bigmatko-lifeživot a svet okolo nas

Články za rok 2018

Zmluva o jednorázovej spolupráci

Publikované 16.02.2018 v 13:06 v kategórii právo, prečítané: 41x

Veľmi jednoduchý vzor zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom diela alebo služby ZMLUVA O JEDNORÁZOVEJ SPOLUPRÁCI uzatvorená v súlade s ustanoveniami § 51 a § 488 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Zmluva“) „Zmluvné strany“ Objednávateľ: .................................................................................. .................................................................................. ................................................................................... Zapísaný v živnostenskom registri ......... V mene spoločnosti koná: ....................................... Zhotoviteľ: .................................................................................. nar.: .................................................................................. trvale bytom: ................................................................................... č. OP: ................................................................................... I. Predmet zmluvy 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi služby: .............................................................................................................................................................................. II. Doba trvania 1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od:...............................do:............................... III. Odmena a platobné podmienky 1. Objednávateľ sa zaväzuje za vykonanie služieb uvedených v čl. I zmluvy jednorázovo uhradiť sumu vo výške .........,- eur (slovom: ................. eur) IV. Záverečné ustanovenia 1. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. 2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzatvorená po vzájomnej dohode podľa ich právnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú k zmluve svoje podpisy. 3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán prevezme jedno vyhotovenie. V .............dňa.................................... Objednávateľ:...................................................... Zhotoviteľ:................................................ Celý článok ›


Návrh na úpravu vzťahov pred rozvodom

Publikované 16.02.2018 v 12:58 v kategórii právo, prečítané: 42x

Jednoduchý vzor návrhu na úpravu vzťahov v prípade, že je potrebné ešte pred rozhodnutím o rozvode manželstva určiť výšku výživného a starostlivosť o maloletých Okresný súd  Navrhovateľka: matka maloletých meno a priezvisko:  trvale bytom narodená: štátna príslušnosť:  Odporca: otec maloletých meno a priezvisko:  trvale bytom narodený: štátna príslušnosť:  adresa zamestnávateľa:  Maloletí: meno a priezvisko: trvale bytom:  narodený: štátna príslušnosť:  meno a priezvisko: trvale bytom:  narodený: štátna príslušnosť:  Návrh na vydanie neodkladného opatrenia podľa ustanovenia § 360 a nasl. CMP a na úpravu práv a povinnosti k maloletým deťom na čas do rozvodu Konanie vo veci starostlivosti o maloleté deti je oslobodené od súdnych poplatkov I. Navrhovateľka a odporca uzavreli manželstvo dňa..................v ...... Z manželstva pochádzajú maloletý ................a maloletá .............. Manželstvo do dnešného dňa trvá. Posledné spoločné bydlisko navrhovateľky a odporcu bolo v ................ kde do dnešného dňa býva navrhovateľka spoločne s maloletými deťmi. Odporca odišiel zo spoločnej domácnosti dňa................. a v súčasnej dobe býva v ..................... Maloletý  ...............navštevuje .... ročník ZŠ v . Maloletá ................navštevuje .... ročník ZŠ.Dôkaz: rodný list maloletého ......( kópia) rodný list maloletej (kópia) potvrdenie o návšteve školy a škôlky sobášny list II. /text opisuje príklad stručného opisu skutočností ohľadom spolužitia a vzájomných vzťahov  K dôvodom návrhu navrhovateľka uvádza, že s odporcom nežije v spoločnej domácnosti odo dňa ................kedy odporca z vlastného rozhodnutia opustil spoločnú domácnosť a odišiel od navrhovateľky a od maloletých detí. .............(stručne opísať nejaký dôvod prečo odišiel ....................) Navrhovateľka tak zostala sama s maloletými deťmi v byte na adrese trvalého pobytu. Odporca si od odchodu zo spoločnej domácnosti dobrovoľne plní vyživovaciu povinnosť voči maloletým deťom a k rukám navrhovateľky prispieva sumou ............. €, ktorá je z jeho strany určená na výživu maloletých detí, na chod domácnosti ako aj na iné vedľajšie výdavky, ktoré musí teraz zabezpečovať sama navrhovateľka. (alebo to je inak........a napíš že ako prispieva) Maloleté deti majú naďalej záujem stretávať sa s odporcom a rovnako aj odporca má záujem o stretávanie s maloletými deťmi. Odporca v súčasnej dobe preferuje formu striedavej starostlivosti o maloletého a maloletú. Odporca sa v súčasnosti strieda v starostlivosti o maloletého a maloletú s navrhovateľkou v týždňových intervaloch. S maloletým a maloletou sa odporca stretáva podľa potreby a podľa dohody s navrhovateľkou. Napriek tomu, že vzťah odporcu k maloletým deťom sa po jeho odchode zlepšil tak navrhovateľka zastáva názor, že odporca nie je schopný zabezpečiť maloletým deťom trvalú zodpovednú starostlivosť a predovšetkým sa obáva o narušenie ich vývoja.  Z toho dôvodu navrhovateľka podáva návrh vydanie neodkladného opatrenia aby sa pred rozhodnutím vo veci samej zabezpečila ochrana záujmov maloletých detí a aby sa upravili pomery účastníkov konania vo vzťahu k právam a povinnostiam a starostlivosti o maloletých. Navrhovateľka žiada aby neodkladným opatrením boli maloleté deti zverené do jej osobnej starostlivosti a aby bol odporca zaviazaný uhrádzať určené výživné. Maloleté deti nie sú zvyknuté na dlhodobú starostlivosť zo strany odporcu a jeho súčasne snaženie je pre ne mimoriadne výnimočné a preto ho hodnotia hlavne ich vlastným subjektívnym pocitom. Trvalú starostlivosť o maloleté deti vie bez pochybností poskytnúť iba navrhovateľka. Dôkaz: výsluch účastníkov III. Navrhovateľka je zamestnaná ako....................... Navrhovateľka má príjem €/mesačne. Odporca je zamestnaný ako.  Odporcov príjem je cca €/mesačne. Príjem navrhovateľky Základné výdavky na maloleté deti, ktoré musí navrhovateľka mesačne vynaložiť sú vo výške cca ....... €. Súčasťou týchto výdavkov sú najmä: - Strava cca ..... € - Škola a škôlka a školské potreby, oblečenie, záujmové krúžky, doučovanie, cestovanie, kozmetické a hygienické potreby.... € K základným potrebám, ktoré sú nevyhnuté na zabezpečenie starostlivosti a výživy pre maloleté deti patria okrem vyššie uvedených aj náklady na chod domácnosti. Mesačné náklady na domácnosť a úhradu paušálnych platieb sa pohybujú približne okolo ..... €. Okrem uvedených výdavkov musí navrhovateľa uhrádzať aj iné nepredvídateľné a sezónne položky, ktoré sú spojené s nákupom prípadných liekov,… Celý článok ›