bigmatko-lifeživot a svet okolo nas

návrh na vykonanie exekúcie pre výživné

Publikované 28.09.2015 v 15:19 v kategórii právo, prečítané: 109x

jednoduchý vzor pre podanie návrhu na vykonanie exekúcie v prípade ak povinný neplatí výživné určené právoplatným a vykonateľným rozhodnutím príslušného súdu

Návrh na vykonanie exekúcie na vymoženie peňažného plnenia – výživného (§ 38 Exekučného poriadku)
Súhlas oprávneného so zriadením exekučného záložného práva a predajom nehnuteľnosti
(§ 134 a § 167 Exekučného poriadku)

Oprávnený (dieťa – meno, priezvisko):

   ..............................,

nar. ...............................

trvale bytom ......................

občan SR

V zastúpení matka/otec/:

............................................

nar. .....................................

trvale bytom ....................
občan SR

Podávajú týmto Exekútorskému úradu:

................................................................................

 

Návrh na vykonanie exekúcie

Právoplatným a vykonateľným rozsudkom Okresného súdu v ............................., sp. zn. .................., zo dňa ........... bol

 

povinný: ........................., nar. ........................, trvale bytom ................................, občan SR

zaviazaný prispievať mesačne na výživu pre maloletého oprávneného ................ € mesačne

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny za povinného výživné v uvedenom období neplatil.

Výpočet zameškaného výživného

Za obdobie od ......................do .........................mal povinný na výživnom

zaplatiť spolu sumu:  ...................... Eur

z toho bolo zaplatené:

povinným suma ........................ Eur

ÚPSVaR suma – náhradné výživné –– Eur

Zostáva neuhradené (zameškané výživné) .............................. Eur

Navrhujem,
aby exekútor vydal exekučný príkaz na uspokojenie pohľadávky oprávneného

od povinného

...................................., nar. ........................., trvale bytom ............................., a to pre zameškané výživné na maloletého oprávneného:

...............................,nar. ..........................

1. Za obdobie od .................... do ...............................

vo výške zameškaného výživného spolu suma .......................Eur.

2. Pre bežné výživné od .............................po ......eur mesačne.

Vymožené výživné spolu s príslušenstvom žiadam zaslať:

· na môj účet (č. ú.) ....................................vedený v ....................................

V prípade zistenia nehnuteľnosti vo vlastníctve povinného súhlasím so zriadením exekučného záložného práva a s predajom nehnuteľnosti.

V Trenčíne dňa .................................                                                             ......................................................


                                                                                                                         zákonný zástupca oprávneného

Prílohy:

· fotokópia rozsudku, – 2x úradne overená

· fotokópia dokladov o platení výživného povinným – 2x

· potvrdenie o návšteve školy 1x originál, 1x fotokópia

Komentáre

Celkom 0 kometárov

 • Neregistrovaný uživatel

  Meno: Prihlásiť sa

  Blog:

  Obsah správy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovedzte na otázku: Čo je dnes za deň?