bigmatko-lifeživot a svet okolo nas

Články za mesiac September 2015

návrh na vykonanie exekúcie pre výživné

Publikované 28.09.2015 v 15:19 v kategórii právo, prečítané: 114x

jednoduchý vzor pre podanie návrhu na vykonanie exekúcie v prípade ak povinný neplatí výživné určené právoplatným a vykonateľným rozhodnutím príslušného súdu Návrh na vykonanie exekúcie na vymoženie peňažného plnenia – výživného (§ 38 Exekučného poriadku) Súhlas oprávneného so zriadením exekučného záložného práva a predajom nehnuteľnosti (§ 134 a § 167 Exekučného poriadku) Oprávnený (dieťa – meno, priezvisko):    .............................., nar. ............................... trvale bytom ...................... občan SR V zastúpení matka/otec/: ............................................nar. ..................................... trvale bytom .................... občan SRPodávajú týmto Exekútorskému úradu: ................................................................................  Návrh na vykonanie exekúcie Právoplatným a vykonateľným rozsudkom Okresného súdu v ............................., sp. zn. .................., zo dňa ........... bol  povinný: ........................., nar. ........................, trvale bytom ................................, občan SR zaviazaný prispievať mesačne na výživu pre maloletého oprávneného ................ € mesačne Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny za povinného výživné v uvedenom období neplatil. Výpočet zameškaného výživného Za obdobie od ......................do .........................mal povinný na výživnom zaplatiť spolu sumu:  ...................... Eur z toho bolo zaplatené: povinným suma ........................ Eur ÚPSVaR suma – náhradné výživné –– Eur Zostáva neuhradené (zameškané výživné) .............................. Eur Navrhujem, aby exekútor vydal exekučný príkaz na uspokojenie pohľadávky oprávneného od povinného ...................................., nar. ........................., trvale bytom ............................., a to pre zameškané výživné na maloletého oprávneného: ...............................,nar. .......................... 1. Za obdobie od .................... do ............................... vo výške zameškaného výživného spolu suma .......................Eur. 2. Pre bežné výživné od .............................po ......eur mesačne. Vymožené výživné spolu s príslušenstvom žiadam zaslať: · na môj účet (č. ú.) ....................................vedený v .................................... V prípade zistenia nehnuteľnosti vo vlastníctve povinného súhlasím so zriadením exekučného záložného práva a s predajom nehnuteľnosti. V Trenčíne dňa .................................                                                             ......................................................                                                                                                                          zákonný zástupca oprávneného Prílohy: · fotokópia rozsudku, – 2x úradne overená · fotokópia dokladov o platení výživného povinným – 2x · potvrdenie o návšteve školy 1x originál, 1x fotokópia Celý článok ›


úprava vyživného dohodu

Publikované 28.09.2015 v 15:11 v kategórii právo, prečítané: 97x

jednoduchý vzor ako upraviť výživne k maloletému dieťaťu v prípade ak sa rodičia dokážu dohodnúť. samotná dohoda sa potom preklada na schválenie príslušnému súdu. Dohoda o úprave výšky výživného k maloletému uzatvorená medzi Matka maloletého: meno a priezvisko:  ................................ trvale bytom: ................................... narodená: ............................................ štátna príslušnosť: SR a Otec maloletého: meno a priezvisko:   ........................... trvale bytom:.................................... narodený: ............................................. štátna príslušnosť: SR Maloletý: meno a priezvisko: .............. trvale bytom: ............................. narodená: .................................. štátna príslušnosť: SR I. Predmet a cieľ dohody Rodičia maloletého touto dohodou upravujú výkon svojich rodičovských práv a povinností v otázke výšky výživného k maloletému ako podklad pre schválenie tejto dohody súdom, z dôvodu zmeny pomerov na strane matky maloletého vyvolanou ukončením riadnej rodičovskej dovolenky a zlepšením majetkových pomerov matky. Touto dohodou sa upravuje výška výživného upravená v čl. II ods. 5 a ods. 6 Dohody o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému a určení výživného uzatvorenej podľa § 36 ods. 1 Zákona č. 36/2005 Z. zo dňa ...........,medzi matkou maloletého a otcom maloletého (ďalej len „dohoda o určení rodičovských práv“) Každý z rodičov uzavretím tejto dohody deklaruje svoj záujem riešiť všetky záležitosti predovšetkým v prospech maloletého. II. Úprava výkonu rodičovských práv a povinností 1. Otec maloletého sa zaväzuje od ..................prispievať na výživu maloletého výživným v sume ...... €mesačne, ktoré bude zasielať vopred, vždy do 15. dňa kalendárneho mesiaca, na účet matky maloletého............................. III. Záverečné ustanovenia 1. Matka aj otec berú na vedomie, že táto dohoda podlieha schváleniu súdom a bez tohto schválenia je nevykonateľná. 2. Touto dohodou nie sú dotknuté ostávajúce rodičovské práva a povinnosti upravené dohodou o úprave rodičovských práv. 3. Táto dohoda je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých matka aj otec obdržia jedno podpísané vyhotovenie a zvyšné dve vyhotovenia sú určené pre potreby Okresného súdu za účelom schválenia tejto dohody. 4. Matka aj otec prehlasujú, že si túto dohodu prečítali a s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú svojím podpisom.  V................., dňa:.................. .....................................                                                                                                         ............................................. Matka maloletého                                                                                                                  Otec maloletého Celý článok ›


strečing 3

Publikované 28.09.2015 v 15:05 v kategórii šport, fitness, životný štýl, prečítané: 114x

