bigmatko-lifeživot a svet okolo nas

predbežené opatrenie - zákaz vstupu

Publikované 27.10.2015 v 14:11 v kategórii právo, prečítané: 304x

príklad návrhu na vydanie predbežného opatrenia za účelom zákazu vstupu do obydlia
Okresný súd
........................

 

Navrhovateľ:

....................................

 

Odporca: 

........................................

Návrh na vydanie predbežného opatrenia na zákaz vstupu do bytu podľa § 76 ods. 1 písm. g) OSP

I.

Navrhovateľka a odporca sú podielovými spoluvlastníkmi bytu .........poschodí bytového domu súpisného čísla ............, vchod ..........v meste ............. každý v podiele 1/2. Navrhovateľka a odporca sú rovnako podielovými spoluvlastníkmi každý v podiele ................ in na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súpisného čísla .....postaveného na pozemku parc. čísla ........... zastavené plochy a nádvoria o výmere ................, ktoré nehnuteľnosti sú zapísané na Správe katastra .............v Katastri nehnuteľností na LV č. .............k. ú. ............

(treba v krátkosti opísať skutkový stav spolužitia súčastnených strán) napr:
 

Navrhovateľka a odporca užívali spoločne uvedenú nehnuteľnosť od ............. V spoločnej domácnosti s nimi žila ich maloletá dcéra.............................. . Do ...............užívali všetci nehnuteľnosť bez výrazných problémov, pričom sa nevyhli bežným vzájomným rozporom. Manželstvo navrhovateľka a odporca neuzavreli. V priebehu roka ..............a ............sa ich vzájomný vzťah postupne zhoršoval a zo strany odporcu dochádzalo opakovane a stále častejšie k verbálnym útokom voči navrhovateľke a aj maloletej dcére. Spoločné užívanie bytu sa stávalo neznesiteľným. Odporca často užíval alkoholické nápoje a bol pod ich vplyvom. Odporca minimálnou mierou prispieval na spoločný život a starostlivosť o maloletú dcéru. Verbálne útoky sa postupne striedali aj s fyzickými napádaním zo strany odporcu voči navrhovateľke. Dlhú dobu však ani jeden z útokov nebol predmetom trestného oznámenia ani vyšetrovania zo strany polície. Situácia v rodine sa neustále menila a útoky sa stupňovali. Rozpory a agresívne správania odporcu viedli k rozhodnutiu súdu o zverení maloletej do starostlivosti matke a určení povinnosti odporcu prispievať na výživné pre maloletú.

Dôkaz:

.................................

 

Odporca od roku zostal nezamestnaný. Od tej doby sa narušenia vzťahu len stupňovali. Odporca začal výrazne požívať alkoholické nápoje a marihuanu. Prvá vážna hádka nastala v roku .........kedy odporca navrhovateľku napadol pod vplyvom alkoholu a to za prítomnosti maloletej dcéry. Odporca navrhovateľku udrel a nadával jej. Navrhovateľka bol už vtedy nútená utiecť aj s maloletou dcérou k matke aby ochránila seba a dcéru pred útokmi odporcu. Po tomto zážitku sa opakovane vracala navrhovateľa do spoločného bytu nakoľko odporca neustále menil svoje nálady a sľuboval zlepšenie vzťahov. Všetko sa však opakovalo a odporca svoje agresívne správanie nezmenil. Len sa to zhoršovalo. Navrhovateľka však nikdy situáciu neoznámila na polícii nakoľko sa bál odporcu a aj hanby. Spolužitie s odporcom však bolo neznesiteľné a navrhovateľka spolu s maloletou dcérou museli odísť zo spoločného byt k matke navrhovateľky. V súčasnej dobe je navrhovateľka nútená bývať s maloletou dcérou v podnájme nakoľko spoločný byt nie je možné užívať práve zo strachu z odporcu. Odporca v byte prebýval a aj prebýva napriek tomu, že za byt sa dlhodobo neplatia žiadne poplatky.

