bigmatko-life

život a svet okolo nas

Zmluva o jednorázovej spolupráci

Publikované 16.02.2018 v 13:06 v kategórii právo, prečítané: 41x

Veľmi jednoduchý vzor zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom diela alebo služby ZMLUVA O JEDNORÁZOVEJ SPOLUPRÁCI uzatvorená v súlade s ustanoveniami § 51 a § 488 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Zmluva“) „Zmluvné strany“ Objednávateľ: .................................................................................. .................................................................................. ................................................................................... Zapísaný v živnostenskom registri ......... V mene spoločnosti koná: ....................................... Zhotoviteľ: .................................................................................. nar.: .................................................................................. trvale bytom: ................................................................................... č. OP: ................................................................................... I. Predmet zmluvy 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi služby: .............................................................................................................................................................................. II. Doba trvania 1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od:...............................do:............................... III. Odmena a platobné podmienky 1. Objednávateľ sa zaväzuje za vykonanie služieb uvedených v čl. I zmluvy jednorázovo uhradiť sumu vo výške .........,- eur (slovom: ................. eur) IV. Záverečné ustanovenia 1. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. 2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzatvorená po vzájomnej dohode podľa ich právnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú k zmluve svoje podpisy. 3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán prevezme jedno vyhotovenie. V .............dňa.................................... Objednávateľ:...................................................... Zhotoviteľ:................................................ Celý článok ›


Návrh na úpravu vzťahov pred rozvodom

Publikované 16.02.2018 v 12:58 v kategórii právo, prečítané: 42x

Jednoduchý vzor návrhu na úpravu vzťahov v prípade, že je potrebné ešte pred rozhodnutím o rozvode manželstva určiť výšku výživného a starostlivosť o maloletých Okresný súd  Navrhovateľka: matka maloletých meno a priezvisko:  trvale bytom narodená: štátna príslušnosť:  Odporca: otec maloletých meno a priezvisko:  trvale bytom narodený: štátna príslušnosť:  adresa zamestnávateľa:  Maloletí: meno a priezvisko: trvale bytom:  narodený: štátna príslušnosť:  meno a priezvisko: trvale bytom:  narodený: štátna príslušnosť:  Návrh na vydanie neodkladného opatrenia podľa ustanovenia § 360 a nasl. CMP a na úpravu práv a povinnosti k maloletým deťom na čas do rozvodu Konanie vo veci starostlivosti o maloleté deti je oslobodené od súdnych poplatkov I. Navrhovateľka a odporca uzavreli manželstvo dňa..................v ...... Z manželstva pochádzajú maloletý ................a maloletá .............. Manželstvo do dnešného dňa trvá. Posledné spoločné bydlisko navrhovateľky a odporcu bolo v ................ kde do dnešného dňa býva navrhovateľka spoločne s maloletými deťmi. Odporca odišiel zo spoločnej domácnosti dňa................. a v súčasnej dobe býva v ..................... Maloletý  ...............navštevuje .... ročník ZŠ v . Maloletá ................navštevuje .... ročník ZŠ.Dôkaz: rodný list maloletého ......( kópia) rodný list maloletej (kópia) potvrdenie o návšteve školy a škôlky sobášny list II. /text opisuje príklad stručného opisu skutočností ohľadom spolužitia a vzájomných vzťahov  K dôvodom návrhu navrhovateľka uvádza, že s odporcom nežije v spoločnej domácnosti odo dňa ................kedy odporca z vlastného rozhodnutia opustil spoločnú domácnosť a odišiel od navrhovateľky a od maloletých detí. .............(stručne opísať nejaký dôvod prečo odišiel ....................) Navrhovateľka tak zostala sama s maloletými deťmi v byte na adrese trvalého pobytu. Odporca si od odchodu zo spoločnej domácnosti dobrovoľne plní vyživovaciu povinnosť voči maloletým deťom a k rukám navrhovateľky prispieva sumou ............. €, ktorá je z jeho strany určená na výživu maloletých detí, na chod domácnosti ako aj na iné vedľajšie výdavky, ktoré musí teraz zabezpečovať sama navrhovateľka. (alebo to je inak........a napíš že ako prispieva) Maloleté deti majú naďalej záujem stretávať sa s odporcom a rovnako aj odporca má záujem o stretávanie s maloletými deťmi. Odporca v súčasnej dobe preferuje formu striedavej starostlivosti o maloletého a maloletú. Odporca sa v súčasnosti strieda v starostlivosti o maloletého a maloletú s navrhovateľkou v týždňových intervaloch. S maloletým a maloletou sa odporca stretáva podľa potreby a podľa dohody s navrhovateľkou. Napriek tomu, že vzťah odporcu k maloletým deťom sa po jeho odchode zlepšil tak navrhovateľka zastáva názor, že odporca nie je schopný zabezpečiť maloletým deťom trvalú zodpovednú starostlivosť a predovšetkým sa obáva o narušenie ich vývoja.  Z toho dôvodu navrhovateľka podáva návrh vydanie neodkladného opatrenia aby sa pred rozhodnutím vo veci samej zabezpečila ochrana záujmov maloletých detí a aby sa upravili pomery účastníkov konania vo vzťahu k právam a povinnostiam a starostlivosti o maloletých. Navrhovateľka žiada aby neodkladným opatrením boli maloleté deti zverené do jej osobnej starostlivosti a aby bol odporca zaviazaný uhrádzať určené výživné. Maloleté deti nie sú zvyknuté na dlhodobú starostlivosť zo strany odporcu a jeho súčasne snaženie je pre ne mimoriadne výnimočné a preto ho hodnotia hlavne ich vlastným subjektívnym pocitom. Trvalú starostlivosť o maloleté deti vie bez pochybností poskytnúť iba navrhovateľka. Dôkaz: výsluch účastníkov III. Navrhovateľka je zamestnaná ako....................... Navrhovateľka má príjem €/mesačne. Odporca je zamestnaný ako.  Odporcov príjem je cca €/mesačne. Príjem navrhovateľky Základné výdavky na maloleté deti, ktoré musí navrhovateľka mesačne vynaložiť sú vo výške cca ....... €. Súčasťou týchto výdavkov sú najmä: - Strava cca ..... € - Škola a škôlka a školské potreby, oblečenie, záujmové krúžky, doučovanie, cestovanie, kozmetické a hygienické potreby.... € K základným potrebám, ktoré sú nevyhnuté na zabezpečenie starostlivosti a výživy pre maloleté deti patria okrem vyššie uvedených aj náklady na chod domácnosti. Mesačné náklady na domácnosť a úhradu paušálnych platieb sa pohybujú približne okolo ..... €. Okrem uvedených výdavkov musí navrhovateľa uhrádzať aj iné nepredvídateľné a sezónne položky, ktoré sú spojené s nákupom prípadných liekov,… Celý článok ›