Z predchádzajúcich článkov už poznáte výhody a základné zásady vykonávania strečingu. K výhodám strečingu patrí spomedzi iných aj jeho časová a priestorová nenáročnosť a pomerná jednoduchosť jednotlivých cvikov s vysokou účinnosťou. Spojenie týchto a ďalších výhod a zásad strečingu si musíte uvedomiť pri voľbe metódy cvičenia tak, aby Vám vyhovovalo a aby ste zbytočne nevykonávali cviky, ktoré Vás budú otravovať alebo ktoré nebudete schopní zvládnuť. Strečing bežného športovca ale aj úplného začiatočníka alebo povedzme že aj obyčajného pasívneho človeka obsahuje často len základne cviky v závislosti od zvolenej pohybovej aktivity. Metódy strečingu: - Dynamický strečing - Statický strečing - PNF strečing ( ja som si ho nazval aktívny strečing) Dynamický strečing: Tejto metóde sa nebudem dlho venovať nakoľko nie je vhodná ani pre väčšinu aktívnych športovcov a už vôbec nie pre začiatočníkov alebo pre úplne pasívnych záujemcov o strečing. Dynamický strečing sa vykonáva v stave vysokého zahriatia svalstva kedy je minimalizované riziko poškodenia v dôsledku rýchlych, kmitavých švihov, kopov alebo úderov. Je to doslova dynamický rýchly pohyb končatín do hraničných polôh natiahnutia svalstva. Tejto forme strečingu sa venujú len vybrané športy a vôbec sa nemusíte trápiť, že k aplikácií takýchto cvikov sa nedostanete. Statický strečing: Toto je moje najobľúbenejšia metóda a forma strečingu. Dá sa povedať, že výhradne sa venujem len statickému strečingu nakoľko mi prináša najlepšie uvoľnenie a najlepšie výsledky v spojení a aktivitou v interiéry alebo exteriéry. Statický strečing ma najdlhšiu históriu aj keď jeho zaradenie do kultúry športu sa nie vždy stretlo s pochopením. Väčšina dynamických športov sa totiž zameriavala na dynamický strečing bez ohľadu na stav zahriatia organizmu. Statický strečing je pokojný a uvoľňujúci. Dá sa vykonávať úplne všade a pri každom cvičení alebo športe. Na bezpečnú aplikáciu cvikov stačí základná rozcvička pred tréningom aby ste aspoň v minimálnom rozsahu zahriali sval. Ideálny je statický strečing na konci cvičenia. Zvyšuje pohyblivosť a silu svalu a zahŕňa v sebe všetky výhody strečingu, ktoré sme si už spomenuli. Statický strečing je vhodný pre každého. Obsahuje základne cviky, ktoré sa postupne dajú zdokonaľovať podľa dosiahnutých úspechov. Pripraví Vaše telo na tréning a mal by byť zaradení medzi rozcvičkou a samotným cvičením a samozrejme na konci tréningu keď už svaly majú to najdôležitejšie za sebou. Predstavuje výbornú prevenciu pred zraneniami pohybového aparátu. Jednoducho nemá chybu. Aspoň ja osobne som za celé roky žiadnu neobjavil. PNF strečing: Táto metóda je preferovaná odbornou verejnosťou ako najúčinnejšia forma strečingu. Ja osobne sa však napriek tomu prikláňam k statickému naťahovaniu. Nie je však mojim cieľom určovať Vašu cestu a preto si každý musí vybrať to čo mu vyhovuje. PNF sa príliš nelíši od statického strečingu pokiaľ ide o charakter cvikov. Rozdiel je však v ich prevedení a stimulácií svalstva pre jeho natiahnutím. Statický strečing predstavuje len fázu natiahnutia po celkovom zahriati organizmu. Zvyšok zahŕňa uvoľnenie a upokojenie. PNF však túto pokojnú fázu nepozná. Vykonáva sa metódou kontrakcie a následného natiahnutia svalu. Tým je zabezpečené úvodne prekrvenie a okamžité natiahnutie po uvoľnení napätia. Sval pri každom cviku sa najskôr napne proti zvolenej opore a potom sa proti smeru svojho pohybu natiahne. Intervaly sú dlhšie ako pri statickom strečingu. Účinky tejto metódy sú nepochybne prínosné a je možné že veľa z vás si zvolí práve túto metódu. Ja však zostávam pri svojom osvedčenom statickom strečingu.   Celý článok ›


