerujete od začiatkov k vrcholu, na ktorom sa chcete čo najdlhšie udržať. Ak začínate cvičiť a ste v pozícií človeka, ktorý nikdy neriešil svoje stravovanie, svoj metabolizmus, ani vyvážený pomer bielkovín, sacharidov a tukov, tak ste sa asi ani nikdy nezamysleli nad tým, aby ste výrazne svoju stravu upravili. S tou myšlienkou sa však pohrávate, lebo veď práve tá skutočnosť, že ste sa rozhodli športovať má smerovať k tomu, že nejakým spôsobom vylepšíte svoje fyzické predpoklady. Pri každom druhu športu existuje väčší počet metód a foriem stravovania, ktoré by mali napomôcť k dosiahnutiu požadovaných výsledkov. Ja sa so svojim názorom budem venovať skupine ľudí, ktorí sa športu venujú na amatérskej úrovni, pretože aktívny športovec má vo svojom okolí niekoho, kto mu stravovanie upraví. Minimálne má trénera, ktorý ho nasmeruje a urči mu prísny režim fungovania. Vy ostatní ste však odkázaní sami na seba a práve na tie rôzne odborné a laické články ohľadom stravovania. Články a tvrdenia o zaručene fungujúcich diétach nás zahlcujú a nevieme, čo z nich si máme vybrať. Ak sa chcete vyhnúť sklamaniam tak sa nikdy neupriamte na komerčné diéty a hlavne úpravu stravy nepovažujte za diétu ale bežnú súčasť Vášho života. Ak budete nad každou úpravou stravy uvažovať ako nad diétou, ktorá je len vsuvka do Vášho zabehnutého života, tak ste popredu odsúdený na zlyhanie, lebo podvedome budete túžiť po tom, aby diéta už skončila a aby ste mohli začať normálne jesť. Osobne som sa stretol s viacerými možnosťami úpravami stravovania a aj som ich sám niekoľko vyskúšal. V poslednom čase ma však asi najviac zaskočili príbehy o super športovcoch, ktorí sa v živote nedotkli zakázaných látok, ani iných doplnkov stravy, cvičiacich väčšinou len s vlastnou váhou tela, ktorí sa prezentujú dokonale vyrysovanými telami, tvrdými a žilnatými svalmi a predvádzajú silové kúsky, na ktoré aj trénovaný športovec potrebuje niekoľko rokov. Sú to moderní atléti, ktorí preferujú minimalistický systém stravovania a tvrdia, že napriek ťažkým a kondične náročným tréningom dokážu fungovať výhradne na slanine a masle a nejakej tej zelenine a kvalitnom červenom mäse, pričom všetky potraviny musia byť samozrejme zo zaručene domácich podmienok, lebo inak to nemá ani zmysel. Odmietajú komerčné potraviny z bežných obchodov, kde nakupuje väčšina ľudí a tvrdia, že ak budete jesť takéto krmivo tak si viac uškodíte ako pomôžete. Znie to dobre, veď kto by nechcel mať k dispozícií výhradne domáce produkty, domáci chov, domáce maslo a iné potraviny zaručene bez konzervačných látok a plné výživných látok bez náznaku chemickej úpravy? Aj ja by som to bral. Nuž ale treba sa na to pozrieť reálne a priznať, že väčšina z nás jednoducho nakupuje potraviny v supermarkete a úlohu pri zostavovaní jedálnička hrá predovšetkým cena a rozpočet, z ktorým môžeme hospodáriť. Nedávnom som čítal článok, v ktorom nemenovaný super športovec popisoval svoj jedálničiek. Vyzdvihoval význam a nutričnú hodnotu masla a slaniny ako keby nič iné nejedol. A podľa toho čo som čítal tak asi maslo zajedá slaninou, mäso zajedá uhorkou, ktorú si práve odtrhol zo záhonu a mlieko pije priamo z kravského vemena. Každý, kto prešiel nejakou športovou kariérou a venoval sa aktívne nejakému športu tak vie, že je to na hrane s realitou. Takéto stravovanie, ktoré vychádza zo systému paleo diéty má síce svoj význam, ale je to veľmi individuálne. Preto sa mi len ťažko verím tvrdeniam, že niekto funguje len na slanine a masle a… Celý článok ›