odstúpenie od zmluvy - vrátenie tovaru z internetového obchodu

Publikované 21.04.2016 v 09:45 v kategórii právo, prečítané: 90x

jednoduchý vzor odstúpenia od zmluvy v prípade kúpy tovaru cez internet. ...................údaje kupujúceho........... ..............adresa spoločnosti podľa údajov na príslušnej internetovej stránke..........Vec: odstúpenie od zmluvy o kúpe tovaru Týmto odstupujem od zmluvy o kúpe tovaru uzatvorenej dňa ................., ktorej predmetom bola kúpa tovaru pod číslom objednávky .................... s názvom .......................v počte 1 kus v hodnote .............. €. Predmet kúpnej zmluvy mi bol doručený dňa ......................na fakturačnú adresu uvedenú v objednávke. V súlade s podmienkami určenými Vašou spoločnosťou a v súlade s ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, odstupujem od predmetnej zmluvy o kúpe tovaru a žiadam o vrátenie celkovej ceny tovaru v prospech účtu č. .................... V ......................dňa............                                                                                                         .............................................                                                                                                                                                                podpis Celý článok ›


zrušenie striedavej starostlivosti

Publikované 20.04.2016 v 14:47 v kategórii právo, prečítané: 643x

vzor návrhu na úpravu rodičovských práv a povinností v súvislosti so zrušením striedavej starostlivosti. ide o príklad znenia návrhu, ktorý je možné po úprave skutkových okolností aplikovať v prípade ak jeden z rodičov žiada zrušenie súdom určenej striedavej starostlivosti o maloleté dieťa Okresný súd............ Navrhovateľ : ................................. Odporca : ................................... Maloletí : 1.........................                 2.......................Návrh na zmenu úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým I. Dňa ............... vydal Okresný súd v ......................rozsudok číslo ....................., ktorým schválil rodičovská dohodu navrhovateľky a odporcu a maloletého1 ..................zveril do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov tak, že matka (ďalej len „navrhovateľka“) je povinná zabezpečovať osobnú starostlivosť o maloletého striedavo, v týždňových intervaloch, počnúc pondelkom v párnom týždni do nasledujúceho pondelka nepárneho týždňa tak, že navrhovateľka si prevezme maloletého v škôlke a otec (ďalej len „odporca“) je povinný zabezpečovať osobnú starostlivosť o maloletého striedavo, v týždňových intervaloch, počnúc pondelkom v nepárnom týždni do nasledujúceho pondelka párneho týždňa tak, že odporca si prevezme maloletého v materskej škole. Okresný súd zaviazal rozsudok odporcu platiť na výživu maloletého sumou po 100 € mesačne, k rukám matky, vždy do 15. dňa každého mesiaca vopred. Maloletý2 ...............bol zverený do osobnej starostlivosti odporcu. Navrhovateľka bola rozsudok zaviazaná platiť na výživu maloletého2.............. sumou 30 % zo sumy životného minima mesačne podľa osobitného zákona k rukám odporcu, vždy do 15. dňa každého mesiaca vopred. Styk maloletého 2..............s navrhovateľkou bol upravený tak, že navrhovateľka je oprávnená stýkať sa s maloletým 2.............. každý párny týždeň v piatok od 17.00 h do pondelka, odchodom maloletého ................do školy. Odporca je povinný styk navrhovateľke s maloletým ..............umožniť, dieťa na styk s navrhovateľkou riadne pripraviť a odovzdať ho navrhovateľke v stanovenom čase, v mieste bydliska navrhovateľky. Navrhovateľka je podľa rozsudku oprávnená stýkať sa s maloletým 2................... počas letných prázdnin každý párny týždeň v piatok od 17.00 h do nedele 18.00 h. Odporca je povinný styk navrhovateľke s maloletým 2.................umožniť, dieťa na styk s navrhovateľkou riadne pripraviť a odovzdať ho navrhovateľke v stanovenom čase, v mieste bydliska navrhovateľky, kde je navrhovateľka povinná v stanovenom čase dieťa odporcovi vrátiť. Rozsudkom bola obom rodičom uložená povinnosť navštevovať spoločne s maloletým 2...............Referát poradensko-psychiologických služieb ÚPSVaR ............za účelom obnovenia pretrhnutého kontaktu maloletého s navrhovateľkou. Rozsudok nadobudol právoplatnosť dňa ................ Dôkaz: Rozsudok Okresného súdu v ....................... číslo ............ II. Princípom a zmyslom striedavej starostlivosti je predovšetkým záujem maloletého dieťaťa a rozhodnutie o úprave rodičovských práv formou určenia striedavej starostlivosti má dieťaťu zabezpečiť rovnocenný kontakt s oboma rodičmi s cieľom rozvoja jeho osobnosti a riadneho uplatňovania jeho práv, potrieb a záujmov. Okresný súd v ...........schválil rodičovskú dohodu navrhovateľa a odporcu, ktorou rozhodol tak ako je vyššie uvedené. V čase uzatvorenie rodičovskej dohody si navrhovateľka a odporca určili vzájomné práva a povinnosti a dokázali sa dohodnúť na pravidlách a systéme striedavej starostlivosti. Krátko po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku okresného súdu sa však princíp a výhody striedavej starostlivosti začali vytrácať až nakoniec úplne vymizli. Maloletý .........., ktorý je zverený do striedavej starostlivosti sa pod vplyvom odporcu odlučuje od navrhovateľky a čas, ktorý bol určený rozsudkom súdu na realizáciu osobnej starostlivosti navrhovateľky sa absolútne nedodržiava a to z viny odporcu. Prvok rovnocennosti vo výchove a starostlivosti o maloletého, ktorý mal vzniknúť určením striedavej starostlivosti, absentuje tak v živote navrhovateľky ako aj v živote odporcu a predovšetkým v živote maloletého ............ Miestom preberania a odovzdávania maloletého ........... je súdom určená materská škola. Odporca však maloletého vodí do materskej školy nepravidelne a vyhovára sa na vôľu maloletého, ktorému sa do materskej školy chodiť nechce. Navrhovateľka sa tak musí svojich rodičovských práv domáhať mimo určeného času a miesta čo je vždy… Celý článok ›


zdravý chrbát

Publikované 17.03.2016 v 15:13 v kategórii šport, fitness, životný štýl, prečítané: 107x