uznanie dlhu medzi fyzickymi osobami

Publikované 16.09.2015 v 13:37 v kategórii právo, prečítané: 116x

jednoduchý vzor uznania dlhu, ktorý možno využiť v prípade poistenia dlžnej sumy. uznanie dlhu je užitočný právny inštitút, ktorý je zabezpečený osobitnou 10 ročnou premlčaciou lehotou. právnu istotu a vymožiteľnosť umocníte overením podpisov na tomto dokumente Uznanie dlhu podľa § 558 Občianskeho zákonníka I. Ja, dolupodpísaný: ......................................................................................... týmto potvrdzujem a uznávam, že z titulu zmluvy o pôžičke uzavretej dňa ........................som ako dlžník povinný zaplatiť sumu .................................. € (slovom .............................eur) svojmu veriteľovi: ......................................................................................................... Tento dlh predstavuje nevrátenú pôžičku, ktorú sumu vo výške ......................... € som osobne v hotovosti prevzal dňa....................... od veriteľa na základe uvedenej zmluvy o pôžičke a ktorú som mal vrátiť v lehote do ................................ II. Vyhlasujem, že uvedený dlh slobodne a vážne uznávam čo do výšky a dôvodu, čo potvrdzujem svojím vlastnoručným podpisom a zaväzujem sa ho zaplatiť veriteľovi v plnej výške .............................€. V ......................., dňa ............................. .............................................                                                                                         ....................................................... veriteľ                                                                                                                                                 dlžník Celý článok ›


návrh na rozvod v prípade dohody rodičov

Publikované 16.09.2015 v 13:33 v kategórii právo, prečítané: 118x

jednoduchý vzor na podanie návrhu na rozvod ak existuje dohoda rodičov Okresný súd ................................ Navrhovateľ : narodená: trvale bytom: štátna príslušnosť: SR zam.: Odporca : narodený: trvale bytom: štátna príslušnosť: SR zam.: Maloletý : narodená: trvale bytom: štátna príslušnosť: SR Návrh na rozvod manželstva a schválenie dohody rodičov o úprave práv a povinností a o určení výživného Príloha: Sobášny list Rodný list maloletého  I. Dňa ............... bolo uzatvorené manželstvo navrhovateľky a odporcu v .. U navrhovateľky ide o prvé manželstvo, u odporcu o druhé. Z manželstva pochádzajú dve . deti .a .. Naše posledné spoločné bydlisko je na adrese : . II. Manželstvo sme uzatvorili po dvojročnom predchádzajúcom vzťahu. Naše spolužitie v manželstve bolo harmonické napriek tomu, že sme sa opakovane sťahovali. Z manželstva sa nám narodili dve deti. Manželstvo s odporcom prebiehalo bez väčších konfliktov a žili sme usporiadaným rodinným životom. Postupom času sme však nedokázali preklenúť naše rozdielne názory na fungovanie rodiny. Mali sme nespočetné finančné problémy. Manžel trávil veľa času v práci a nemal čas sa venovať mne ani deťom. Vznikla medzi nami citová priepasť, ktorá sa len prehlbovala a nedokázali sme ju preklenúť. Vznikali medzi nami neustále ďalšie konflikty, ktoré už začínali doliehať aj na naše deti. Samotné spolužitie s odporcom prestalo napĺňať funkciu manželstva. S odporcom už netrávime žiadny spoločný čas a nemáme spoločné záujmy. Vzťah medzi nami je rozvrátený a narušený absolútnou stratou záujmu o komunikáciu. Z manželského života sa vytratila intimita a všetky city a prejavy, ktoré by mali manželstvo napĺňať. Náš vzťah je vo výraznej miere narušený a vzájomné hlboké rozdiely a povahové vlastnosti sa stali nezlučiteľnými s riadnym manželským životom. Pre tieto dôvody už nemám záujem na ďalšom zotrvaní v manželstve. III. V súčasnej dobe (uviesť či žijete spolu a či nie, kde žijete, kde chodí mladý do školy a podobne Dňa navrhovateľka a odporca uzatvorili dohodu o úprave rodičovských práv a povinnosti k maloletému  o určení výživného, s ktorou obaja súhlasili, čo potvrdzujú riadne overené podpisy navrhovateľky a odporcu. Navrhovateľka sa vo svojom návrhu pridržiava tejto dohody v plnom znení v otázke zverenia maloletého do výchovy, v otázke výživného a stretávania sa maloletého s navrhovateľom. Dôkaz:dohoda o úprave rodičovských práv a povinností k maloletým IV. Vzhľadom na hore uvedené navrhujem, aby Okresný súd v ..................po vykonanom dokazovaní vydal nasledovný r o z s u d o k : I Súd manželstvo navrhovateľky odporcu uzatvorené dňa rozvádza. Na čas po rozvode súd ohľadom úpravy rodičovských práv a povinnostík maloletému .........schvaľuje dohodu rodičov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému v nasledujúcom znení: V ................................. /navrhovateľ/ Celý článok ›


strečing 2

Publikované 16.09.2015 v 13:25 v kategórii šport, fitness, životný štýl, prečítané: 100x

