bigmatko-lifeživot a svet okolo nas

Články za mesiac December 2015

zrušenie spoluvlastníctva

Publikované 17.12.2015 v 11:09 v kategórii právo, prečítané: 632x

vzor dohody o zrušení spoluvlastníckych podielov v prípade ak je nehnuteľnosť zaťažená úverom DOHODA O ZRUŠENÍ A VYPORIADANÍ PODIELOVÉHO SPOLUVLASTNÍCTVA ktorú uzavreli podľa Občianskeho zákonníka účastníci: v 1. rade .......................................................... v 2. rade ........................................................... za týchto podmienok: §1 Vlastníctvo a jeho rozsah 1. Účastník v 1. rade v podiele ½-ica a účastník v 2.rade v podiele ½-ica sme podielovými spoluvlastníkmi bytu ...................a účastníci v 1. a 2. rade sme podielovými spoluvlastníkmi podielu ...........................na spoločných častiach a zariadeniach obytného domu ...............postaveného na pozemku ................... ďalej účastníci v 1. a 2. rade sme podielovými spoluvlastníkmi podielu ....................v pozemku parc.č................zastavané plochy a nádvoria o výmere .............m2, ktoré nehnuteľnosti sú zapísané u Správy katastra .............v Katastri nehnuteľností na LV č. ..............k.ú. ................ 2. Spoluvlastníckemu podielu na spoločných častiach v rozsahu ............... v pozemku parc.č...................zastavané plochy a nádvoria o výmere ............m2zodpovedá v prepočte na plochu výmera ..............m2. 3. Byt č. .......je I. kategórie a pozostáva z .......... obytných miestností a príslušenstva k bytu, ktorým je - chodba, kuchynská časť v obývacej izbe, kúpeľňa, WC, balkón o celkovej výmere bytu s príslušenstvom bez balkóna .................m2. 4. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to všetka jeho vnútorná inštalácia, potrubné rozvody teplej a studenej vody, rozvody ústredného kúrenia, elektroinštalácia kanalizácia, rozvod slaboprúdu a káblovej televízie /okrem stúpacích vedení, ktoré sú určené na spoločné užívanie/, ďalej poštová schránka, zvonček, domový vrátnik, vodovodné batérie, zariadenie kúpeľne a WC, rádiatory, merače spotreby studenej a teplej vody, elektromer, merač tepla a ktoré sú určené na užívanie s bytom. 5. Spoločné časti sú chodbové priestory obytného domu, zastrešenie obytného domu, pivničné priestory, pozemok parc. č. ............o výmere ...............m2. 6. Vlastníctvo bytu vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu, vstupnými dverami do príslušenstva bytu vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu studenej a teplej vody a elektrickými poistkami na byt.  §2 Hodnota nehnuteľností  1. Všeobecná hodnota uvedených nehnuteľností na základe dohody účastníkov predstavuje sumu ..............€ rovnajúcu sa výške zostatku úveru ku dňu ................základe zmluvy o splátkovom úvere číslo .................zo dňa ............. 2. Hodnota spoluvlastníckeho podielu každého z účastníkov v 1. a 2. rade vo výške ½-ica v nehnuteľnostiach v peňažnom vyjadrení predstavuje sumu ....................€.  §3 Prejavy vôle účastníkov  Účastníci v 1. a v 2. rade na základe vzájomnej dohody zrušujeme naše podielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnostiam špecifikovaným v ust. § 1 tejto zmluvy a toto si vyporiadavame dohodou nasledovne: Výlučným vlastníkom nehnuteľnosti špecifikovanej v § 1 sa stáva účastník v 2. rade - ................. §4 Prevzatie záväzku zo zmluvy o splátkovom úvere číslo .................. zo dňa ..........  1. Účastník v 2. rade ...................na základe dohody s účastníkom v 1. rade preberá všetky záväzky zo zmluvy o splátkovom úvere číslo ...............zo dňa ..................uzavretej s veriteľom .................... 2. Účastník v 2. rade sa zaväzuje uhrádzať mesačné splátky úveru vo výške ............€ zo svojho účtu v ................... číslo: .......................ako vyrovnanie spoluvlastníckeho podielu účastníka v 1 rade aj v prípade nesplnenia podmienok k prevzatiu záväzku na strane veriteľa. 3. Účastníci v 1. a v 2. rade berú na vedomie, že prevzatie záväzkov zo zmluvy o splátkovom úvere číslo ............. zo dňa ...................... účastníkom v 2. rade je účinné medzi účastníkmi dňom podpisu tejto dohody a účinné voči veriteľovi, len ak veriteľ dá písomný súhlas s prevzatím záväzkov. 4. Účastník v 2 rade sa zaväzuje po nadobudnutí účinnosti tejto dohody uhrádzať poplatky za ceny služieb a poplatky do fondu opráv a poplatky spojené so správou spoločných častí a zariadení domu, zaväzuje s uhradiť nedoplatky na tzv. cenách služieb spojených s užívaním bytu č. .............., ďalej nedoplatky do fondu opráv a nedoplatky spojené so správou spoločných častí a zariadení domu. 5. Účastník v 2 rade ako výlučný vlastník nehnuteľnosti je… Celý článok ›