Pri každej fyzickej aktivite, pri športe, ale aj pri mnohých činnostiach v bežnom živote je zárukou bezpečného pohybu pevný a stabilný chrbát a celkový stred tela označovaný v dnešnej dobe ako „Core“ – telesné jadro. Z výnimkou niektorých zanietených a uvedomelých jedincov sa v kruhu amatérskych cvičencov málo kto venuje cielene práve telesnému jadru. Väčšina ľudí, ktorí sa venujú cvičeniu vo fitku, ale aj ľudí, ktorí rekreačne praktizujú športové aktivity, sa spoliehajú na základné cviky na brucho a na chrbát, prípade sa týmto partiám venujú v minimálnej miere. Ja sám som sa v začiatkoch svojej športovej činnosti málo venoval tejto oblasti a keď zarátam aj obdobie športu, ktorému som sa venoval od detského veku tak som telesnému jadru začal venovať pozornosť až po 20 rokoch aktívneho športovania. Mojou záchranou bol však strečing, o ktorom som písal v iných článkoch a ktorý dennodenne praktizujem už od malička. Preto bolo zaradenie aktívneho a cieleného cvičenia na telesné jadro pre mňa len prirodzeným vyústením mojej snahy o komplexný fyzický rozvoj svalového aparátu z cieľom zachovania dlhodobo funkčnej a zdravej oblasti chrbta. A môžem z vlastnej skúsenosti potvrdiť, že to skutočne funguje. Telesné jadro je pre každého z nás mimoriadne dôležité a napriek tomu si to málokto uvedomuje. Ide o svaly brucha, chrbta a bedrové svaly, ktoré poskytujú oporu a stabilitu chrbtici a zabezpečujú pevný základ pre celkový pohyb celého tela. Pevné svaly telesného jadra zásadným spôsobom vplývajú na mnohé činnosti a funkcie nášho tela a organizmu. Okrem stability, sily a pohyblivosti pre chrbticu, čo je podľa mňa ich najvýznamnejšia funkcia, je pevné telesné jadro dôležité aj pre stabilitu hrudného koša, panvy, udržuje správny tlak pre vnútorné orgány, zlepšuje držanie tela, rovnováhu a koordináciu a pomáha zvyšovať silu aj rýchlosť pri športových aktivitách. Chrbtica ako osová oporná konštrukcia nášho organizmu pomáha pri všetkých pohyboch a musí tak byť dostatočne pevná, ohybná a silná. Všetky tieto jej funkcie zabezpečujú vo veľkej miere práve svaly telesného jadra, rozdelené na predné a zadné svalstvo. Predné svaly telesného jadra sú samozrejme tvorené povrchovým a hĺbkovým svalstvom brucha. Nebudem rozpisovať detaily ale spomeniem iba svaly, ktoré podľa pomenovania bude poznať určite väčšina z vás. K predným svalom telesného jadra patrí priamy brušný sval, priečny brušný sval, vonkajšie šikmé svaly brucha, vnútorné šikmé svaly brucha, svaly panvového dna a ohýbače bedier. Všetky tieto svaly jednotlivo zabezpečujú ohýbanie chrbtice, stabilitu, otáčanie, úklony, ohýbanie v bedrách, dvíhanie nôh a iné stabilizačné a aktívne pohyby tela. Zadné svaly telesného jadra sú tvorené svalstvom chrbta a ovplyvňujú okrem iného správne držanie tela, rovnováhu, koordináciu a celkovú pohyblivosť a stabilitu tela. Ide hlavne o vzpriamovač chrbtice, rozoklaný sval, driekový sval a všetky časti sedacieho svalu. Pohyblivosť, stabilita a sila svalov telesného jadra je predpokladom k zdravej a hlavne bezbolestnej oblasti chrbta, ktorá nám umožní dlhodobo aktívny spôsob život a uľahčí nám aj vykonávanie iných bežných činností v našom živote. V dnešnej dobe sa zo života hlavne mladých ľudí vytráca pravidelná aktívna športová činnosť a celkovo aktívny pohyb. Mladý organizmus sa s tým stále dokáže vyrovnať ale postupom času si to každý uvedomí a pocíti sám na sebe, keď sa objavia prvé problémy s chrbtom, ktoré začnú zasahovať aj do tých najobyčajnejších činností bežného dňa ako je napríklad vstávania z gauča. A preto – pohyblivosť, sila a stabilita chrbta a celého telesného jadra tvorí základ pre zdravie, podporu a fungovanie organizmu a celého tela. S posilňovaním telesného jadra sa dá začať v každom veku od úplne jednoduchých statických až po náročne stabilizačné a balančné silové cviky. Netreba ale čakať až do doby kedy sa objavia problémy s chrbtom. Samozrejme aj pri bolestiach a problémoch chrbta je tréning telesného jadra prospešný ale v závislosti na charaktere a úrovni poškodenia je už potrebné konzultovať liečbu a následnú rehabilitáciu s odborníkom. Mierne bolesti a problémy, ktoré má až príliš mnoho ľudí v dnešnej dobe a to už v mladom veku, sa však tréningom telesného jadra dajú postupne zmierniť a časom aj úplne odstrániť. Samotné bolesti a problémy idú ruka v ruke so spôsobom života. Neaktívny a pasívny život zložený výhradne z cesty do prace, z nákupov, jazdy v aute, sedení prípade státí v práci a ležaní na gauči a v posteli, predstavuje priamu cestu k problém z chrbtom. K tomu si pridajme nesprávne držanie tela pri… Celý článok ›


začíname cvičiť 5

Publikované 22.01.2016 v 14:54 v kategórii šport, fitness, životný štýl, prečítané: 104x