STREČING A POHYBOVÁ AKTIVITA Časť II. Existuje mnoho názorov a teórií o strečingu, relaxačných a rehabilitačných metódach naťahovania a zvyšovania flexibility svalstva vypracovaných odbornou praxou alebo vychádzajúcich z najrozličnejších štúdií. Verím, že môj názor sa zhoduje s väčšinou záverov prijatých odborníkmi a v nijakom prípade sa im nechcem miešať do ich práce. Na strečing samotný však nepotrebujete žiadneho odborníka. Jedinými odborníkom budete totiž vy sami. Dôležité však je aby ste sa pri vykonávaní strečingu držali základných zásad a pravidiel tak, aby ste predišli zraneniu prípadne iným ťažkostiam. Základné výhody strečingu: - Zvýšenie svalovej flexibility - Zlepšenie dynamiky a prekrvenia - Prevencia proti poraneniam a namoženiam - Zvýšenie kvality ohybnosti a pohyblivosti pohybového aparátu - Dlhodobo pozitívne účinky - Jednoduchosť prevedenia - Zlepšenie psychiky - Prevencia a odstránenie bolestí svalov, šliach, kĺbov - Príprava organizmu a svalstva na záťaž a zároveň uvoľnenie po záťaži Základné zásady pri strečingu: - Strečing nenahrádza rozcvičku a zahriatie pred tréningom ! - Nestrečujte bez prípravy. Zvoľte si krátky čas pred tréningom a pár minúť po tréningu. - Nerobte prudké, dynamické, kmitavé, švihové a podobné rýchle pohyby pri strečingu - Objektívne vyhodnoťte svoj zdravotný stav - Pred cvičením robte len základný strečing a komplexnejšie sa mu venujte až keď je telo a sval zahriaty po námahe - Vykonávajte strečing pravidelne. Ideálne každý deň - Strečing je vhodný a účelný aj pre pasívnych ľudí - Nestrečujte priamo pred silovým alebo dynamickým jednorázovým výkonom - Pri strečingu sa vždy venujte aj hlavným oporným svalovým partiám – nohy a chrbát aj keď ich v ten deň neprecvičujete ani nezaťažujete - Strečujte vždy tam kde idete vykonávať aj šport (trénujem vonku – strečujem vonku, trénujem dnu – strečujem dnu) - Zo začiatku sa venujte len základným metódam a cvikom a nesnažte sa prekonať hneď svoje hranice. Nikdy v strečingu nesúťažte ani zbytočne neriskujte ak nie ste na to fyzicky pripravení. - Nestrečujte cez bolesť, cviky robte pomaly, plynulo s pokojným dýchaním - S ničím to netreba preháňať a to platí aj pri strečingu menej je niekedy viac. Stačí naozaj len pár minúť denne. Ak ste sa rozhodli začať s akýmkoľvek športom porozmýšľajte nad strečingom a vyskúšajte ho. Uvidíte, že Vaše telo Vám bude vďačné a odmení Vás oveľa lepšími výsledkami. Ak už cvičíte dlhodobo ale strečing nepatrí do vašej tréningovej zostavy, tak ho tam zaraďte. Začnite pomaly s rozumom a rozvahou a odmenou Vám budú lepšie výkony a lepšia regenerácia. Držte sa zásad aby ste nedosiahli úplne opačný efekt a to ten, že si spôsobíte zbytočné zranenie, natiahnutie alebo iné poškodenie svalov, šliach alebo kĺbov vplyvom nesprávneho pohybu. Strečingu sa nemusíte báť. Nie je ťažký. Je to pokojná príprava na tréning a upokojujúca regenerácia po námahe.   Celý článok ›