návrh na Platobný rozkaz

Publikované 19.10.2015 v 14:41 v kategórii právo, prečítané: 230x

jednoduchý vzor civilného návrhu na vydanie platobného rozkazu v prípade existencie dlhu z pôžičky medzi fyzickými osobami Okresný súd ........................  Navrhovateľ:  ...............................   Odporca : .........................................  Návrh na vydanie platobného rozkazu o zaplatenie ........................€. Navrhovateľ dňa .....................uzatvoril s odporcom zmluvu o pôžičke na sumu  ....... €, ktorá bola vyplatená v deň podpisu zmluvy v meste ..............., (možno uviesť aj presné miesto). Odporca prevzal osobne dlžnú sumu pri podpise predmetnej zmluvy. Odporca sa zaviazal uhradiť dlh do dňa ...................... Napriek ustanoveniam o úroku obsiahnutých v zmluve, nebol tento nijakým spôsobom navrhovateľom upravený ani určený v presnej výške. Odporca do dňa ..............nevyplatil navrhovateľovi žiadnu časť z požičanej sumy ani odporcovi nevyplácal žiadne úroky, ktoré by plynuli z podpísanej zmluvy o pôžičke. Po márnom uplynutí lehoty splatnosti dlhu nemal odporca žiadny záujem na vrátení dlhu a nijakým spôsobom navrhovateľa nekontaktoval aby dohodol prípadné podmienky uspokojenia vzniknutej pohľadávky. Odporca dňa ......................prevzal výzvu na vrátenie dlžnej sumy vo výške ............ €, bez určenia úrokov z omeškania. Napriek tomu si svoju povinnosť splatenia pohľadávky voči navrhovateľovi nesplnil a nevyužil ani inú zákonnú možnosť, ktorá by viedla k uhradeniu dlhu. Dôkaz: Zmluva o pôžičke zo dňa ..................... Potvrdenie o výbere z bankového účtu zo dňa ............../alebo iné potvrdenie, alebo žiadne Výzva na uhradenie dlžnej sumy Potvrdenie o doručení výzvy Slovenskou poštou a. s. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti navrhujem, aby Okresný súd v ................v zmysle § 172 a nasl. O. s. p. vydal nasledovný p l a t o b n ý    r o z k a z Odporca je povinný zaplatiť navrhovateľovi do 15 dní odo dňa doručenia platobného rozkazu sumu vo výške .............. €, na    č. účtu ............................., prípadne osobne k rukám navrhovateľa.   .............................   Celý článok ›


