bigmatko-lifeživot a svet okolo nas

návrh na Platobný rozkaz

Publikované 19.10.2015 v 14:41 v kategórii právo, prečítané: 228x

jednoduchý vzor civilného návrhu na vydanie platobného rozkazu v prípade existencie dlhu z pôžičky medzi fyzickými osobami

Okresný súd

........................

 

Navrhovateľ:  ...............................

 

Odporca : .........................................

 

Návrh na vydanie platobného rozkazu o zaplatenie ........................€.

Navrhovateľ dňa .....................uzatvoril s odporcom zmluvu o pôžičke na sumu  ....... €, ktorá bola vyplatená v deň podpisu zmluvy v meste ..............., (možno uviesť aj presné miesto). Odporca prevzal osobne dlžnú sumu pri podpise predmetnej zmluvy. Odporca sa zaviazal uhradiť dlh do dňa ...................... Napriek ustanoveniam o úroku obsiahnutých v zmluve, nebol tento nijakým spôsobom navrhovateľom upravený ani určený v presnej výške. Odporca do dňa ..............nevyplatil navrhovateľovi žiadnu časť z požičanej sumy ani odporcovi nevyplácal žiadne úroky, ktoré by plynuli z podpísanej zmluvy o pôžičke. Po márnom uplynutí lehoty splatnosti dlhu nemal odporca žiadny záujem na vrátení dlhu a nijakým spôsobom navrhovateľa nekontaktoval aby dohodol prípadné podmienky uspokojenia vzniknutej pohľadávky.

Odporca dňa ......................prevzal výzvu na vrátenie dlžnej sumy vo výške ............ €, bez určenia úrokov z omeškania. Napriek tomu si svoju povinnosť splatenia pohľadávky voči navrhovateľovi nesplnil a nevyužil ani inú zákonnú možnosť, ktorá by viedla k uhradeniu dlhu.

Dôkaz:

Zmluva o pôžičke zo dňa .....................

Potvrdenie o výbere z bankového účtu zo dňa ............../alebo iné potvrdenie, alebo žiadne

Výzva na uhradenie dlžnej sumy

Potvrdenie o doručení výzvy Slovenskou poštou a. s.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti navrhujem, aby Okresný súd v ................v zmysle § 172 a nasl. O. s. p. vydal nasledovný

p l a t o b n ý    r o z k a z

Odporca je povinný zaplatiť navrhovateľovi do 15 dní odo dňa doručenia platobného rozkazu sumu vo výške .............. €, na    č. účtu ............................., prípadne osobne k rukám navrhovateľa.

 

.............................

 

Komentáre

Celkom 0 kometárov

 • Neregistrovaný uživatel

  Meno: Prihlásiť sa

  Blog:

  Obsah správy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovedzte na otázku: Čo je dnes za deň?