Vo štvrtom pokračovaní článkov pre začiatočníkov som Vám priblížil základný tréningový split, ktorý by mal zvládnuť každý, kto prekonal úvodné týždne cvičenia a neskončil z dôvodu zlyhania vnútorného myšlienkového mechanizmu. Veľa ľudí očakáva výsledky hneď v prvých týždňoch dokonca po niekoľkých dňoch a to, že majú vydržať mesiac pravidelne cvičiť sa im zdá príliš zdĺhavé lebo podľa nich by mali pozorovať zmeny okamžite. Nuž takto to veru nefunguje a ako som aj písal v predchádzajúcich článkoch, mesiac cvičenia tri krát do týždňa je minimálny ukazovateľ toho, že ste schopný pokračovať. Ak ste úspešne absolvovali prechod od úplných základov cez začiatočnícky trojdňový split tréningov, tak ste už pripravení na úvod do trénovania. Celý tento začiatočnícky proces by mal trvať približne tri až štyri mesiace. Po tejto dobe už budete určite vedieť či chcete alebo nechcete pokračovať ďalej a či ste ochotní podobriť svoje telo a psychiku skúškam, ktoré šport prináša. Už by ste mali mať rozložený aj svoj osobný voľný čas s pomerne presným vymedzením dní a hodín, ktoré môžete a hlavne chcete venovať športu a sami sebe. Ak ste si v priebehu začiatkov našli športového partnera, teda niekoho kto s vami chodieva pravidelne cvičiť, tak to len upevní Vaše presvedčenie a vôľu k ďalšiemu pokračovaniu. Tzv. parťák, teda osoba ktorá Vás sprevádza pri cvičení, by mal byť niekto s kým si rozumiete a ste približne na rovnakej fyzickej úrovni. Mentálne psychické vlastnosti pri športe nie sú rozhodujúce, pretože s parťákom vo fitku nejdete riešiť kvantové rovnice ale idete rozvíjať svoje fyzické predpoklady. Hlavne sa s ním musíte cítiť pohodovo aby Vás spoločné cvičenie motivovalo k ďalším krokom. Ak ste si aj našli parťáka tak nie je dobré sa neho úplne spoliehať, pretože v tom prípade sa stane, že ak nepôjde parťák cvičiť tak nepôjdete ani Vy a už sa ocitnete v začarovanom kruhu vzájomných výhovoriek a zbytočného čakania jeden na druhého. Cvičenie vo fitku je individuálny šport napriek tomu, že sa vykonáva v sociálne kultúrnom prostredí komerčného charakteru a priamo vo svojej podstate predpokladá prítomnosť väčšieho počtu ľudí. Cvičíte však vždy iba sami za seba a preto je najvhodnejšie naučiť sa a zvyknúť si na to, že do fitka budete chodiť sami a nebudete viazaní na žiadnu inú osobu. Ak ste vo fitku už približne tretí mesiac a navštevujete ho pravidelne tak pravdepodobne už poznáte väčšinu jeho klientov. Ak sa pridržiavate aj zásada a pravidiel, ktoré som spomínal v prvých článkoch tak ste do prostredia fitka už zapadli a viete, že tam si každý s každým tyká. Vytvorili ste si tak okruh tzv. fitkových známych. To sú ľudia spoločensky umiestnení medzi rodinou a priateľmi a Vašimi kolegami. Sú to také nezáväzné kontakty, ktoré Vás ani nijako neobmedzujú ani Vás nezaväzujú k prílišným sociálnym prejavom náklonnosti. V každom prípade ide o to aby ste sa vo svojom fitku cítili dobre a aby Vám vyhovovalo polohou, personálom, cenou služieb a zariadením. Ak ste vydržali tie úvodné tri až štyri mesiace tak je čas vyskúšať klasické cvičenie s cieleným zaťažovaním svalových partií v jednotlivých sériách. Na škodu nebude ani keď do tréningu zaradíte nejaké špeciality ako je kruhový alebo iný intervalový tréning, ktorý sa predcvičuje už asi v každom fitku v každom meste. Je to výborná varianta cvičenia tak pre začiatočníka ako aj pre pokročilého cvičenca. Mojim cieľom je však priblížiť Vám možnosti individuálneho cvičenia tak aby ste boli schopní odcvičiť efektívne a účinne celé telo v jednom týždni. Ak si do tréningov zakomponujete aj iné formy športu a cvičenia tak to bude len vo Váš prospech. Po absolvovaní trojdňového cyklu je vhodné zamyslieť sa nad tým aby ste do svojich tréningov pridali ďalší deň. Štvordňový tréningový cyklus je podľa mňa zdravým kompromisom medzi začiatočníkom, ktorý cvičí v minimálnom trojdňovom zaťažení, a pokročilým športovcom, ktorý má tréningy 5 až 7 krát do týždňa. Štvordňový cyklus preferuje väčšina bežných ľudí, ktorí chodia do fitka a majú seriózny záujem niečo zmeniť alebo upraviť alebo dosiahnuť celkovú fyzickú a psychickú rovnováhu.   