vyporiadanie BSM po rozvode

Publikované 19.10.2015 v 14:27 v kategórii právo, prečítané: 1541x

jednoduchý vzor dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode Dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov Zmluvné strany 1. ....................................................... a 2. .......................................................... sa dohodli na tomto znení dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov v zmysle ustanovenia § 149 a ustanovenia § 149a Občianskeho zákonníka I. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov............mená.....................zaniklo rozsudkom Okresného súdu v ............... , sp. zn.: ..................zo dňa.............., právoplatného dňa.......................o rozvode manželstva. II. Doleuvedenú nehnuteľnosť účastníci tejto dohody nadobudli počas trvania manželstva do bezpodielového spoluvlastníctva manželov pred zrušením ich BSM súdom, ..............titul nadobudnutia....... III. ........mená účastníkov......................... uzatvárajú v zmysle § 149a zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, túto dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov k nehnuteľnosti: - byt č. ..., na ..... poschodí obytného domu, vchod. č. ....., súp. č........., orient. č. ....., v ..................... - spoluvlastnícky podiel .........veľkosť podielu....na spoločných častiach a zariadeniach obytného domu k.ú. ............. , zapísané na LV č............, na Katastrálnom úrade..........., Správa katastra.............., v podiele 1/1, Byt č. .........sa nachádza na ....................poschodí obytného domu. Ide sa o X-izbový byt s príslušenstvom, ktorým je : (príklad - chodba, kuchynský kút, kúpeľňa, WC, komora, o celkovej výmere bytu vrátane príslušenstva 60,68m2. Pivnica č. 39 o výmere 1,90m2). Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie: vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové, teplonosné a telefónne bytové prípojky. S vlastníctvom bytu je spojené aj spoluvlastníctvo spoločných častí a zariadení obytného domu. Spoločné časti domu sú: základy domu, strecha, chodby, zádverie, obvodové múry, vchody, schodište. Spoločnými zariadeniami domu sú:bicykláreň, kočikáreň, 3x plynomerne, čistiaca miestnosť, plynová kotolňa, výťah, spoločná televízna anténa, blezkozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové, teplnonosné a telefónne prípojky, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne tomuto domu. IV. Na hore opísaných nehnuteľnostiach viaznu ťarchy vedené na Katastrálnom úrade ..........., Správa katastra ...........pod sp. zn.: Uvedie sa zoznam ..prípadne, že na nehnuteľnosti neviazne žiadna ťarcha.  .......mená účastníkov...................sa dohodli, že výlučným vlastníkom horeuvedenej nehnuteľností bude ........meno................v podiele 1/1. V. Správu obytného domu zabezpečuje správca, a to na základe zmluvy o výkone správy. .........meno........... prehlasuje, že pristupuje k tejto zmluve. VI. ...meno..... nadobúda z bezpodielového spoluvlastníctva manželov do výlučného vlastníctva: .....presný opis hnuteľných vecí (najčastejšie je to auto atd......)  VII. Zmluvné strany sa dohodli, že ...............meno..... pri podpise tejto dohody v rámci celkového vyporiadania zaniknutého bezpodielového spoluvlastníctva vyplatí .........meno.... sumu...... Dokladom o vyplatený sumy bude osvedčený podpis.....meno....na tejto dohode. VIII. Účastníci sa dohodli, že týmto sú vyporiadané všetky práva a povinnosti vyplývajúce z ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov, a tiež z pohľadávok a záväzkov vzniknutých počas trvania ich manželstva, a že žiadne ďalšie nároky z tohto titulu voči sebe nemajú.  IX. Strany sa dohodli, že táto dohoda je platná a účinná dňom jej podpísania oboma Stranami. Vecnoprávne účinky tejto zmluvy nastanú právoplatnosťou rozhodnutia Správy katastra .............o povolení vkladu vlastníckeho práva k hore uvedeným nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností .Dňom uzavretia tejto dohody sú Strany svojimi prejavmi vôle viazané. Strany vyhlasujú, že túto dohodu uzatvárajú slobodne a vážne, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Strany prehlasujú, že táto dohoda nebola uzavretá za nevýhodných podmienok alebo v tiesni, že si dohodu prečítali, jej obsahu a zneniu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. Táto dohoda ako i jej prílohy môže byť doplnená a zmenená len písomným dodatkom podpísaným oboma Stranami. V ...mesto.....deň.... ….........................................… Celý článok ›


zrušenie výživného k plnoletému dieťaťu

Publikované 06.10.2015 v 15:14 v kategórii právo, prečítané: 1567x

jednoduchý vzor návrhu na zrušenie výživného v prípade ak dieťa získalo schopnosť samo sa živiť Okresný súd .................. Návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti k plnoletému dieťaťu navrhovateľ:............................... bytom Trenčín,........................., štátne občianstvo SR odporca:  ............................, (odporcom je dieťa, ku ktorému bola určená vyživovacia povinnosť bytom .........................., štátne občianstvo SR Konanie je oslobodené od súdnych poplatkov. I. Vyživovacia povinnosť k odporcovi bola naposledy stanovená rozsudkom Okresného súdu ............., č. k. .................. V tom čase maloletý odporca bol týmto rozsudkom zverený do osobnej starostlivosti matky a ja som bol zaviazaný platiť na maloletého výživné vo výške..................€ mesačne. Dôkaz: Spis Okresného súdu .............. sp. zn. ................. II. Odporca dňa ....................maturitnou skúškou ukončil štúdium na ...................škole, ...................... V období od ................Do ...............pracoval v spoločnosti ..................kde bol v skúšobnej dobe prepustený a v súčasnosti je evidovaný na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v ............. ako uchádzač o zamestnanie. Odporca si aktívne hľadá zamestnanie a neplánuje ďalej študovať na vysokej škole. Dôkazy: Potvrdenie o ukončení štúdia Výsluch odporcu Potvrdenie zo spoločnosti ................. III. Vzhľadom k vyššie uvedenému som toho názoru, že odporca je schopný samostatne sa živiť a moja vyživovacia povinnosť k nemu zanikla. Odporca sa po ukončení štúdia na strenej škole sám zamestnal a mal záujem samostatne sa živiť. Ukončením štúdia získal odporca dostatočné predpoklady na získanie zamestnania čo preukázal aj okamžitým nástupom do práce. Odporca sa aktívne orientuje na trhu práce a neustále sa zapája do procesu získania stáleho zamestnania za účelom pravidelného príjmu. Jeho schopnosť samostatne sa živiť je teda nepochybná a odporca sám už nie je odkázaný na súdom určené výživné. Preto navrhujem, aby súd po vykonanom dokazovaní vydal tento rozsudok: Súd zrušuje vyživovaciu povinnosť navrhovateľa k odporcovi určenú rozsudkom Okresného súdu ...............č. k. .................. V ................... , dňa .............................                                                       ............................................                                                                                                                             (navrhovateľ) Celý článok ›


zmena je dobrá 2

Publikované 06.10.2015 v 15:07 v kategórii šport, fitness, životný štýl, prečítané: 100x

