bigmatko-lifeživot a svet okolo nas

dohoda spoludlžníkov

Publikované 17.12.2015 v 10:57 v kategórii právo, prečítané: 165x

jednoduchý vzor dohody spoludlžníkov v prípade ak bývalí manželia majú spoločný záväzok (dlh, úver..) a potrebujú sa vyporiadať s riadnym splácaním

DOHODA SPOLUDLŽNÍKOV

Dlžník:

.......................................................................

........................................................................

(ďalej len „dlžník“)

Spoludlžník:

 ......................................................................

 

........................................................................

(ďalej len „spoludlžník“)

Uzatvárajú túto dohodu za účelom úpravy podielov na spoločnom dlhu voči veriteľovi......................

I.

Predmet dohody
Predmetom dohody je úprava vzájomného vnútorného vzťahu dlžníka a spoludlžníka voči pohľadávke založenej úverovou zmluvou..........................(ďalej len „úverová zmluva)a veriteľovi..........................(ďalej len „veriteľ“) v celkovej výške................určenej ku dňu................

II.

Vyhlásenia zmluvných strán

Dlžník vyhlasuje, že úverovú zmluvu uzatvoril počas manželstva so spoludlžníkom v dobrej viere, slobodne vážne podľa podmienok upravených úverovou zmluvou.

Dlžník vyhlasuje, že v rámci vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode prevzal časť pohľadávky veriteľa, na základe dohody so spoludlžníkom v súvislosti s vyporiadaním vlastníctva k hnuteľných veciam pochádzajúcich z manželstva.

Dlžník vyhlasuje, že podiel spoludlžníka na pohľadávke veriteľa je vo výške ................ € a že zostávajúca suma pohľadávky je jeho osobným záväzkom.

Spoludlžník vyhlasuje, že úverovú zmluvu uzatvoril počas manželstva s dlžníkom v dobrej viere, slobodne vážne podľa podmienok upravených úverovou zmluvou.

Spoludlžník vyhlasuje, že v rámci vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode odovzdal dlžníkovi časť hnuteľných vecí ako podmienku prevzatia časti pohľadávky veriteľa.

Spoludlžník vyhlasuje, že jeho podiel na pohľadávke veriteľa je vo výške .....................€.

Dlžník a spoludlžník vyhlasujú, že svoje podiely na pohľadávke veriteľa určili slobodne, vážne a v dobrej viere ako vyporiadanie vzájomných vzťahov.

III.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Dlžník sa zaväzuje uhrádzať pohľadávku veriteľa vo forme mesačných splátok až do úplneho splatenia svojho podielu riadne a včas, podľa podmienok dohodnutých v úverovej zmluve.

Spoludlžník sa zaväzuje uhradiť svoj podiel na pohľadávke vo výške ...............€ vo forme mesačných splátok odo dňa kedy dlžník uhradí zostávajúcu časť pohľadávky veriteľa, alebo v prípade ak veriteľ uplatní svoj nárok voči spoludlžníkovi z dôvodov vzniknutých na strane dlžníka.

V prípade, že veriteľ uplatní svoj nárok voči spoludlžníkovi z dôvodov vzniknutých na strane dlžníka, je spoludlžník oprávnený požadovať od dlžníka uhradenie sumy, ktorú uhradil veriteľovi nad rámec svojho spoludlžníckeho podielu.

Dlžník sa zväzuje uhradiť spoludlžníkovi sumu, ktorú spoludlžník uhradí veriteľovi nad rámec jeho podielu na pohľadávke, určeného v bode II tejto dohody.

IV.

Záverečné ustanovenia

Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zúčastnenými stranami.

Dlžník a spoludlžník prehlasujú, že si dohodu prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom ju slobode, vážne a v dobrej viere podpísali.

V ............................

.............................................................                                                                                 .......................................................

dlžník                                                                                                                                                       spoludlžník

Komentáre

Celkom 0 kometárov

 • Neregistrovaný uživatel

  Meno: Prihlásiť sa

  Blog:

  Obsah správy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovedzte na otázku: Čo je dnes za deň?