Štvordňový cyklus Vám umožní cielene sa zamerať na jednotlivé svalové partie a to buď prostredníctvom po sebe nasledujúcich cvikoch alebo prostredníctvom super setov obsahujúcich väčšie skupiny cvikov, než ktoré ste robili v predchádzajúcom období. Rozdelenie 4 dní si nevyžaduje striktné dodržiavanie pravidiel. Je to len na Vás a záleží ako ste schopní si rozdeliť jednotlivé dni v týždni na tréningové a voľné. Buď… Celý článok ›


zbavenie spôsobilosti na právne úkony

Publikované 18.01.2016 v 15:24 v kategórii právo, prečítané: 795x

jednoduchý vzor na podanie návrhu na zbavenie spôsobilsoti na právne úkony v prípade napríklad duševnej poruchy Návrh na pozbavenie spôsobilosti na právne úkony § 10 ods. 1 Občianskeho zákonníka, § 186 OSP Okresný súd    Navrhovateľ:    Vyšetrovaný:    I. Vyšetrovaný žije ...........(treba napísať či žije sám, alebo s niekým) na adrese trvalého pobytu. Vyšetrovaný trpí (opísať diagnózu). U vyšetrovaného a už dlhodobo prejavujú príznaky duševnej poruchy spôsobnej rozvinutým štádiom jeho ochorení. Stav vyšetrovaného sa postupom času výrazne zhoršuje a spôsobuje, že vyšetrovaný nie schopný sám zabezpečovať základne potreby a jeho sociálne a právne interakcie sú značne narušené. Vyšetrovaný neustále trpí (tu sa opíše stručne jeho chovanie, ktoré ohrozuje jeho zdravie, život alebo život a zdravie iných a ktoré ohrozuje alebo iným spôsobom zasahuje do jeho bežného života). Vyšetrovaný je nebezpečný pre seba aj pre svoje okolie. Podľa lekárskej správy trpí vyšetrovaný ..............(napísať presne akú ma chorobu), ktorá nie je prechodná. Mentálne postihnutie má výrazný vplyv na celkové konanie vyšetrovaného ako aj na jeho činy v rodine, v jeho spoločenskom styku s okolím, schopnosť robiť právne úkony ako aj na celkovú sociálnu stránku života vyšetrovaného. Vyšetrovaný si sám neuvedomuje svoju chorobu čím sa len zvyšuje nebezpečnosť jeho konania pre okolie a svoju osobu. Konanie vyšetrovaného pod vplyvom duševnej choroby má výrazný vplyv na jeho schopnosť robiť právne úkony, ktorý môžu byť zneužité aj na poškodenie jeho osoby, prípadne majetku. Dôkaz: - lekárska správa (napíše sa aká ) - iné lekárske správy - výsluch znalca - výsluch navrhovateľa II. Pre konanie o spôsobilosti na právne úkony navrhujem aby sa vyšetrovanému ustanovil opatrovník pre konanie : .........................................................................................................III. Vzhľadom na stupňujúce sa nebezpečné konanie vyšetrovaného žiadam súd o urýchlenie konania a navrhujem aby súd po vykonanom dokazovaní vydal tento rozsudok :  ....................................................................sa pozbavuje spôsobilosti na právne úkony. Za opatrovníka súd ustanovuje ........................................................................... Súd podľa § 189 OSP upúšťa od doručenia rozhodnutia o spôsobilosti na právne úkony, nakoľko jeho doručenie by mohlo na adresáta per jeho duševnú chorobu pôsobiť nepriaznivo. V ....................                                                                                     ..........................   Celý článok ›


