bigmatko-lifeživot a svet okolo nas

vyporiadanie BSM po rozvode

Publikované 19.10.2015 v 14:27 v kategórii právo, prečítané: 1451x

jednoduchý vzor dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode
Dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Zmluvné strany

1. .......................................................

a

2. ..........................................................

sa dohodli na tomto znení

dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov v zmysle ustanovenia § 149 a ustanovenia § 149a Občianskeho zákonníka

I.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov............mená.....................zaniklo rozsudkom Okresného súdu v ............... , sp. zn.: ..................zo dňa.............., právoplatného dňa.......................o rozvode manželstva.

II.

Doleuvedenú nehnuteľnosť účastníci tejto dohody nadobudli počas trvania manželstva do bezpodielového spoluvlastníctva manželov pred zrušením ich BSM súdom, ..............titul nadobudnutia.......

III.

........mená účastníkov......................... uzatvárajú v zmysle § 149a zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, túto dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov k nehnuteľnosti:

- byt č. ..., na ..... poschodí obytného domu, vchod. č. ....., súp. č........., orient. č. ....., v .....................

- spoluvlastnícky podiel .........veľkosť podielu....na spoločných častiach a zariadeniach obytného domu

k.ú. ............. , zapísané na LV č............, na Katastrálnom úrade..........., Správa katastra.............., v podiele 1/1,

Byt č. .........sa nachádza na ....................poschodí obytného domu. Ide sa o X-izbový byt s príslušenstvom, ktorým je : (príklad - chodba, kuchynský kút, kúpeľňa, WC, komora, o celkovej výmere bytu vrátane príslušenstva 60,68m2. Pivnica č. 39 o výmere 1,90m2).

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie: vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové, teplonosné a telefónne bytové prípojky.

S vlastníctvom bytu je spojené aj spoluvlastníctvo spoločných častí a zariadení obytného domu. Spoločné časti domu sú: základy domu, strecha, chodby, zádverie, obvodové múry, vchody, schodište. Spoločnými zariadeniami domu sú:bicykláreň, kočikáreň, 3x plynomerne, čistiaca miestnosť, plynová kotolňa, výťah, spoločná televízna anténa, blezkozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové, teplnonosné a telefónne prípojky, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne tomuto domu.

IV.

Na hore opísaných nehnuteľnostiach viaznu ťarchy vedené na Katastrálnom úrade ..........., Správa katastra ...........pod sp. zn.:

Uvedie sa zoznam

..prípadne, že na nehnuteľnosti neviazne žiadna ťarcha.

 

.......mená účastníkov...................sa dohodli, že výlučným vlastníkom horeuvedenej nehnuteľností bude ........meno................v podiele 1/1.

V.

Správu obytného domu zabezpečuje správca, a to na základe zmluvy o výkone správy. .........meno........... prehlasuje, že pristupuje k tejto zmluve.

VI.

...meno..... nadobúda z bezpodielového spoluvlastníctva manželov do výlučného vlastníctva:

.....presný opis hnuteľných vecí (najčastejšie je to auto atd......)

 

VII.

Zmluvné strany sa dohodli, že ...............meno..... pri podpise tejto dohody v rámci celkového vyporiadania zaniknutého bezpodielového spoluvlastníctva vyplatí .........meno.... sumu...... Dokladom o vyplatený sumy bude osvedčený podpis.....meno....na tejto dohode.

VIII.

Účastníci sa dohodli, že týmto sú vyporiadané všetky práva a povinnosti vyplývajúce z ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov, a tiež z pohľadávok a záväzkov vzniknutých počas trvania ich manželstva, a že žiadne ďalšie nároky z tohto titulu voči sebe nemajú.

 

IX.

Strany sa dohodli, že táto dohoda je platná a účinná dňom jej podpísania oboma Stranami. Vecnoprávne účinky tejto zmluvy nastanú právoplatnosťou rozhodnutia Správy katastra .............o povolení vkladu vlastníckeho práva k hore uvedeným nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností .Dňom uzavretia tejto dohody sú Strany svojimi prejavmi vôle viazané.

Strany vyhlasujú, že túto dohodu uzatvárajú slobodne a vážne, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Strany prehlasujú, že táto dohoda nebola uzavretá za nevýhodných podmienok alebo v tiesni, že si dohodu prečítali, jej obsahu a zneniu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

Táto dohoda ako i jej prílohy môže byť doplnená a zmenená len písomným dodatkom podpísaným oboma Stranami.

V ...mesto.....deň....

….........................................                                                                                               …............................................

Podpis a meno                                                                                                                         podpis a meno

Katastrálny úrad ........mesto

Správa katastra .................mesto

.........mesto.....

mesto, dňa …...........................

V E C:

Návrh na vklad dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov

 

Navrhovateľ:

...............údaje navrhovateľa

 

Dolu podpísaný účastník priloženej dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov navrhujem, aby Katastrálny úrad..........., Správa katastra ...........povolil vklad dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov do katastra nehnuteľností, a to na základe priloženej dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

…......................................................

navrhovateľ

Príloha:

1. kolková známka – 66,-Eur

2. rozsudok OS ................o rozvode 2 x

3. dohoda 2 x

na kataster sa dáva všetko dvojmo takže dohoda sa podpisuje 4 krát a podpisy musia byt overene aspoň na tých dvoch čo idú na kataster- stačí na matrike

rozsudok o rozvode sa predkladá overená kópia tiež dva krát

k bytu by sa malo predložiť aj vyjadrenie správcu, že na byte nie sú nedoplatky

 

Komentáre

Celkom 0 kometárov

 • Neregistrovaný uživatel

  Meno: Prihlásiť sa

  Blog:

  Obsah správy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovedzte na otázku: Čo je dnes za deň?