návrh na schválenie rodičovskej dohody na súd

Publikované 04.09.2015 v 14:56 v kategórii právo, prečítané: 1944x

Okresný súd xxxxxxxxxxxxxx Navrhovatelia:    meno a priezvisko:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx trvale bytom: xxxxxxxxxxxxxxxxx narodená:   xxxxxxxxxxxxxxxxx štátna príslušnosť: SR a meno a priezvisko: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx trvale bytom: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx narodený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx štátna príslušnosť: SR Maloletí: meno a priezvisko: xxxxxxxxxxxxxx trvale bytom: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx narodená: xxxxxxxxxx štátna príslušnosť: SR meno a priezvisko: xxxxxxxxxxxxxxxxx trvale bytom: xxxxxxxxxxxxxxxx narodená: xxxxxxxxxxxxxx štátna príslušnosť: SR Návrh na schválenie dohody rodičov o úprave práv a povinností a určení výživného k maloletím xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  DVOJMO! Návrh je oslobodený od súdneho poplatku podľa ust. § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 71/1992 Zb.  I. Navrhovatelia ako rodičia maloletých uzavreli dňa ................ Dohodu rodičov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletímu.Navrhovatelia žili spolu v spoločnej domácnosti do .............. V súčasnej dobe spolu nežijú ani spolu nehospodária.Navrhovatelia v Dohode rodičov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletímuzo dňa ..........upravili okrem iného výkon svojich práv a povinností v záujme maloletých tak, že:  1. Maloletý sa zveruje do osobnej starostlivosti matky. Maloletá sa zveruje do osobnej starostlivosti matky.  2. Zastupovať a spravovať majetok maloletých bude matka maloletých. V bežných veciach môže konať každý z rodičov samostatne, podľa toho, u ktorého z rodičov sa práve maloletý alebo maloletá nachádza.  3. Maloletých pri všetkých právnych a iných podobných úkonoch zastupuje matka maloletých. 4. Matka maloletých sa zaväzuje poskytovať maloletýmsústavnú a dôslednú starostlivosť o výchovu, zdravie a všestranný vývoj maloletých. 5. Otec maloletých sa zaväzuje uhradiť dlh na výživnom v sume xxxxxxxx€ jednorázovo, ktorý vznikol neplnením vyživovacej povinnosti na maloleté deti za obdobie od xxxxxxxxxxxxxdo xxxxxxxxxxxx na účet matky maloletých xxxxxxxxxxa to v termíne do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia súdu o  schválení rodičovskej dohody. 6. Otec maloletých sa zaväzuje prispievať na výživu maloletej výživným v sume xxxxxxxxx€mesačne, ktoré bude zasielať vopred, vždy do 15. dňa kalendárneho mesiaca, na účet matky maloletej xxxxxxxxxxxx 7. Otec maloletých sa zaväzuje prispievať na výživu maloletého výživným v sume xxxxxxxx€mesačne, ktoré bude zasielať vopred, vždy do 15. dňa kalendárneho mesiaca, na účet matky maloletého xxxxxxxxx 8. V prípade nevyhnutných a neočakávaných výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o maloletých sa obaja rodičia budú podieľať na nákladoch spojených s takými výdavkami a to na základe predchádzajúcej vzájomnej dohody. 9. Stretávanie otca s maloletými sa dohodou neupravuje.  Dôkazy: - Dohoda rodičov o úprave práv a povinností k maloletému zo dňa ......... - Rodné listy maloletých II. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, v súlade s ust. § 36 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. – o rodine v znení neskorších predpisov týmto navrhujeme, aby  súd vydal tento  R o z s u d o k Súd s c h v a ľ u j e dohodu rodičov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému v nasledujúcom znení:   Maloletý sa zveruje do osobnej starostlivosti matky.Maloletá sa zveruje do osobnej starostlivosti matky.Zastupovaťa spravovať majetok maloletých bude matka maloletých. V bežných veciachmôže konaťkaždý z rodičov samostatne, podľa toho, u ktorého z rodičov sa práve maloletý alebo maloletá nachádza.Maloletých pri všetkých právnych a iných podobných úkonoch zastupuje matka maloletých.Matka maloletých sa zaväzuje poskytovať maloletýmsústavnú a dôslednú starostlivosťo výchovu, zdravie a všestranný vývoj maloletých.Otec maloletých sa zaväzuje uhradiť dlh na výživnom v sume xxxxxxxx€ jednorázovo, ktorý vznikol neplnením vyživovacej povinnosti na maloleté deti za obdobie od xxxxxxxxxxxxxdo xxxxxxxxxxxx na účet matky maloletých xxxxxxxxxxa to v termíne do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia súdu o schválení rodičovskej dohody.Otec maloletých sa zaväzuje prispievať na výživu maloletej výživným v sume xxxxxxxxx€mesačne, ktoré bude zasielať vopred, vždy do 15. dňa kalendárneho mesiaca, na účet matky maloletej xxxxxxxxxxxxOtec maloletých sa zaväzuje prispievať na výživu maloletého výživným v sume xxxxxxxx€mesačne, ktoré bude zasielať vopred, vždy do 15. dňa kalendárneho mesiaca, na účet matky maloletého xxxxxxxxxV prípade nevyhnutných a neočakávaných výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o maloletých sa obaja rodičia budú podieľať na nákladoch spojených s… Celý článok ›


