bigmatko-lifeživot a svet okolo nas

dohoda rodičov - práva k maloletým deťom

Publikované 04.09.2015 v 14:44 v kategórii právo, prečítané: 2753x

vzor dohody o úprave práv rodičom k maloletým deťom, ktorý je možné použiť v prípade nezosobášeného rodičovského práru

Dohoda o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému a určení výživného

uzatvorená podľa § 36 ods. 1 Zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine

medzi

Matka maloletého:

meno a priezvisko:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx, rodená xxxxxxxxxxxxxxxxx
trvale bytom: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
narodená: xxxxxxxxxxxxxxxx
štátna príslušnosť: SR

a

Otec maloletého:

meno a priezvisko: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
trvale bytom: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
narodený: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
štátna príslušnosť: SR

Maloletí:

meno a priezvisko: xxxxxxxxxxxxxx
trvale bytom: xxxxxxxxxxxxxx
narodená: xxxxxxxxxxxxxxx
štátna príslušnosť: SR

 

meno a priezvisko: xxxxxxxxxxxxxxxx
trvale bytom: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
narodená: xxxxxxxxxxxxxx
štátna príslušnosť: SR

 

I.

Predmet a cieľ dohody

Rodičia maloletých touto dohodou upravujú výkon svojich rodičovských práv a povinností k maloletým ako podklad pre schválenie rodičovskej dohody súdom, z dôvodu ich záujmu prispieť k úspešnému telesnému, duševnému a morálnemu rozvoju ich dcéry a syna. Touto dohodou sú rozhodnutí vyriešiť všetky otázky spoločnej výchovy maloletých do budúcnosti tak, aby boli čo najviac v ich prospech a aby sa rozdielne bývanie rodičov v čo možno najmenšej miere odrazili na ich zdraví, duševnej pohode, morálnom a sociálnom rozvoji. Každý z rodičov uzavretím tejto dohody deklaruje svoj záujem riešiť všetky záležitosti spoločne a predovšetkým v prospech maloletých.

 

II.

Úprava výkonu rodičovských práv a povinností


1. Maloletý sa zveruje do osobnej starostlivosti matky.

Maloletá sa zveruje do osobnej starostlivosti matky.

2. Zastupovať a spravovať majetok maloletých bude matka maloletých. V bežných veciach

môže konať každý z rodičov samostatne, podľa toho, u ktorého z rodičov sa práve maloletý alebo maloletá nachádza.

3. Maloletých pri všetkých právnych a iných podobných úkonoch zastupuje matka maloletých.

4. Matka maloletých sa zaväzuje poskytovať maloletýmsústavnú a dôslednú starostlivosť o výchovu, zdravie a všestranný vývoj maloletých.

5. Otec maloletých sa zaväzuje uhradiť dlh na výživnom v sume xxxxxxxxxxxx jednorázovo, ktorý vznikol neplnením vyživovacej povinnosti na maloleté deti za obdobie od xxxxxxxxxxxxxdo xxxxxxxxxxxx, na účet matky maloletých xxxxxxxxxxxxxxxxa to v termíne do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia súdu o a schválení rodičovskej dohody.

6. Otec maloletých sa zaväzuje prispievať na výživu maloletej výživným v sume xxxxxxxxx€mesačne, ktoré bude zasielať vopred, vždy do 15. dňa kalendárneho mesiaca, na účet matky maloletej xxxxxxxxxxxx

7. Otec maloletých sa zaväzuje prispievať na výživu maloletého výživným v sume xxxxxxxxx€mesačne, ktoré bude zasielať vopred, vždy do 15. dňa kalendárneho mesiaca, na účet matky maloletého xxxxxxxxxxxxxxx

8. V prípade nevyhnutných a neočakávaných výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o maloletých sa obaja rodičia budú podieľať na nákladoch spojených s takými výdavkami a to na základe predchádzajúcej vzájomnej dohody.

9. Stretávanie otca s maloletými sa dohodou neupravuje.

10. Rodičia sa zaväzujú umožniť maloletým stretávanie s oboma rodičmi podľa predchádzajúcej vzájomnej dohody tak, aby to bolo v prospech maloletých.

11. V prípade, ak by sa názor rodičov na prospech maloletých diametrálne odlišoval a dohoda by nebola možná, je ktorýkoľvek z nich oprávnený požiadať o rozhodnutie súd.

12. Rodičia sa zaväzujú, že sa budú navzájom informovať o všetkých dôležitých veciach, týkajúcich sa zdravia maloletých, vrátane každej návštevy pediatra alebo odborného lekára, a vrátane ich duševného stavu, školských výsledkov, výchovných a pedagogických opatrení

 

13. V prípade dlhodobejších pobytov mimo miesto pobytu je každý z rodičov oprávnený vedieť, kde sa maloletý alebo maloletá nachádza, ako dlho bude odcestované, na akej adrese sa bude zdržiavať a kontakt, na ktorom je zastihnuteľný. Ten z rodičov, ktorý pobyt zariaďoval, je povinný druhému rodičovi informácie bezodkladne odovzdať.

14. Každý z rodičov bude viesť maloletých k úcte k druhému rodičovi a členom jeho rodiny a domácnosti, preto sa zdrží akéhokoľvek vytvárania negatívneho obrazu druhého rodiča a tretích osôb v prítomnosti maloletých.

15. Žiadny z rodičov nebude svojim správaním ohrozovať mravnú výchovu maloletých a zváži prítomnosť tretích osôb, ktoré sa budú s maloletým a mladistvou stretávať.

16. Každý z rodičov je oprávnený zobrať maloletého alebo maloletú na dovolenku do zahraničia, pokiaľ sa o týchto cestovných plánoch s druhým rodičom dohodne a budú rešpektované pravidlá pre pobyt mimo obvyklé miesto

17. Matka maloletých má právo zmeniť prípadne odoprieť termín stretnutia maloletých s otcom maloletých v prípade nevyhovujúceho zdravotného stravu maloletých a dohodnúť s otcom maloletých náhradné stretnutie, ak bude zo strany otca maloletých prejavený záujem o náhradné stretnutie s maloletými.

III.

Záverečné ustanovenia

1. Matka aj otec berú na vedomie, že táto dohoda podlieha schváleniu súdom a bez tohto schválenia je nevykonateľná.

2. Táto dohoda je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých matka aj otec obdržia po jednom podpísanom vyhotovení a zvyšné tri vyhotovenia sú určené pre potreby Okresného súdu za účelom schválenia tejto dohody.

3. Matka aj otec prehlasujú, že si túto dohodu prečítali a s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú svojím podpisom.

V xxxxxxxxxxxx, dňa:..................

.....................................                                                                                                     .............................................

Matka maloletých                                                                                                                     Otec maloletých

Komentáre

Celkom 0 kometárov

 • Neregistrovaný uživatel

  Meno: Prihlásiť sa

  Blog:

  Obsah správy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovedzte na otázku: Čo je dnes za deň?