bigmatko-lifeživot a svet okolo nas

návrh na schválenie rodičovskej dohody na súd

Publikované 04.09.2015 v 14:56 v kategórii právo, prečítané: 1811x

Okresný súd

xxxxxxxxxxxxxx

Navrhovatelia: 

 

meno a priezvisko:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

trvale bytom: xxxxxxxxxxxxxxxxx
narodená:   xxxxxxxxxxxxxxxxx
štátna príslušnosť: SR

a

meno a priezvisko: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
trvale bytom: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
narodený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
štátna príslušnosť: SR

Maloletí:

meno a priezvisko: xxxxxxxxxxxxxx
trvale bytom: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
narodená: xxxxxxxxxx
štátna príslušnosť: SR

meno a priezvisko: xxxxxxxxxxxxxxxxx
trvale bytom: xxxxxxxxxxxxxxxx
narodená: xxxxxxxxxxxxxx
štátna príslušnosť: SR

Návrh na schválenie dohody rodičov o úprave práv a povinností a určení výživného

k maloletím xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

DVOJMO!

Návrh je oslobodený od súdneho poplatku podľa ust. § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 71/1992 Zb.

 

I.

Navrhovatelia ako rodičia maloletých uzavreli dňa ................ Dohodu rodičov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletímu.Navrhovatelia žili spolu v spoločnej domácnosti do .............. V súčasnej dobe spolu nežijú ani spolu nehospodária.Navrhovatelia v Dohode rodičov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletímuzo dňa ..........upravili okrem iného výkon svojich práv a povinností v záujme maloletých tak, že:

 

1. Maloletý sa zveruje do osobnej starostlivosti matky.

Maloletá sa zveruje do osobnej starostlivosti matky.

 

2. Zastupovať a spravovať majetok maloletých bude matka maloletých. V bežných veciach

môže konať každý z rodičov samostatne, podľa toho, u ktorého z rodičov sa práve maloletý alebo maloletá nachádza.

 

3. Maloletých pri všetkých právnych a iných podobných úkonoch zastupuje matka maloletých.

4. Matka maloletých sa zaväzuje poskytovať maloletýmsústavnú a dôslednú starostlivosť o výchovu, zdravie a všestranný vývoj maloletých.

5. Otec maloletých sa zaväzuje uhradiť dlh na výživnom v sume xxxxxxxx€ jednorázovo, ktorý vznikol neplnením vyživovacej povinnosti na maloleté deti za obdobie od xxxxxxxxxxxxxdo xxxxxxxxxxxx na účet matky maloletých xxxxxxxxxxa to v termíne do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia súdu o  schválení rodičovskej dohody.

6. Otec maloletých sa zaväzuje prispievať na výživu maloletej výživným v sume xxxxxxxxx€mesačne, ktoré bude zasielať vopred, vždy do 15. dňa kalendárneho mesiaca, na účet matky maloletej xxxxxxxxxxxx

7. Otec maloletých sa zaväzuje prispievať na výživu maloletého výživným v sume xxxxxxxx€mesačne, ktoré bude zasielať vopred, vždy do 15. dňa kalendárneho mesiaca, na účet matky maloletého xxxxxxxxx

8. V prípade nevyhnutných a neočakávaných výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o maloletých sa obaja rodičia budú podieľať na nákladoch spojených s takými výdavkami a to na základe predchádzajúcej vzájomnej dohody.

9. Stretávanie otca s maloletými sa dohodou neupravuje.

 

Dôkazy: - Dohoda rodičov o úprave práv a povinností k maloletému zo dňa .........
- Rodné listy maloletých

II.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, v súlade s ust. § 36 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. – o rodine v znení neskorších predpisov týmto navrhujeme, aby  súd vydal tento

 

R o z s u d o k

Súd s c h v a ľ u j e dohodu rodičov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému v nasledujúcom znení:

 

Maloletý sa zveruje do osobnej starostlivosti matky.

Maloletá sa zveruje do osobnej starostlivosti matky.

Zastupovaťa spravovať majetok maloletých bude matka maloletých. V bežných veciach

môže konaťkaždý z rodičov samostatne, podľa toho, u ktorého z rodičov sa práve maloletý alebo maloletá nachádza.

Maloletých pri všetkých právnych a iných podobných úkonoch zastupuje matka maloletých.

Matka maloletých sa zaväzuje poskytovať maloletýmsústavnú a dôslednú starostlivosťo výchovu, zdravie a všestranný vývoj maloletých.

Otec maloletých sa zaväzuje uhradiť dlh na výživnom v sume xxxxxxxx€ jednorázovo, ktorý vznikol neplnením vyživovacej povinnosti na maloleté deti za obdobie od xxxxxxxxxxxxxdo xxxxxxxxxxxx na účet matky maloletých xxxxxxxxxxa to v termíne do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia súdu o schválení rodičovskej dohody.

Otec maloletých sa zaväzuje prispievať na výživu maloletej výživným v sume xxxxxxxxx€mesačne, ktoré bude zasielať vopred, vždy do 15. dňa kalendárneho mesiaca, na účet matky maloletej xxxxxxxxxxxx

Otec maloletých sa zaväzuje prispievať na výživu maloletého výživným v sume xxxxxxxx€mesačne, ktoré bude zasielať vopred, vždy do 15. dňa kalendárneho mesiaca, na účet matky maloletého xxxxxxxxx

V prípade nevyhnutných a neočakávaných výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o maloletých sa obaja rodičia budú podieľať na nákladoch spojených s takými výdavkami a to na základe predchádzajúcej vzájomnej dohody.

 

Stretávanie otca s maloletými sa dohodou neupravuje.

V.......................dňa.........

.......................................                                                                                                               .....................................
Matka maloletých                                                                                                                              Otec maloletých

Komentáre

Celkom 0 kometárov

 • Neregistrovaný uživatel

  Meno: Prihlásiť sa

  Blog:

  Obsah správy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovedzte na otázku: Čo je dnes za deň?