zrušenie spoluvlastníctva

Publikované 17.12.2015 v 11:09 v kategórii právo, prečítané: 632x

vzor dohody o zrušení spoluvlastníckych podielov v prípade ak je nehnuteľnosť zaťažená úverom DOHODA O ZRUŠENÍ A VYPORIADANÍ PODIELOVÉHO SPOLUVLASTNÍCTVA ktorú uzavreli podľa Občianskeho zákonníka účastníci: v 1. rade .......................................................... v 2. rade ........................................................... za týchto podmienok: §1 Vlastníctvo a jeho rozsah 1. Účastník v 1. rade v podiele ½-ica a účastník v 2.rade v podiele ½-ica sme podielovými spoluvlastníkmi bytu ...................a účastníci v 1. a 2. rade sme podielovými spoluvlastníkmi podielu ...........................na spoločných častiach a zariadeniach obytného domu ...............postaveného na pozemku ................... ďalej účastníci v 1. a 2. rade sme podielovými spoluvlastníkmi podielu ....................v pozemku parc.č................zastavané plochy a nádvoria o výmere .............m2, ktoré nehnuteľnosti sú zapísané u Správy katastra .............v Katastri nehnuteľností na LV č. ..............k.ú. ................ 2. Spoluvlastníckemu podielu na spoločných častiach v rozsahu ............... v pozemku parc.č...................zastavané plochy a nádvoria o výmere ............m2zodpovedá v prepočte na plochu výmera ..............m2. 3. Byt č. .......je I. kategórie a pozostáva z .......... obytných miestností a príslušenstva k bytu, ktorým je - chodba, kuchynská časť v obývacej izbe, kúpeľňa, WC, balkón o celkovej výmere bytu s príslušenstvom bez balkóna .................m2. 4. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to všetka jeho vnútorná inštalácia, potrubné rozvody teplej a studenej vody, rozvody ústredného kúrenia, elektroinštalácia kanalizácia, rozvod slaboprúdu a káblovej televízie /okrem stúpacích vedení, ktoré sú určené na spoločné užívanie/, ďalej poštová schránka, zvonček, domový vrátnik, vodovodné batérie, zariadenie kúpeľne a WC, rádiatory, merače spotreby studenej a teplej vody, elektromer, merač tepla a ktoré sú určené na užívanie s bytom. 5. Spoločné časti sú chodbové priestory obytného domu, zastrešenie obytného domu, pivničné priestory, pozemok parc. č. ............o výmere ...............m2. 6. Vlastníctvo bytu vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu, vstupnými dverami do príslušenstva bytu vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu studenej a teplej vody a elektrickými poistkami na byt.  §2 Hodnota nehnuteľností  1. Všeobecná hodnota uvedených nehnuteľností na základe dohody účastníkov predstavuje sumu ..............€ rovnajúcu sa výške zostatku úveru ku dňu ................základe zmluvy o splátkovom úvere číslo .................zo dňa ............. 2. Hodnota spoluvlastníckeho podielu každého z účastníkov v 1. a 2. rade vo výške ½-ica v nehnuteľnostiach v peňažnom vyjadrení predstavuje sumu ....................€.  §3 Prejavy vôle účastníkov  Účastníci v 1. a v 2. rade na základe vzájomnej dohody zrušujeme naše podielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnostiam špecifikovaným v ust. § 1 tejto zmluvy a toto si vyporiadavame dohodou nasledovne: Výlučným vlastníkom nehnuteľnosti špecifikovanej v § 1 sa stáva účastník v 2. rade - ................. §4 Prevzatie záväzku zo zmluvy o splátkovom úvere číslo .................. zo dňa ..........  1. Účastník v 2. rade ...................na základe dohody s účastníkom v 1. rade preberá všetky záväzky zo zmluvy o splátkovom úvere číslo ...............zo dňa ..................uzavretej s veriteľom .................... 2. Účastník v 2. rade sa zaväzuje uhrádzať mesačné splátky úveru vo výške ............€ zo svojho účtu v ................... číslo: .......................ako vyrovnanie spoluvlastníckeho podielu účastníka v 1 rade aj v prípade nesplnenia podmienok k prevzatiu záväzku na strane veriteľa. 3. Účastníci v 1. a v 2. rade berú na vedomie, že prevzatie záväzkov zo zmluvy o splátkovom úvere číslo ............. zo dňa ...................... účastníkom v 2. rade je účinné medzi účastníkmi dňom podpisu tejto dohody a účinné voči veriteľovi, len ak veriteľ dá písomný súhlas s prevzatím záväzkov. 4. Účastník v 2 rade sa zaväzuje po nadobudnutí účinnosti tejto dohody uhrádzať poplatky za ceny služieb a poplatky do fondu opráv a poplatky spojené so správou spoločných častí a zariadení domu, zaväzuje s uhradiť nedoplatky na tzv. cenách služieb spojených s užívaním bytu č. .............., ďalej nedoplatky do fondu opráv a nedoplatky spojené so správou spoločných častí a zariadení domu. 5. Účastník v 2 rade ako výlučný vlastník nehnuteľnosti je… Celý článok ›


