bigmatko-lifeživot a svet okolo nas

zrušenie spoluvlastníctva

Publikované 17.12.2015 v 11:09 v kategórii právo, prečítané: 609x

vzor dohody o zrušení spoluvlastníckych podielov v prípade ak je nehnuteľnosť zaťažená úverom

DOHODA O ZRUŠENÍ A VYPORIADANÍ PODIELOVÉHO SPOLUVLASTNÍCTVA

ktorú uzavreli podľa Občianskeho zákonníka

účastníci:

v 1. rade

..........................................................

 

v 2. rade

...........................................................

za týchto podmienok:

§1

Vlastníctvo a jeho rozsah

1. Účastník v 1. rade v podiele ½-ica a účastník v 2.rade v podiele ½-ica sme podielovými spoluvlastníkmi bytu ...................a účastníci v 1. a 2. rade sme podielovými spoluvlastníkmi podielu ...........................na spoločných častiach a zariadeniach obytného domu ...............postaveného na pozemku ................... ďalej účastníci v 1. a 2. rade sme podielovými spoluvlastníkmi podielu ....................v pozemku parc.č................zastavané plochy a nádvoria o výmere .............m2, ktoré nehnuteľnosti sú zapísané u Správy katastra .............v Katastri nehnuteľností na LV č. ..............k.ú. ................

2. Spoluvlastníckemu podielu na spoločných častiach v rozsahu ............... v pozemku parc.č...................zastavané plochy a nádvoria o výmere ............m2zodpovedá v prepočte na plochu výmera ..............m2.

3. Byt č. .......je I. kategórie a pozostáva z .......... obytných miestností a príslušenstva k bytu, ktorým je - chodba, kuchynská časť v obývacej izbe, kúpeľňa, WC, balkón o celkovej výmere bytu s príslušenstvom bez balkóna .................m2.

4. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to všetka jeho vnútorná inštalácia, potrubné rozvody teplej a studenej vody, rozvody ústredného kúrenia, elektroinštalácia kanalizácia, rozvod slaboprúdu a káblovej televízie /okrem stúpacích vedení, ktoré sú určené na spoločné užívanie/, ďalej poštová schránka, zvonček, domový vrátnik, vodovodné batérie, zariadenie kúpeľne a WC, rádiatory, merače spotreby studenej a teplej vody, elektromer, merač tepla a ktoré sú určené na užívanie s bytom.

5. Spoločné časti sú chodbové priestory obytného domu, zastrešenie obytného domu, pivničné priestory, pozemok parc. č. ............o výmere ...............m2.

6. Vlastníctvo bytu vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu, vstupnými dverami do príslušenstva bytu vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu studenej a teplej vody a elektrickými poistkami na byt.

 

§2

Hodnota nehnuteľností

 

1. Všeobecná hodnota uvedených nehnuteľností na základe dohody účastníkov predstavuje sumu ..............€ rovnajúcu sa výške zostatku úveru ku dňu ................základe zmluvy o splátkovom úvere číslo .................zo dňa .............

2. Hodnota spoluvlastníckeho podielu každého z účastníkov v 1. a 2. rade vo výške ½-ica v nehnuteľnostiach v peňažnom vyjadrení predstavuje sumu ....................€.

 

§3

Prejavy vôle účastníkov

 

Účastníci v 1. a v 2. rade na základe vzájomnej dohody zrušujeme naše podielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnostiam špecifikovaným v ust. § 1 tejto zmluvy a toto si vyporiadavame dohodou nasledovne:

Výlučným vlastníkom nehnuteľnosti špecifikovanej v § 1 sa stáva účastník v 2. rade - .................

§4

Prevzatie záväzku zo zmluvy o splátkovom úvere číslo .................. zo dňa ..........

 

1. Účastník v 2. rade ...................na základe dohody s účastníkom v 1. rade preberá všetky záväzky zo zmluvy o splátkovom úvere číslo ...............zo dňa ..................uzavretej s veriteľom ....................

 

2. Účastník v 2. rade sa zaväzuje uhrádzať mesačné splátky úveru vo výške ............€ zo svojho účtu v ................... číslo: .......................ako vyrovnanie spoluvlastníckeho podielu účastníka v 1 rade aj v prípade nesplnenia podmienok k prevzatiu záväzku na strane veriteľa.