Po odchode navrhovateľky zo spoločného bývania sa situácia s odporcom opäť zhoršila. Odporca vyhľadával spoločnosť navrhovateľky napriek jej nesúhlasu. Sledoval navrhovateľku na verejnosti aj v práci aj v mieste podnájmu. Toto opäť viedlo k fyzickému útoku zo strany odporcu, ktorý už navrhovateľka oznámila na políciu. Situácia sa však neupokojila. Odporca napádal navrhovateľku pri každej príležitosti dokonca aj priamo v práci pred svedkami kedy bol aj značne agresívny. Neustále sa navrhovateľke vyhrážal aj osobne aj prostredníctvom sms správ a aj fyzickým napádaním vždy keď navrhovateľku vysledoval.

Všetko vyvrcholilo podaním opätovného trestného oznámenia na odporcu v roku ..........na základe, ktorého bolo odporcovi dňa .............vznesené obvinenie na Obvodnom oddelení PZ v ............. pre trestný čin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1, ods. 2 písm. b) s poukazom na § 127 ods. 5 Trestného zákona a prečinu nebezpečného prenasledovania podľa § 360a ods. 1 písm. a, písm. b), ods. 2 písm. a) s poukazom na § 127 ods. 5 Trestného zákona.

Navrhovateľka je odkázaná na prebývanie v podnájme nakoľko sa obáva útoku zo strany odporcu, ktoré by nasledovali keby sa so svojou maloletou dcérou nasťahovali späť do spoločného bytu na adrese trvalého pobytu. Riadna starostlivosť a výchova maloletej dcéry si však vyžaduje primerané prostredie, ktoré by poskytol práve byt, ktorý v polovičnom podiele vlastní navrhovateľka. Do bytu sa však navrhovateľka s maloletou nemôže vrátiť nakoľko odporca má stále právo vstúpiť do bytu.
Odporca ani po vznesení obvinenia z vyššie uvedených trestných činov neprestal s útokmi na navrhovateľku a neustále jej formou sms správ zasiela verbálne vyhrážky, pri ktorých dôvodná obava o ich naplnenie, nakoľko odporca sa násilne prejavoval počas celej doby spolužitia s navrhovateľkou a aj v čase ich rozchodu.
Vydaním predbežného opatrenia a dočasným zákazom vstupu odporcu do bytu navrhovateľky by sa zabezpečilo bezpečné prostredie pre maloletú dcéru a pre riadny a usporiadaný život bez násilných zásahov zo strany odporcu.

Predbežné opatrenie bude zárukou pre navrhovateľku a jej maloletú dcéru aby bolo možné zabezpečiť užívanie nehnuteľnosti bez práva odporcu na jej používanie. Predbežné opatrenie ochráni navrhovateľku a jej maloletú dcéru a poskytne im dostatok právnej ochrany pred útokmi odporcu, ktoré by inak nastali keby sa bez ničoho nasťahovali do spoločnej nehnuteľnosti do ktorej by mal odporca neobmedzený prístup.

Dôkaz:

................................

Návrhom vo veci samej bude navrhovateľka žiadať zrušenie podielového spoluvlastníctva nehnuteľnosti a jeho vyporiadania v prospech navrhovateľky.

Vzhľadom na hore uvedené navrhujem, aby Okresný súd v ............. dočasne upravil pomery medzi účastníkmi ohľadne vstupu do bytu a aby určil zákaz vstupu do nehnuteľnosti nasledovným

predbežným opatrením

odporcovi sa zakazuje vstupovať do bytu č........ na ..... poschodí bytového domu súpisného čísla ......., vchod .... v............, ...........do spoločných častí a zariadení bytového domu súpisného čísla........ postaveného na pozemku parc. čísla ................zastavené plochy a nádvoria o výmere .............m2, ktoré nehnuteľnosti sú zapísané na Správe katastra .............v Katastri nehnuteľností na LV č. ............k. ú. ............až do právoplatnosti rozhodnutia o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva.

 

V ........................                                                                                                             .............................................

Komentáre

Celkom 0 kometárov

 • Neregistrovaný uživatel

  Meno: Prihlásiť sa

  Blog:

  Obsah správy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovedzte na otázku: Čo je dnes za deň?