dohoda spoludlžníkov

Publikované 17.12.2015 v 10:57 v kategórii právo, prečítané: 183x

jednoduchý vzor dohody spoludlžníkov v prípade ak bývalí manželia majú spoločný záväzok (dlh, úver..) a potrebujú sa vyporiadať s riadnym splácaním DOHODA SPOLUDLŽNÍKOV Dlžník: ....................................................................... ........................................................................ (ďalej len „dlžník“) Spoludlžník:  ...................................................................... ........................................................................ (ďalej len „spoludlžník“) Uzatvárajú túto dohodu za účelom úpravy podielov na spoločnom dlhu voči veriteľovi...................... I. Predmet dohody Predmetom dohody je úprava vzájomného vnútorného vzťahu dlžníka a spoludlžníka voči pohľadávke založenej úverovou zmluvou..........................(ďalej len „úverová zmluva)a veriteľovi..........................(ďalej len „veriteľ“) v celkovej výške................určenej ku dňu................ II. Vyhlásenia zmluvných strán Dlžník vyhlasuje, že úverovú zmluvu uzatvoril počas manželstva so spoludlžníkom v dobrej viere, slobodne vážne podľa podmienok upravených úverovou zmluvou. Dlžník vyhlasuje, že v rámci vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode prevzal časť pohľadávky veriteľa, na základe dohody so spoludlžníkom v súvislosti s vyporiadaním vlastníctva k hnuteľných veciam pochádzajúcich z manželstva. Dlžník vyhlasuje, že podiel spoludlžníka na pohľadávke veriteľa je vo výške ................ € a že zostávajúca suma pohľadávky je jeho osobným záväzkom. Spoludlžník vyhlasuje, že úverovú zmluvu uzatvoril počas manželstva s dlžníkom v dobrej viere, slobodne vážne podľa podmienok upravených úverovou zmluvou. Spoludlžník vyhlasuje, že v rámci vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode odovzdal dlžníkovi časť hnuteľných vecí ako podmienku prevzatia časti pohľadávky veriteľa. Spoludlžník vyhlasuje, že jeho podiel na pohľadávke veriteľa je vo výške .....................€. Dlžník a spoludlžník vyhlasujú, že svoje podiely na pohľadávke veriteľa určili slobodne, vážne a v dobrej viere ako vyporiadanie vzájomných vzťahov. III. Práva a povinnosti zmluvných strán Dlžník sa zaväzuje uhrádzať pohľadávku veriteľa vo forme mesačných splátok až do úplneho splatenia svojho podielu riadne a včas, podľa podmienok dohodnutých v úverovej zmluve. Spoludlžník sa zaväzuje uhradiť svoj podiel na pohľadávke vo výške ...............€ vo forme mesačných splátok odo dňa kedy dlžník uhradí zostávajúcu časť pohľadávky veriteľa, alebo v prípade ak veriteľ uplatní svoj nárok voči spoludlžníkovi z dôvodov vzniknutých na strane dlžníka. V prípade, že veriteľ uplatní svoj nárok voči spoludlžníkovi z dôvodov vzniknutých na strane dlžníka, je spoludlžník oprávnený požadovať od dlžníka uhradenie sumy, ktorú uhradil veriteľovi nad rámec svojho spoludlžníckeho podielu. Dlžník sa zväzuje uhradiť spoludlžníkovi sumu, ktorú spoludlžník uhradí veriteľovi nad rámec jeho podielu na pohľadávke, určeného v bode II tejto dohody. IV. Záverečné ustanovenia Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zúčastnenými stranami. Dlžník a spoludlžník prehlasujú, že si dohodu prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom ju slobode, vážne a v dobrej viere podpísali. V ............................ .............................................................                                                                                 ....................................................... dlžník                                                                                                                                                       spoludlžník Celý článok ›


kultura v kinách

Publikované 04.11.2015 v 15:06 v kategórii kultúra, filmy, knihy, seriály, prečítané: 116x

