bigmatko-lifeživot a svet okolo nas

Články za rok 2016

odstúpenie od zmluvy - vrátenie tovaru z internetového obchodu

Publikované 21.04.2016 v 09:45 v kategórii právo, prečítané: 90x

jednoduchý vzor odstúpenia od zmluvy v prípade kúpy tovaru cez internet. ...................údaje kupujúceho........... ..............adresa spoločnosti podľa údajov na príslušnej internetovej stránke..........Vec: odstúpenie od zmluvy o kúpe tovaru Týmto odstupujem od zmluvy o kúpe tovaru uzatvorenej dňa ................., ktorej predmetom bola kúpa tovaru pod číslom objednávky .................... s názvom .......................v počte 1 kus v hodnote .............. €. Predmet kúpnej zmluvy mi bol doručený dňa ......................na fakturačnú adresu uvedenú v objednávke. V súlade s podmienkami určenými Vašou spoločnosťou a v súlade s ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, odstupujem od predmetnej zmluvy o kúpe tovaru a žiadam o vrátenie celkovej ceny tovaru v prospech účtu č. .................... V ......................dňa............                                                                                                         .............................................                                                                                                                                                                podpis Celý článok ›


zrušenie striedavej starostlivosti

Publikované 20.04.2016 v 14:47 v kategórii právo, prečítané: 643x

vzor návrhu na úpravu rodičovských práv a povinností v súvislosti so zrušením striedavej starostlivosti. ide o príklad znenia návrhu, ktorý je možné po úprave skutkových okolností aplikovať v prípade ak jeden z rodičov žiada zrušenie súdom určenej striedavej starostlivosti o maloleté dieťa Okresný súd............ Navrhovateľ : ................................. Odporca : ................................... Maloletí : 1.........................                 2.......................Návrh na zmenu úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým I. Dňa ............... vydal Okresný súd v ......................rozsudok číslo ....................., ktorým schválil rodičovská dohodu navrhovateľky a odporcu a maloletého1 ..................zveril do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov tak, že matka (ďalej len „navrhovateľka“) je povinná zabezpečovať osobnú starostlivosť o maloletého striedavo, v týždňových intervaloch, počnúc pondelkom v párnom týždni do nasledujúceho pondelka nepárneho týždňa tak, že navrhovateľka si prevezme maloletého v škôlke a otec (ďalej len „odporca“) je povinný zabezpečovať osobnú starostlivosť o maloletého striedavo, v týždňových intervaloch, počnúc pondelkom v nepárnom týždni do nasledujúceho pondelka párneho týždňa tak, že odporca si prevezme maloletého v materskej škole. Okresný súd zaviazal rozsudok odporcu platiť na výživu maloletého sumou po 100 € mesačne, k rukám matky, vždy do 15. dňa každého mesiaca vopred. Maloletý2 ...............bol zverený do osobnej starostlivosti