dohoda rodičov - práva k maloletým deťom

Publikované 04.09.2015 v 14:44 v kategórii právo, prečítané: 2839x

vzor dohody o úprave práv rodičom k maloletým deťom, ktorý je možné použiť v prípade nezosobášeného rodičovského práru Dohoda o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému a určení výživného uzatvorená podľa § 36 ods. 1 Zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine medzi Matka maloletého: meno a priezvisko:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx, rodená xxxxxxxxxxxxxxxxx trvale bytom: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx narodená: xxxxxxxxxxxxxxxx štátna príslušnosť: SR a Otec maloletého:meno a priezvisko: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx trvale bytom: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx narodený: xxxxxxxxxxxxxxxxxx štátna príslušnosť: SR Maloletí: meno a priezvisko: xxxxxxxxxxxxxx trvale bytom: xxxxxxxxxxxxxx narodená: xxxxxxxxxxxxxxx štátna príslušnosť: SR  meno a priezvisko: xxxxxxxxxxxxxxxx trvale bytom: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx narodená: xxxxxxxxxxxxxx štátna príslušnosť: SR  I. Predmet a cieľ dohody Rodičia maloletých touto dohodou upravujú výkon svojich rodičovských práv a povinností k maloletým ako podklad pre schválenie rodičovskej dohody súdom, z dôvodu ich záujmu prispieť k úspešnému telesnému, duševnému a morálnemu rozvoju ich dcéry a syna. Touto dohodou sú rozhodnutí vyriešiť všetky otázky spoločnej výchovy maloletých do budúcnosti tak, aby boli čo najviac v ich prospech a aby sa rozdielne bývanie rodičov v čo možno najmenšej miere odrazili na ich zdraví, duševnej pohode, morálnom a sociálnom rozvoji. Každý z rodičov uzavretím tejto dohody deklaruje svoj záujem riešiť všetky záležitosti spoločne a predovšetkým v prospech maloletých.  II. Úprava výkonu rodičovských práv a povinností 1. Maloletý sa zveruje do osobnej starostlivosti matky. Maloletá sa zveruje do osobnej starostlivosti matky. 2. Zastupovať a spravovať majetok maloletých bude matka maloletých. V bežných veciach môže konať každý z rodičov samostatne, podľa toho, u ktorého z rodičov sa práve maloletý alebo maloletá nachádza. 3. Maloletých pri všetkých právnych a iných podobných úkonoch zastupuje matka maloletých. 4. Matka maloletých sa zaväzuje poskytovať maloletýmsústavnú a dôslednú starostlivosť o výchovu, zdravie a všestranný vývoj maloletých. 5. Otec maloletých sa zaväzuje uhradiť dlh na výživnom v sume xxxxxxxxxxxx jednorázovo, ktorý vznikol neplnením vyživovacej povinnosti na maloleté deti za obdobie od xxxxxxxxxxxxxdo xxxxxxxxxxxx, na účet matky maloletých xxxxxxxxxxxxxxxxa to v termíne do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia súdu o a schválení rodičovskej dohody. 6. Otec maloletých sa zaväzuje prispievať na výživu maloletej výživným v sume xxxxxxxxx€mesačne, ktoré bude zasielať vopred, vždy do 15. dňa kalendárneho mesiaca, na účet matky maloletej xxxxxxxxxxxx 7. Otec maloletých sa zaväzuje prispievať na výživu maloletého výživným v sume xxxxxxxxx€mesačne, ktoré bude zasielať vopred, vždy do 15. dňa kalendárneho mesiaca, na účet matky maloletého xxxxxxxxxxxxxxx 8. V prípade nevyhnutných a neočakávaných výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o maloletých sa obaja rodičia budú podieľať na nákladoch spojených s takými výdavkami a to na základe predchádzajúcej vzájomnej dohody. 9. Stretávanie otca s maloletými sa dohodou neupravuje. 10. Rodičia sa zaväzujú umožniť maloletým stretávanie s oboma rodičmi podľa predchádzajúcej vzájomnej dohody tak, aby to bolo v prospech maloletých. 11. V prípade, ak by sa názor rodičov na prospech maloletých diametrálne odlišoval a dohoda by nebola možná, je ktorýkoľvek z nich oprávnený požiadať o rozhodnutie súd. 12. Rodičia sa zaväzujú, že sa budú navzájom informovať o všetkých dôležitých veciach, týkajúcich sa zdravia maloletých, vrátane každej návštevy pediatra alebo odborného lekára, a vrátane ich duševného stavu, školských výsledkov, výchovných a pedagogických opatrení   13. V prípade dlhodobejších pobytov mimo miesto pobytu je každý z rodičov oprávnený vedieť, kde sa maloletý alebo maloletá nachádza, ako dlho bude odcestované, na akej adrese sa bude zdržiavať a kontakt, na ktorom je zastihnuteľný. Ten z rodičov, ktorý pobyt zariaďoval, je povinný druhému rodičovi informácie bezodkladne odovzdať. 14. Každý z rodičov bude viesť maloletých k úcte k druhému rodičovi a členom jeho rodiny a domácnosti, preto sa zdrží akéhokoľvek vytvárania negatívneho obrazu druhého rodiča a tretích osôb v prítomnosti maloletých. 15. Žiadny z rodičov nebude svojim správaním ohrozovať mravnú výchovu maloletých a zváži prítomnosť tretích osôb, ktoré sa budú s maloletým a mladistvou stretávať. 16. Každý z rodičov je oprávnený zobrať maloletého alebo maloletú na dovolenku do… Celý článok ›


univerzálne tréningové cykly určené pre ženy

Publikované 04.09.2015 v 14:35 v kategórii šport, fitness, životný štýl, prečítané: 180x