dohoda spoludlžníkov

Publikované 17.12.2015 v 10:57 v kategórii právo, prečítané: 183x

jednoduchý vzor dohody spoludlžníkov v prípade ak bývalí manželia majú spoločný záväzok (dlh, úver..) a potrebujú sa vyporiadať s riadnym splácaním DOHODA SPOLUDLŽNÍKOV Dlžník: ....................................................................... ........................................................................ (ďalej len „dlžník“) Spoludlžník:  ...................................................................... ........................................................................ (ďalej len „spoludlžník“) Uzatvárajú túto dohodu za účelom úpravy podielov na spoločnom dlhu voči veriteľovi...................... I. Predmet dohody Predmetom dohody je úprava vzájomného vnútorného vzťahu dlžníka a spoludlžníka voči pohľadávke založenej úverovou zmluvou..........................(ďalej len „úverová zmluva)a veriteľovi..........................(ďalej len „veriteľ“) v celkovej výške................určenej ku dňu................ II. Vyhlásenia zmluvných strán Dlžník vyhlasuje, že úverovú zmluvu uzatvoril počas manželstva so spoludlžníkom v dobrej viere, slobodne vážne podľa podmienok upravených úverovou zmluvou. Dlžník vyhlasuje, že v rámci vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode prevzal časť pohľadávky veriteľa, na základe dohody so spoludlžníkom v súvislosti s vyporiadaním vlastníctva k hnuteľných veciam pochádzajúcich z manželstva. Dlžník vyhlasuje, že podiel spoludlžníka na pohľadávke veriteľa je vo výške ................ € a že zostávajúca suma pohľadávky je jeho osobným záväzkom. Spoludlžník vyhlasuje, že úverovú zmluvu uzatvoril počas manželstva s dlžníkom v dobrej viere, slobodne vážne podľa podmienok upravených úverovou zmluvou. Spoludlžník vyhlasuje, že v rámci vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode odovzdal dlžníkovi časť hnuteľných vecí ako podmienku prevzatia časti pohľadávky veriteľa. Spoludlžník vyhlasuje, že jeho podiel na pohľadávke veriteľa je vo výške .....................€. Dlžník a spoludlžník vyhlasujú, že svoje podiely na pohľadávke veriteľa určili slobodne, vážne a v dobrej viere ako vyporiadanie vzájomných vzťahov. III. Práva a povinnosti zmluvných strán Dlžník sa zaväzuje uhrádzať pohľadávku veriteľa vo forme mesačných splátok až do úplneho splatenia svojho podielu riadne a včas, podľa podmienok dohodnutých v úverovej zmluve. Spoludlžník sa zaväzuje uhradiť svoj podiel na pohľadávke vo výške ...............€ vo forme mesačných splátok odo dňa kedy dlžník uhradí zostávajúcu časť pohľadávky veriteľa, alebo v prípade ak veriteľ uplatní svoj nárok voči spoludlžníkovi z dôvodov vzniknutých na strane dlžníka. V prípade, že veriteľ uplatní svoj nárok voči spoludlžníkovi z dôvodov vzniknutých na strane dlžníka, je spoludlžník oprávnený požadovať od dlžníka uhradenie sumy, ktorú uhradil veriteľovi nad rámec svojho spoludlžníckeho podielu. Dlžník sa zväzuje uhradiť spoludlžníkovi sumu, ktorú spoludlžník uhradí veriteľovi nad rámec jeho podielu na pohľadávke, určeného v bode II tejto dohody. IV. Záverečné ustanovenia Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zúčastnenými stranami. Dlžník a spoludlžník prehlasujú, že si dohodu prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom ju slobode, vážne a v dobrej viere podpísali. V ............................ .............................................................                                                                                 ....................................................... dlžník                                                                                                                                                       spoludlžník Celý článok ›