3. Účastníci v 1. a v 2. rade berú na vedomie, že prevzatie záväzkov zo zmluvy o splátkovom úvere číslo ............. zo dňa ...................... účastníkom v 2. rade je účinné medzi účastníkmi dňom podpisu tejto dohody a účinné voči veriteľovi, len ak veriteľ dá písomný súhlas s prevzatím záväzkov.

4. Účastník v 2 rade sa zaväzuje po nadobudnutí účinnosti tejto dohody uhrádzať poplatky za ceny služieb a poplatky do fondu opráv a poplatky spojené so správou spoločných častí a zariadení domu, zaväzuje s uhradiť nedoplatky na tzv. cenách služieb spojených s užívaním bytu č. .............., ďalej nedoplatky do fondu opráv a nedoplatky spojené so správou spoločných častí a zariadení domu.

5. Účastník v 2 rade ako výlučný vlastník nehnuteľnosti je oboznámený a bez výhrad pristupuje k zmluve o výkone správy spoločných častí a zariadení domu súp. č. ..................

 

§5

Vyrovnanie

 

1. Na vyrovnanie vzájomných podielov zo zrušovaného a vyporiavadaného podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam sa účastníci v 1. a 2. rade dohodli, že si navzájom nič nevyplácajú (prípadne sa dohodli nasledovne: účastník v 2 rade vyplatí účastníkovi v 1 rade sumu vo výške......ako vyrovnanie zrušeného podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti. Sumu vyrovnania uhradí účastník v druhom rade na účet účastníka v prvom rade do 30 dní od podpísania tejto dohody.)

2. Účastníci v 1. a v 2. rade sa dohodli, že uzavretím tejto dohody sú vysporiadané všetky vzájomné pohľadávky alebo záväzky vyplývajúce jednak zo vzájomného spolužitia a jednak z podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam, ktoré sú predmetom tejto dohody a prehlasujú, že nemajú voči sebe žiadne iné pohľadávky alebo záväzky.

 

§7

Prehlásenia účastníkov

 

1. Účastníci prehlasujú, že sú plne spôsobilí na právne úkony a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. Účastníci prehlasujú, že na nehnuteľnostiach, ktoré sú predmetom zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva neviaznu žiadne iné ťarchy, vecné bremená, záložné práva a ani iné vecnoprávne alebo záväzkovoprávne povinnosti okrem záložných práv uvedených v § 2.

2. Na nehnuteľnostiach viazne zákonné záložné právo zapísané na LV č. ............... v časti C : Ťarchy ako ...........- na byt č.............záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov v zmysle § 15 zák.č. 182/1993 Z.z. a záložné právo záložného veriteľa zapísané ako .............. záložné právo na byt č............. so spoluvl. podielom .................na spoloč. častiach a zar. v byt. dome s.č............. a na pozemku p.č................v prospech Slovenská......................... v zmysle zmluvy o zriadení zálož. práva zo dňa ................

3. Účastník v 2. rade prehlasujem, že stav nehnuteľností je mi známy z miestnej obhliadky, z LV č. ........... k.ú. .............a s jeho stavom som spokojný a v takom ich aj preberám.

§8

Náklady spojené s vyhotovením zmluvy

Správne poplatky a náklady spojené s vypracovaním tejto dohody a zastupovaním v katastrálnom konaní hradí účastník v druhom rade.

 

§9

Záverečné ustanovenia

1. Dohoda bola účastníkmi prečítaná a na znak súhlasu s jej obsahom v ich pravej a slobodnej vôli podpísaná.

2. Dohoda nadobudne platnosť medzi zmluvnými stranami dňom jej podpisu.

3. Dohoda nadobudne účinnosť v časti týkajúcej sa zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam dňom právoplatného rozhodnutia Správy katastra Trenčín o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

4. Prílohu č. 2 k tejto dohode tvorí prehlásenie správcu podľa § 5 ods. 2 Zák.č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších zmien, že ku podania návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na predmete prevodu nie sú žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv.

Prílohy:

V ....................dňa

Účastníci v 1. a 2. rade

Komentáre

Celkom 0 kometárov

 • Neregistrovaný uživatel

  Meno: Prihlásiť sa

  Blog:

  Obsah správy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovedzte na otázku: Čo je dnes za deň?