ZMENA JE DOBRÁ – RADY PRE POKROČILÝCH 2. V minulom článku pre pokročilých som upozornil na neblahé účinky stereotypu v tréningovom procese, ktorý môže spôsobiť stagnáciu rozvoja svalového aparátu a tým priamo vyvolať aj subjektívne pocity nevôle k vlastným schopnostiam. Za pokročilého som označil cvičenca alebo osobu, ktorá sa vybranej športovej činnosti venuje minimálne rok bez väčšej prestávky. Nie je to nezlomná definícia, ale sami môžete zhodnotiť či sa po roku radíte k pokročilým cvičencom alebo nie. Samozrejme stále píšem o cvičení vo fitku ako primárnom mieste výkonu športovej činnosti. V článkoch sa nevenujem súťažným športom ani spôsobu cvičenia, ktorý ma človeka pripraviť na pódia alebo areály, kde ho budú hodnoť a posudzovať rozhodcovia a diváci. V takom svete rozhodne nebudete po jednom roku zaradený medzi pokročilých športovcov. V bežnom fitnescentre však cvičíte sami pre seba a Vaši cieľom nie sú medaily, ale Váš osobný pocit fyzickej a psychickej pohody. A preto môžete už po roku tvrdiť, že patríte medzi pokročilých aj keď samozrejme ešte stále nie ku skúseným cvičencom. Viac krát som sa stretol so samozvanými trénermi, ktorý vo fitkách napomínali druhých, alebo dokonca sami viedli osobné tréningy hoci sa cvičeniu samotnému venovali ani nie pol roka. Každý začiatočník sa môže sám zorientovať v možnostiach, spôsoboch, princípoch, metódach a foriem cvikov, ktoré možno vykonávať v prostredí fitka a každý taký samozvaný tréner ho môže skôr znechutiť a nasmerovať ho k nesprávnym návykom, miesto toho aby v ňom prebudil dlhodobý záujem o športovanie. Preto aj keď sa cítite ako pokročilý cvičenec, neschyľujte sa k tomu, že budete usmerňovať výrazným spôsobom iných. Jasné, že môžete pomôcť a poradiť, ale neposkytujte dlhodobo záväzné poradenstvo vo fitku. Zamerajte sa na to aby ste zdokonalili prístup vo svojom tréningu a každým ďalším zlepšením sa posuniete bližšie k svojim cieľom a ku celkovej spokojnosti. Zmeny v tréningu pokročilého cvičenca sú veľmi dobrým prínosom a dokážu Vás posunúť do úplne inej výkonnostnej roviny. Zmeny v tréningu sú výraznou metódou aj v tréningu skúsených športovcov, ktorí ich vedia cielene využiť vo svoj prospech. A presne to môže zmena v tréningu priniesť aj Vám, ktorí už športujete pravidelne a cítite, že by ste sa chceli a mohli posunúť ďalej. Pre pokročilého cvičenca, ktorý úspešne prekonal nástrahy a príkoria začiatkov svojej športovej aktivity, nie je vhodné zostávať na jednom mieste a spoliehať sa nato, že stačí len chodiť do fitka a cvičiť proste len to čo vždy a to na čo je zvyknutý, s čím už nemá žiaden problém. Zvládnutie cvikov, strojov, činiek je síce potrebné na rozvíjanie a sledovanie vytýčených cieľov, ale ich stereotypné a slepé opakovanie nemá pre pokročilého cvičenca ten správny význam. Ako som už spomenul v inom článku tak aj udržanie zaužívaných a osvedčených tréningových splitov, metód, foriem a postupov má svoje miesto v živote športovca. Vyžaduje si to však skúsenosti, ktoré zaručia, že tréning, ktorý má dlhodobo rovnakú postupnosť, sa zmení určitými úpravami tak, že každý deň prinesie inú zaťaž. Na zmenu nie potrebné prekopať od základov formu tréningu a cvičenia. Pri začiatkoch však odporúčam pokročilým (nie skúseným) cvičencom aby sa nebáli aj úplnej zmeny, ktorá obráti ich doterajší spôsob cvičenia hore nohami. Mojim cieľom je priblížiť Vám niektoré formy tréningov, ktoré môžete využiť za účelom zmeny tak, aby ste čo najviac z tréningu vyťažili a aby ste stimulovali svalstvo, organizmus a metabolizmus k výkonom, ktoré by ste pri bežnom stereotypnom cvičení nikdy nedosiahli. V minulom článku o zmenách som spomenul niekoľko druhov tréningov, ktoré je možné využiť. Ponúknem vám preto vzorové formy, ktoré nepredstavujú striktný predpis, ale môžu sa pre Vás stať motiváciou v prípade ak sami neviete ako v tréningu pokračovať. Kým začneme tak ešte jedna rada. Nesnažte sa cvičiť a trénovať podľa tréningov profesionálov, ktoré prinášajú komerčné časopisy, média a internet. Sú to tréningy prispôsobené na ľudí, ktorí sa vymykajú bežným štandardom. Možno sa nimi inšpirovať, ale postupovať krok za krokom podľa návodu a vzoru tréningu od Mr. Olympia, vám moc radosti neprinesie. Tréningových foriem je naozaj veľa a postupom času Vám skúsenosti dovolia ich svojvoľne kombinovať bez toho aby ste si museli tréning nejako špeciálne pripravovať. Jednou z takých ľahkých zmien (v časoch mojich začiatkov, ako aj v časoch serióznej súťažne prípravy, to bol jeden z mojich obľúbených druhov tréningov) je… Celý článok ›