príklady tréningov určených predovšetkým ženám zameraný na spevnenie celého tela Tréningový plán – spaľovanie, spevnenie  uvádzam vzorové tréningové cykly, ktoré je možné aplikovať s cieľom spevnenia svalstva a úpravy postavy. Cykly sú rozdelené do rôznych počtov dní v týždni tak aby ich bolo možné prispôsobiť podľa konkrétnych požiadaviek. Netreba však zabúdať, že akékoľvek cvičenie je bez úpravy celkovej životosprávy len miernym doplnkom bežného života. Prinesie radosť aj určité výsledky, ale ak skutočne chcete niečo zmeniť, tak bez úpravy stravovania sa to nezaobíde.   A) štvordňový 1. Cyklus I. Deň: prsia, chrbát, nohy - Bicykel 5 – 10 min - rozpažovanie na rovnej jednoruč 3 x 10 - tlaky jednoručky na šikmej3 x 12 - 10 - kladka zvrchu pred hlavu 4 x 12-10 - príťahy kladky v sede 3 x 10 - drepy 4 x 12 - prekopávanie 3 x 12 - zakopávanie 4 x 10 - brucho x x x II. Deň: ramená, biceps, triceps - bicykel - tlaky jednoručkami v sede 3 x 12 – 10 - rozpažovanie v stoji 3 x 10 - bicepsové zdvihy jendoruč v stoji 3 x 10 - EZ činka v stoji 2 x 12 - Tricepsová kladka 3 x 10 - Zapažovanie 3 x 12 - Kliky tricepsové 2 x 10 - Brucho III. Deň: nohy, prsia, chrbát - legpress 4 x 12 - výpady s jednoručkami 4 x 10 - predkopávanie + zakopávanie 3 x 12 - tlaky s veľkou v ľahu 3 x 10 - rozpažovanie jednoruč na šikmej 3 x 12 - kladka za hlavu 4 x 10 - príťahy na stroji v sede + záklony 2 x 10 - brucho IV. Deň: triceps, biceps, ramená - Bicykel - Francúzke tlaky s EZ 3 x 12 - Kladka 3 x 10 - Biceps s rovnou v stoji 3 x 12 - Biceps jendoruč v sede 3 x 10 - Rozpažovanie v predklone 3 x 10 - Rozpažovanie v stoji 3 x 12 - Brucho 2. Cyklus I. Deň: nohy, prsia, biceps - bicykel - výpady vzad 4 x 12 – 10 - drepy na úzko 3 x 12 - zakopávanie v stoji 4 x 10 - peck deck 3 x 10 - tlaky jednoruč na šikmej 4 x 10 - biceps kladka zospodu 3 x 12 - kladivo v stoji 3 x 10 - brucho II. Deň: chrbát, triceps - kladka za hlavu 4 x 10 - príťahy v sede 3 x 12 - záklony 3 x 10 - kladka triceps 4 x 10 - kliky tricepsové 3 x 10 - zapažovanie 2 x 10 - brucho III. Deň: nohy, ramená - bicykel - drepy na široko do sedu 4 x 12 - predkopávanie 3 x 10 - výpady 3 x 12 - tlaky s jednoručkami v sede 4 x 10 - rozpažovanie v stoji 3 x 10 - predpažovanie 2 x 10 - brucho IV Deň: prsia, chrbát, triceps - rozpažovanie v ľahu 3 x 10 - peck deck 3 x 12 - kladka pred hlavu 4 x 10 - záklony 4 x 10 - francúzske tlaky 3 x 10 - kladka 3 x 12 - brucho 3. Cyklus I. Deň: prsia, zadok - tlaky na šikmej jednoruč 4 x 12 - Peck deck 3 x 10 - Tlaky na rovnej 2 x 10 - Výpady vzad 4 x 12 - Drepy do sedu 4 x 10 - Zanožovanie 3 x 10 - Brucho II. Deň: chrbát, triceps - Kladka za hlavu 3 x 12 - Kladka v sede 3 x 10 - Záklony 2 x 12 - Kladka triceps 4 x 12-10 - Zapažovanie 4 x 10 - Brucho III. Deň: ramená, biceps - Tlaky jednoruč v sede 3 x 10 – 12 - Rozpažovanie v stoji 3 x 10 - Rozpažovanie v predklone 3 x 10 - Biceps jednoruč v stoji 3 x 10 - Biceps kladka 2 x 12 - Brucho IV. Deň: nohy - Legpress 4 x 10 - Výpady 3 x 12 - Drepy + predkopávanie 3 x 10 - Zakopávanie v lahu 3 x 12 - Zakopávanie v stoji 3 x 12 - Brucho   B) trojdňový Cyklus I. Deň: nohy, prsia, biceps - Drepy 4 x 12 – 10 - Výpady 3 x 10 - Predkopávanie + zakopávanie 3 x 10 - Rozpažovanie na šikmej 3 x 12 - Tlaky jednoruč v ľahu 4 x 10 - Bic. jednoručky v sede 3 x 12 - Bic s EZ v stoji 3 x 10 - Brucho II. Deň: chrbát, triceps - Kladka pred hlavu 3 x 12 - Kladka v sede 3 x 10 - Záklony + kladka na úzko 3 x 10 - Kladka triceps 3 x 12 - Kliky tricepsové 3 x 10 - Zapažovanie 2 x 10 - Brucho III. Deň: nohy, ramená - Predkopávanie 4 x 12 - Drepy na úzko 3 x 10 - Výpady 3 x 10 - Tlaky jendoruč v sede 3 x 12 - Rozpažovanie v predklone 4 x 10 - Brucho Cyklus I. Deň: celé telo - Tlaky jednoruč na rovnej 2 x 10 - Peck dec 2 x 10 - Kladka za hlavu 2 x 10 - Kladka v sede 2 x 10 - Kladka triceps 3 x 10 - Bicep v sede 3 x 10 - Tlaky jednoruč v sede 3 x 10 - Drepy 3 x 10 - Zakopávanie 3 x 10 - Brucho II. Deň: nohy - Legpress 4 x 12 - Predkopávanie 3 x 10 - Drepy do sedu 3 x 10 - Výpady 4 x 12 - Zakopávanie 5 x 12 – 10 - Brucho III. Deň: celé telo - Tlaky jednoruč na šikmej 2 x 10 - Rozpažovanie na rovnej 2 x 10 - Kladka pred hlavu 2 x 10 - Záklony 2 x 10 - Tricepsové kliky 3 x 10 - Bicep kladka 3 x 10 - Rozpažovanie v stoji 3 x 10 - Predkopávanie 4 x 10 - Zakopávanie 4 x 10 - Brucho Cyklus I. Deň: nohy, chrbát, ramená - Drepy do sedu 4 x 12 - Výpady 3 x 12 - Predkopávanie + zakopávanie 4 x 12 - Kladka za hlavu 4 x… Celý článok ›


začíname cvičiť 4

Publikované 04.09.2015 v 14:27 v kategórii šport, fitness, životný štýl, prečítané: 90x