odporcu. Navrhovateľka bola rozsudok zaviazaná platiť na výživu maloletého2.............. sumou 30 % zo sumy životného minima mesačne podľa osobitného zákona k rukám odporcu, vždy do 15. dňa každého mesiaca vopred. Styk maloletého 2..............s navrhovateľkou bol upravený tak, že navrhovateľka je oprávnená stýkať sa s maloletým 2.............. každý párny týždeň v piatok od 17.00 h do pondelka, odchodom maloletého ................do školy. Odporca je povinný styk navrhovateľke s maloletým ..............umožniť, dieťa na styk s navrhovateľkou riadne pripraviť a odovzdať ho navrhovateľke v stanovenom čase, v mieste bydliska navrhovateľky. Navrhovateľka je podľa rozsudku oprávnená stýkať sa s maloletým 2................... počas letných prázdnin každý párny týždeň v piatok od 17.00 h do nedele 18.00 h. Odporca je povinný styk navrhovateľke s maloletým 2.................umožniť, dieťa na styk s navrhovateľkou riadne pripraviť a odovzdať ho navrhovateľke v stanovenom čase, v mieste bydliska navrhovateľky, kde je navrhovateľka povinná v stanovenom čase dieťa odporcovi vrátiť. Rozsudkom bola obom rodičom uložená povinnosť navštevovať spoločne s maloletým 2...............Referát poradensko-psychiologických služieb ÚPSVaR ............za účelom obnovenia pretrhnutého kontaktu maloletého s navrhovateľkou. Rozsudok nadobudol právoplatnosť dňa ................ Dôkaz: Rozsudok Okresného súdu v ....................... číslo ............ II. Princípom a zmyslom striedavej starostlivosti je predovšetkým záujem maloletého dieťaťa a rozhodnutie o úprave rodičovských práv formou určenia striedavej starostlivosti má dieťaťu zabezpečiť rovnocenný kontakt s oboma rodičmi s cieľom rozvoja jeho osobnosti a riadneho uplatňovania jeho práv, potrieb a záujmov. Okresný súd v ...........schválil rodičovskú dohodu navrhovateľa a odporcu, ktorou rozhodol tak ako je vyššie uvedené. V čase uzatvorenie rodičovskej dohody si navrhovateľka a odporca určili vzájomné práva a povinnosti a dokázali sa dohodnúť na pravidlách a systéme striedavej starostlivosti. Krátko po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku okresného súdu sa však princíp a výhody striedavej starostlivosti začali vytrácať až nakoniec úplne vymizli. Maloletý .........., ktorý je zverený do striedavej starostlivosti sa pod vplyvom odporcu odlučuje od navrhovateľky a čas, ktorý bol určený rozsudkom súdu na realizáciu osobnej starostlivosti navrhovateľky sa absolútne nedodržiava a to z viny odporcu. Prvok rovnocennosti vo výchove a starostlivosti o maloletého, ktorý mal vzniknúť určením striedavej starostlivosti, absentuje tak v živote navrhovateľky ako aj v živote odporcu a predovšetkým v živote maloletého ............ Miestom preberania a odovzdávania maloletého ........... je súdom určená materská škola. Odporca však maloletého vodí do materskej školy nepravidelne a vyhovára sa na vôľu maloletého, ktorému sa do materskej školy chodiť nechce. Navrhovateľka sa tak musí svojich rodičovských práv domáhať mimo určeného času a miesta čo je vždy… Celý článok ›