návrh na vykonanie exekúcie pre výživné

Publikované 28.09.2015 v 15:19 v kategórii právo, prečítané: 114x

jednoduchý vzor pre podanie návrhu na vykonanie exekúcie v prípade ak povinný neplatí výživné určené právoplatným a vykonateľným rozhodnutím príslušného súdu Návrh na vykonanie exekúcie na vymoženie peňažného plnenia – výživného (§ 38 Exekučného poriadku) Súhlas oprávneného so zriadením exekučného záložného práva a predajom nehnuteľnosti (§ 134 a § 167 Exekučného poriadku) Oprávnený (dieťa – meno, priezvisko):    .............................., nar. ............................... trvale bytom ...................... občan SR V zastúpení matka/otec/: ............................................nar. ..................................... trvale bytom .................... občan SRPodávajú týmto Exekútorskému úradu: ................................................................................  Návrh na vykonanie exekúcie Právoplatným a vykonateľným rozsudkom Okresného súdu v ............................., sp. zn. .................., zo dňa ........... bol  povinný: ........................., nar. ........................, trvale bytom ................................, občan SR zaviazaný prispievať mesačne na výživu pre maloletého oprávneného ................ € mesačne Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny za povinného výživné v uvedenom období neplatil. Výpočet zameškaného výživného Za obdobie od ......................do .........................mal povinný na výživnom zaplatiť spolu sumu:  ...................... Eur z toho bolo zaplatené: povinným suma ........................ Eur ÚPSVaR suma – náhradné výživné –– Eur Zostáva neuhradené (zameškané výživné) .............................. Eur Navrhujem, aby exekútor vydal exekučný príkaz na uspokojenie pohľadávky oprávneného od povinného ...................................., nar. ........................., trvale bytom ............................., a to pre zameškané výživné na maloletého oprávneného: ...............................,nar. .......................... 1. Za obdobie od .................... do ............................... vo výške zameškaného výživného spolu suma .......................Eur. 2. Pre bežné výživné od .............................po ......eur mesačne. Vymožené výživné spolu s príslušenstvom žiadam zaslať: · na môj účet (č. ú.) ....................................vedený v .................................... V prípade zistenia nehnuteľnosti vo vlastníctve povinného súhlasím so zriadením exekučného záložného práva a s predajom nehnuteľnosti. V Trenčíne dňa .................................                                                             ......................................................                                                                                                                          zákonný zástupca oprávneného Prílohy: · fotokópia rozsudku, – 2x úradne overená · fotokópia dokladov o platení výživného povinným – 2x · potvrdenie o návšteve školy 1x originál, 1x fotokópia Celý článok ›