Pre každého začínajúceho športovca je väčšinou problematický prvý mesiac akejkoľvek pohybovej aktivity, ak teda nemáme na mysli športovca v detskom veku, pretože cvičenie a šport sú v začiatkoch pre deti prirodzenejšie ako pre dospelého človeka. Ja sa vo svojich článkoch obraciam práve na jedincov, ktorý už dosiahli dospelý vek a pritom nezáleží na tom či majú 20 alebo 60 rokov. So športom možno začať prakticky v každom veku s ohľadom na zdravotný stav konkrétnej osoby. Ak ste si osvojili základe princípy, pravidlá a systém cvičenia v jeho začiatok tak sa postupne môžete prepracovať k rozvíjaniu svojich schopností a zručností, ktoré ste za ten krátky čas dokázali získať. Určite každý z nás pozná niekoho kto vo svojom živote začínal niekedy cvičiť alebo sa venovať nejakému druhu športu z vlastného alebo cudzieho presvedčenia. Samozrejme trvácnejšie výsledky sa dostavujú v prípade, že k cvičeniu vás vedie vlastné subjektívne vnútorné presvedčenie zamerané na celkové utuženie zdravotného a psychického stavu a nie objektívne okolnosti, prípadne zaujaté invektívy Vášho okolia. Veľmi veľa ľudí vzdáva svoje snahy o športové aktivity a celkovo o aktívny pravidelný pohyb, príliš skoro. Väčšina nevydrží ani prvý mesiac a sklamaní z toho, že po mesiaci nedosiahli vytúžené ciele, to vzdávajú. Ako sme si však už v predchádzajúcich článkoch napísali, výsledky sa dostavia vďaka Vášmu odhodlaniu a každá ľudská aktivita, od ktorej očakávate výsledok, si vyžaduje určitý čas. Iné to samozrejme nie je ani pri cvičení. A nezáleží na tom či ide o cvičenie vo fitku, v prírode alebo doma. Nezáleží na druhu a povahe aktivity, ktorej ste sa rozhodli venovať. Rozhodujúci je vždy len Váš subjektívny prístup a presvedčenie a skutočnosť či Vám novo získaný pocity z pohybu prinášajú radosť a uspokojenie alebo len bolesť a utrpenie. Dobre, vychádzajme z toho, že cvičenie Vám prinieslo dobré pocity a zatiaľ ste vydržali vo fitku aspoň jeden mesiac. Píšeme o fitku, pretože budem postupne rozoberať jednotlivé možnosti tréningových splitov a cyklov vhodných pre začiatočníkov tak, aby mohli napredovať vo svojej snahe o progres fyzických schopností a zručností. Tréningový cyklus opísaný v minulom článku bol viac menej vhodný pre každého, kto je úplný začiatočník. Netvrdím, že ten cyklus je úplne ľahký, ale to nebol ani jeho účel. Každý šport predstavuje aj záťaž a bez fyzického pohybu nie je možné dosiahnuť požadované ciele. Ak ste úspešne zvládli odcvičiť tréningový plán v trojdňovom prevedení, kde v každom dni ste mierne zaťažili celé telo a jednotlivé svalové partie, tak ste výborne pripravili svoje telo na koncentrovanú fyzickú záťaž, ktorú si bude vyžadovať zmena vo Vašom tréningovom pláne. Existujú univerzálne postupy a aj tréningové splity, ktoré možno použiť takmer pri každom cvičencovi. Keďže moje články sú určené vo všeobecnosti každému tak, aj popisované tréningy sú len názorným príkladom ako postupovať a nepredstavujú vyhranený názor na cvičenie. Ja sám často mením druhy, formy a charakter tréningov a pritom mám dlhodobo zachovanú zostavu partií, ktoré v jednotlivých dňoch precvičujem. Takáto forma je vhodná pre pokročilých športovcov, ktorí už ovládajú dostatok metód, foriem a cvikov, ktorými možno stimulovať a zaťažovať jednotlivé svalové partie. Po prvom mesiaci však nikomu neodporúčam prílišné experimentovanie pri cvičení. Mesiac je stále žalostne málo na to aby ste mohli tvrdiť že viete cvičiť. Už ale môžete o sebe tvrdiť, že cvičiť chodíte. Prvý mesiac je podľa mňa rozhodujúci, je to dostatočná doba na to aby ste zistili, či máte fyzické a psychické predpoklady aby ste pokračovali v tréningu. Viete si už určiť aj časové rozloženie cvičenia a viete koľko dní v týždni Vám vyhovuje chodiť cvičiť. Podľa toho sa už dajú výborne upraviť jednotlivé cykly tréningov tak aby Vám vyhovovali. Postupne môžete začať zaťažovať jednotlivé parite cielenejším cvičením s väčším počtom opakovaní a sérií bez toho aby ste si spôsobili traumu vo forme nečakaného preťaženie svalu. Jedným z jednoduchých riešení ako zmeniť tréning po prvom mesiaci je, že zachováte systém cvičenia celého tela v trojdňovom cykle ale zvolíte si súbor svalových partií, ktoré budete zaťažovať spoločne v sériách a postupne budete prechádzať tak aby ste zaťažili všetky svalové partie. Možností je naozaj veľa. Tu je taký príklad jednoduchej formy zmeny tréningu po prvom mesiaci. Tréningový plán 3 + 2: 3 dni fitko – 2 dni kardio pre začiatočníka V jednotlivých dňoch sa precvičuje celé telo spoločne s krátkym kardiom. V… Celý článok ›