zdravý chrbát

Publikované 17.03.2016 v 15:13 v kategórii šport, fitness, životný štýl, prečítané: 107x

Pri každej fyzickej aktivite, pri športe, ale aj pri mnohých činnostiach v bežnom živote je zárukou bezpečného pohybu pevný a stabilný chrbát a celkový stred tela označovaný v dnešnej dobe ako „Core“ – telesné jadro. Z výnimkou niektorých zanietených a uvedomelých jedincov sa v kruhu amatérskych cvičencov málo kto venuje cielene práve telesnému jadru. Väčšina ľudí, ktorí sa venujú cvičeniu vo fitku, ale aj ľudí, ktorí rekreačne praktizujú športové aktivity, sa spoliehajú na základné cviky na brucho a na chrbát, prípade sa týmto partiám venujú v minimálnej miere. Ja sám som sa v začiatkoch svojej športovej činnosti málo venoval tejto oblasti a keď zarátam aj obdobie športu, ktorému som sa venoval od detského veku tak som telesnému jadru začal venovať pozornosť až po 20 rokoch aktívneho športovania. Mojou záchranou bol však strečing, o ktorom som písal v iných článkoch a ktorý dennodenne praktizujem už od malička. Preto bolo zaradenie aktívneho a cieleného cvičenia na telesné jadro pre mňa len prirodzeným vyústením mojej snahy o komplexný fyzický rozvoj svalového aparátu z cieľom zachovania dlhodobo funkčnej a zdravej oblasti chrbta. A môžem z vlastnej skúsenosti potvrdiť, že to skutočne funguje. Telesné jadro je pre každého z nás mimoriadne dôležité a napriek tomu si to málokto uvedomuje. Ide o svaly brucha, chrbta a bedrové svaly, ktoré poskytujú oporu a stabilitu chrbtici a zabezpečujú pevný základ pre celkový pohyb celého tela. Pevné svaly telesného jadra zásadným spôsobom vplývajú na mnohé činnosti a funkcie nášho tela a organizmu. Okrem stability, sily a pohyblivosti pre chrbticu, čo je podľa mňa ich najvýznamnejšia funkcia, je pevné telesné jadro dôležité aj pre stabilitu hrudného koša, panvy, udržuje správny tlak pre vnútorné orgány, zlepšuje držanie tela, rovnováhu a koordináciu a pomáha zvyšovať silu aj rýchlosť pri športových aktivitách. Chrbtica ako osová oporná konštrukcia nášho organizmu pomáha pri všetkých pohyboch a musí tak byť dostatočne pevná, ohybná a silná. Všetky tieto jej funkcie zabezpečujú vo veľkej miere práve svaly telesného jadra, rozdelené na predné a zadné svalstvo. Predné svaly telesného jadra sú samozrejme tvorené povrchovým a hĺbkovým svalstvom brucha. Nebudem rozpisovať detaily ale spomeniem iba svaly, ktoré podľa pomenovania bude poznať určite väčšina z vás. K predným svalom telesného jadra patrí priamy brušný sval, priečny brušný sval, vonkajšie šikmé svaly brucha, vnútorné šikmé svaly brucha, svaly panvového dna a ohýbače bedier. Všetky tieto svaly jednotlivo zabezpečujú ohýbanie chrbtice, stabilitu, otáčanie, úklony, ohýbanie v bedrách, dvíhanie nôh a iné stabilizačné a aktívne pohyby tela. Zadné svaly telesného jadra sú tvorené svalstvom chrbta a ovplyvňujú okrem iného správne držanie tela, rovnováhu, koordináciu a celkovú pohyblivosť a stabilitu tela. Ide hlavne o vzpriamovač chrbtice, rozoklaný sval, driekový sval a všetky časti sedacieho svalu. Pohyblivosť, stabilita a sila svalov telesného jadra je predpokladom k zdravej a hlavne bezbolestnej oblasti chrbta, ktorá nám umožní dlhodobo aktívny spôsob život a uľahčí nám aj vykonávanie iných bežných činností v našom živote. V dnešnej dobe sa zo života hlavne mladých ľudí vytráca pravidelná aktívna športová činnosť a celkovo aktívny pohyb. Mladý organizmus sa s tým stále dokáže vyrovnať ale postupom času si to každý uvedomí a pocíti sám na sebe, keď sa objavia prvé problémy s chrbtom, ktoré začnú zasahovať aj do tých najobyčajnejších činností bežného dňa ako je napríklad vstávania z gauča. A preto – pohyblivosť, sila a stabilita chrbta a celého telesného jadra tvorí základ pre zdravie, podporu a fungovanie organizmu a celého tela. S posilňovaním telesného jadra sa dá začať v každom veku od úplne jednoduchých statických až po náročne stabilizačné a balančné silové cviky. Netreba ale čakať až do doby kedy sa objavia problémy s chrbtom. Samozrejme aj pri bolestiach a problémoch chrbta je tréning telesného jadra prospešný ale v závislosti na charaktere a úrovni poškodenia je už potrebné konzultovať liečbu a následnú rehabilitáciu s odborníkom. Mierne bolesti a problémy, ktoré má až príliš mnoho ľudí v dnešnej dobe a to už v mladom veku, sa však tréningom telesného jadra dajú postupne zmierniť a časom aj úplne odstrániť. Samotné bolesti a problémy idú ruka v ruke so spôsobom života. Neaktívny a pasívny život zložený výhradne z cesty do prace, z nákupov, jazdy v aute, sedení prípade státí v práci a ležaní na gauči a v posteli, predstavuje priamu cestu k problém z chrbtom. K tomu si pridajme nesprávne držanie tela pri… Celý článok ›


začíname cvičiť 5

Publikované 22.01.2016 v 14:54 v kategórii šport, fitness, životný štýl, prečítané: 104x