Odbočím trocha od svojej právnej a športovej problematiky, ale nedá mi aby som aspoň na pár riadkov nevypustil svoje myšlienky, ktoré sa mi motajú v hlave pri každej návšteve kina. A keďže patrím k masovým konzumentom komerčnej kinematografie tak moje návštevy kina sú nadpriemerne časté. Vďaka tomu, alebo skôr kvôli tomu, som často krát, ba priam vždy, svedkom nie filmového predstavenia, ale diváckeho predstavovania sa v kinosálach. Nepoviem nič nové keď tvrdím, že návšteva kina už dávno pradávno nie je kultúrnym zážitkom. Také kino zažil asi naposledy môj otec keď šiel do kina na priemeru Winetua a matne si spomínam aj na svoje pocity zo starého kina, keď som s rodičmi šiel na premiéru levieho kráľa. Návšteva kina bola zážitkom a mala svoje pravidlá a procesy a určitú formu etikety a sociálnej kultúry, ktorá bol zaužívaná. Deti mali radosť a boli šťastné keď ich rodičia zobrali do kina na rozprávku a dospelí zas kino mali ako romantický zážitok a nikto z nich nepotreboval pred tým tri hodiny chodiť po nákupnom centre a netúžil po litrovej cole a trojkilových pukancoch alebo iných pochutinách. Takúto nostalgiu už nikto v kine nepocíti. Ak patríte k ľudom, ktorí idú do kina raz dva krát za rok tak pravdepodobne ani nebudete vnímať nejaké negatíva. Ak ste však pravidelným návštevníkom kín ako ja, tak sa tam stretnete naozaj so všeličím a všelikým a to v najrozličnejších podobách. Komercia priniesla do kín aj konzumný systém sledovania filmov bez úcty, bez rešpektu, bez ohľadu na okolie. Vo všeobecnosti by som súčasných návštevníkov kina rozdelil do dvoch základných kategórií a to sú profesionáli a amatéri. Profesionálneho diváka spoznáte ľahko, nie je výnimkou, že do kina chodí sám bez obmedzujúceho sprievodu. Pohybuje sa v priestoroch kina s istotou, pozná rozmiestnenie sál, pozná sa s personálnom, vie aký ma lístok, na aký ide film, vie kedy sa film začína, vie kde má sedadlo a hlavne vie ako sa má chovať v kine. Nezmätkuje pri výbere miesta na sedenie, nezdržuje pri kase, lebo väčšinou už má lístok zakúpený online a ak aj nie, tak nikdy za ním nečakáte dlho, lebo profesionálny divák presne vie kde chce sedieť. Profesionálny divák si vie vytvoriť v kine kultúrnu atmosféru a chodí do kina lebo má záujem o filmový zážitok. Tento zážitok mu však vie znepríjemniť kino amatér. Samotných amatérov rozdeľujem do viacerých kategórií: - Sliedič: amatér sliedič má problémy už pri vstupe do kina. Nevie kde sa kupujú lístky sliedi po priestore a je zmätený. Vo väčšine prípadov sa sliediči pohybujú v pároch pričom je ťažko rozoznať kto z páru je viac zmätený. Sliedič po úspešnom zakúpení lístka sliedi kadiaľ sa vchádza do kina a snaží sa pritom pôsobiť skúsene, ale tým ešte vytvára viac zmätku v páre sliedičov. Sliedič nevie, že pred vstupom do kina sa musí preukázať vstupenkou. Aj po usmernení zo strany personálu sliedi sliedič po priestore a hľadá správny smer do svojej sály. Ak už sliedič nájde správnu sálu tak tápa a je zmätený lebo nepozná poradie radov a sedadiel v sále a nevie, že prvá rada je umiestnená priamo pred plátnom v spodnej časti sály. Po úspešnom objavení svojho miesta je sliedič spokojný a neobťažuje už svojou prítomnosť ostatných divákov lebo je rád, že sa dostal do správnej sály. Problém nastáva vtedy ak sliedič síce nájde správnu sálu ale zmýli si deň, prípadne hodinu premietania. V takom prípade sliedič zúfalo a nechápavo hľadí na diváka, ktorý si chce sadnúť na jeho miesto a presviedča ho, že aj on ma lístky kúpene na rovnaké sedadlo. Sliedič je neškodný a málokedy naruší pokojné sledovanie filmu. - Zabávač: Amatér zabávač prejavuje prvky svojej diváckej osobnosti predovšetkým až priamo v sále, ale je možné ho identifikovať aj skôr spomedzi čakajúcich návštevníkov kina. Zabávač je vždy v sprievode minimálne dvoch a viacerých osôb a hlasným prejavom demonštruje svoju pozíciu v skupine. V kino sále spoznáte zabávača väčšinou hneď pri vstupe lebo sa nepretržite nahlas rozpráva so svojou skupinou a smeje sa na každom slove. Ak sa nachádzate v dostatočnej vzdialenosti od skupiny, v ktorej sa nachádza zabávač tak máte pomerne dobrú šancu, že si kino užijete bez toho aby ste mali chuť utopiť zabávača v poháre litrovej coly, ktorú má zabávač väčšinou pravidelne so sebou. Ak ste však v jeho bezprostrednej blízkosti tak sa môžete pripraviť na súvislý subjektívny humorný komentár ku všetkému čo sa deje na plátne aj mimo neho a vypočujete si rôzne príbehy zo života zabávača. Najvýraznejšie sa zabávač prejavuje počas 12 až 15 minút kedy na plátne premietajú reklamy a upútavky na filmy. Jeden z… Celý článok ›