bigmatko-lifeživot a svet okolo nas

úprava vyživného dohodu

Publikované 28.09.2015 v 15:11 v kategórii právo, prečítané: 93x

jednoduchý vzor ako upraviť výživne k maloletému dieťaťu v prípade ak sa rodičia dokážu dohodnúť. samotná dohoda sa potom preklada na schválenie príslušnému súdu.

Dohoda o úprave výšky výživného k maloletému

uzatvorená medzi

Matka maloletého:

meno a priezvisko:  ................................

trvale bytom: ...................................
narodená: ............................................
štátna príslušnosť: SR

a

Otec maloletého:

meno a priezvisko:   ...........................
trvale bytom:....................................
narodený: .............................................
štátna príslušnosť: SR

Maloletý:
meno a priezvisko: ..............
trvale bytom: .............................
narodená: ..................................
štátna príslušnosť: SR

I.

Predmet a cieľ dohody

Rodičia maloletého touto dohodou upravujú výkon svojich rodičovských práv a povinností v otázke výšky výživného k maloletému ako podklad pre schválenie tejto dohody súdom, z dôvodu zmeny pomerov na strane matky maloletého vyvolanou ukončením riadnej rodičovskej dovolenky a zlepšením majetkových pomerov matky. Touto dohodou sa upravuje výška výživného upravená v čl. II ods. 5 a ods. 6 Dohody o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému a určení výživného uzatvorenej podľa § 36 ods. 1 Zákona č. 36/2005 Z. zo dňa ...........,medzi matkou maloletého a otcom maloletého (ďalej len „dohoda o určení rodičovských práv“) Každý z rodičov uzavretím tejto dohody deklaruje svoj záujem riešiť všetky záležitosti predovšetkým v prospech maloletého.

II.

Úprava výkonu rodičovských práv a povinností

1. Otec maloletého sa zaväzuje od ..................prispievať na výživu maloletého výživným v sume ...... €mesačne, ktoré bude zasielať vopred, vždy do 15. dňa kalendárneho mesiaca, na účet matky maloletého.............................

III.

Záverečné ustanovenia

1. Matka aj otec berú na vedomie, že táto dohoda podlieha schváleniu súdom a bez tohto schválenia je nevykonateľná.

2. Touto dohodou nie sú dotknuté ostávajúce rodičovské práva a povinnosti upravené dohodou o úprave rodičovských práv.
3. Táto dohoda je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých matka aj otec obdržia jedno podpísané vyhotovenie a zvyšné dve vyhotovenia sú určené pre potreby Okresného súdu za účelom schválenia tejto dohody.
4. Matka aj otec prehlasujú, že si túto dohodu prečítali a s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú svojím podpisom.

 

V................., dňa:..................

.....................................                                                                                                         .............................................

Matka maloletého                                                                                                                  Otec maloletého

Komentáre

Celkom 0 kometárov

 • Neregistrovaný uživatel

  Meno: Prihlásiť sa

  Blog:

  Obsah správy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovedzte na otázku: Čo je dnes za deň?