Vo štvrtom pokračovaní článkov pre začiatočníkov som Vám priblížil základný tréningový split, ktorý by mal zvládnuť každý, kto prekonal úvodné týždne cvičenia a neskončil z dôvodu zlyhania vnútorného myšlienkového mechanizmu. Veľa ľudí očakáva výsledky hneď v prvých týždňoch dokonca po niekoľkých dňoch a to, že majú vydržať mesiac pravidelne cvičiť sa im zdá príliš zdĺhavé lebo podľa nich by mali pozorovať zmeny okamžite. Nuž takto to veru nefunguje a ako som aj písal v predchádzajúcich článkoch, mesiac cvičenia tri krát do týždňa je minimálny ukazovateľ toho, že ste schopný pokračovať. Ak ste úspešne absolvovali prechod od úplných základov cez začiatočnícky trojdňový split tréningov, tak ste už pripravení na úvod do trénovania. Celý tento začiatočnícky proces by mal trvať približne tri až štyri mesiace. Po tejto dobe už budete určite vedieť či chcete alebo nechcete pokračovať ďalej a či ste ochotní podobriť svoje telo a psychiku skúškam, ktoré šport prináša. Už by ste mali mať rozložený aj svoj osobný voľný čas s pomerne presným vymedzením dní a hodín, ktoré môžete a hlavne chcete venovať športu a sami sebe. Ak ste si v priebehu začiatkov našli športového partnera, teda niekoho kto s vami chodieva pravidelne cvičiť, tak to len upevní Vaše presvedčenie a vôľu k ďalšiemu pokračovaniu. Tzv. parťák, teda osoba ktorá Vás sprevádza pri cvičení, by mal byť niekto s kým si rozumiete a ste približne na rovnakej fyzickej úrovni. Mentálne psychické vlastnosti pri športe nie sú rozhodujúce, pretože s parťákom vo fitku nejdete riešiť kvantové rovnice ale idete rozvíjať svoje fyzické predpoklady. Hlavne sa s ním musíte cítiť pohodovo aby Vás spoločné cvičenie motivovalo k ďalším krokom. Ak ste si aj našli parťáka tak nie je dobré sa neho úplne spoliehať, pretože v tom prípade sa stane, že ak nepôjde parťák cvičiť tak nepôjdete ani Vy a už sa ocitnete v začarovanom kruhu vzájomných výhovoriek a zbytočného čakania jeden na druhého. Cvičenie vo fitku je individuálny šport napriek tomu, že sa vykonáva v sociálne kultúrnom prostredí komerčného charakteru a priamo vo svojej podstate predpokladá prítomnosť väčšieho počtu ľudí. Cvičíte však vždy iba sami za seba a preto je najvhodnejšie naučiť sa a zvyknúť si na to, že do fitka budete chodiť sami a nebudete viazaní na žiadnu inú osobu. Ak ste vo fitku už približne tretí mesiac a navštevujete ho pravidelne tak pravdepodobne už poznáte väčšinu jeho klientov. Ak sa pridržiavate aj zásada a pravidiel, ktoré som spomínal v prvých článkoch tak ste do prostredia fitka už zapadli a viete, že tam si každý s každým tyká. Vytvorili ste si tak okruh tzv. fitkových známych. To sú ľudia spoločensky umiestnení medzi rodinou a priateľmi a Vašimi kolegami. Sú to také nezáväzné kontakty, ktoré Vás ani nijako neobmedzujú ani Vás nezaväzujú k prílišným sociálnym prejavom náklonnosti. V každom prípade ide o to aby ste sa vo svojom fitku cítili dobre a aby Vám vyhovovalo polohou, personálom, cenou služieb a zariadením. Ak ste vydržali tie úvodné tri až štyri mesiace tak je čas vyskúšať klasické cvičenie s cieleným zaťažovaním svalových partií v jednotlivých sériách. Na škodu nebude ani keď do tréningu zaradíte nejaké špeciality ako je kruhový alebo iný intervalový tréning, ktorý sa predcvičuje už asi v každom fitku v každom meste. Je to výborná varianta cvičenia tak pre začiatočníka ako aj pre pokročilého cvičenca. Mojim cieľom je však priblížiť Vám možnosti individuálneho cvičenia tak aby ste boli schopní odcvičiť efektívne a účinne celé telo v jednom týždni. Ak si do tréningov zakomponujete aj iné formy športu a cvičenia tak to bude len vo Váš prospech. Po absolvovaní trojdňového cyklu je vhodné zamyslieť sa nad tým aby ste do svojich tréningov pridali ďalší deň. Štvordňový tréningový cyklus je podľa mňa zdravým kompromisom medzi začiatočníkom, ktorý cvičí v minimálnom trojdňovom zaťažení, a pokročilým športovcom, ktorý má tréningy 5 až 7 krát do týždňa. Štvordňový cyklus preferuje väčšina bežných ľudí, ktorí chodia do fitka a majú seriózny záujem niečo zmeniť alebo upraviť alebo dosiahnuť celkovú fyzickú a psychickú rovnováhu.   Štvordňový cyklus Vám umožní cielene sa zamerať na jednotlivé svalové partie a to buď prostredníctvom po sebe nasledujúcich cvikoch alebo prostredníctvom super setov obsahujúcich väčšie skupiny cvikov, než ktoré ste robili v predchádzajúcom období. Rozdelenie 4 dní si nevyžaduje striktné dodržiavanie pravidiel. Je to len na Vás a záleží ako ste schopní si rozdeliť jednotlivé dni v týždni na tréningové a voľné. Buď… Celý článok ›


zbavenie spôsobilosti na právne úkony

Publikované 18.01.2016 v 15:24 v kategórii právo, prečítané: 795x

jednoduchý vzor na podanie návrhu na zbavenie spôsobilsoti na právne úkony v prípade napríklad duševnej poruchy Návrh na pozbavenie spôsobilosti na právne úkony § 10 ods. 1 Občianskeho zákonníka, § 186 OSP Okresný súd    Navrhovateľ:    Vyšetrovaný:    I. Vyšetrovaný žije ...........(treba napísať či žije sám, alebo s niekým) na adrese trvalého pobytu. Vyšetrovaný trpí (opísať diagnózu). U vyšetrovaného a už dlhodobo prejavujú príznaky duševnej poruchy spôsobnej rozvinutým štádiom jeho ochorení. Stav vyšetrovaného sa postupom času výrazne zhoršuje a spôsobuje, že vyšetrovaný nie schopný sám zabezpečovať základne potreby a jeho sociálne a právne interakcie sú značne narušené. Vyšetrovaný neustále trpí (tu sa opíše stručne jeho chovanie, ktoré ohrozuje jeho zdravie, život alebo život a zdravie iných a ktoré ohrozuje alebo iným spôsobom zasahuje do jeho bežného života). Vyšetrovaný je nebezpečný pre seba aj pre svoje okolie. Podľa lekárskej správy trpí vyšetrovaný ..............(napísať presne akú ma chorobu), ktorá nie je prechodná. Mentálne postihnutie má výrazný vplyv na celkové konanie vyšetrovaného ako aj na jeho činy v rodine, v jeho spoločenskom styku s okolím, schopnosť robiť právne úkony ako aj na celkovú sociálnu stránku života vyšetrovaného. Vyšetrovaný si sám neuvedomuje svoju chorobu čím sa len zvyšuje nebezpečnosť jeho konania pre okolie a svoju osobu. Konanie vyšetrovaného pod vplyvom duševnej choroby má výrazný vplyv na jeho schopnosť robiť právne úkony, ktorý môžu byť zneužité aj na poškodenie jeho osoby, prípadne majetku. Dôkaz: - lekárska správa (napíše sa aká ) - iné lekárske správy - výsluch znalca - výsluch navrhovateľa II. Pre konanie o spôsobilosti na právne úkony navrhujem aby sa vyšetrovanému ustanovil opatrovník pre konanie : .........................................................................................................III. Vzhľadom na stupňujúce sa nebezpečné konanie vyšetrovaného žiadam súd o urýchlenie konania a navrhujem aby súd po vykonanom dokazovaní vydal tento rozsudok :  ....................................................................sa pozbavuje spôsobilosti na právne úkony. Za opatrovníka súd ustanovuje ........................................................................... Súd podľa § 189 OSP upúšťa od doručenia rozhodnutia o spôsobilosti na právne úkony, nakoľko jeho doručenie by mohlo na adresáta per jeho duševnú chorobu pôsobiť nepriaznivo. V ....................                                                                                     ..........................   Celý článok ›