bigmatko-lifeživot a svet okolo nas

zrušenie striedavej starostlivosti

Publikované 20.04.2016 v 14:47 v kategórii právo, prečítané: 610x

vzor návrhu na úpravu rodičovských práv a povinností v súvislosti so zrušením striedavej starostlivosti. ide o príklad znenia návrhu, ktorý je možné po úprave skutkových okolností aplikovať v prípade ak jeden z rodičov žiada zrušenie súdom určenej striedavej starostlivosti o maloleté dieťa

Okresný súd

............


Navrhovateľ : .................................

Odporca : ...................................

Maloletí : 1.........................

                 2.......................

Návrh na zmenu úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým


I.

Dňa ............... vydal Okresný súd v ......................rozsudok číslo ....................., ktorým schválil rodičovská dohodu navrhovateľky a odporcu a maloletého1 ..................zveril do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov tak, že matka (ďalej len „navrhovateľka“) je povinná zabezpečovať osobnú starostlivosť o maloletého striedavo, v týždňových intervaloch, počnúc pondelkom v párnom týždni do nasledujúceho pondelka nepárneho týždňa tak, že navrhovateľka si prevezme maloletého v škôlke a otec (ďalej len „odporca“) je povinný zabezpečovať osobnú starostlivosť o maloletého striedavo, v týždňových intervaloch, počnúc pondelkom v nepárnom týždni do nasledujúceho pondelka párneho týždňa tak, že odporca si prevezme maloletého v materskej škole.


Okresný súd zaviazal rozsudok odporcu platiť na výživu maloletého sumou po 100 € mesačne, k rukám matky, vždy do 15. dňa každého mesiaca vopred.


Maloletý2 ...............bol zverený do osobnej starostlivosti odporcu. Navrhovateľka bola rozsudok zaviazaná platiť na výživu maloletého2.............. sumou 30 % zo sumy životného minima mesačne podľa osobitného zákona k rukám odporcu, vždy do 15. dňa každého mesiaca vopred.


Styk maloletého 2..............s navrhovateľkou bol upravený tak, že navrhovateľka je oprávnená stýkať sa s maloletým 2.............. každý párny týždeň v piatok od 17.00 h do pondelka, odchodom maloletého ................do školy. Odporca je povinný styk navrhovateľke s maloletým ..............umožniť, dieťa na styk s navrhovateľkou riadne pripraviť a odovzdať ho navrhovateľke v stanovenom čase, v mieste bydliska navrhovateľky.


Navrhovateľka je podľa rozsudku oprávnená stýkať sa s maloletým 2................... počas letných prázdnin každý párny týždeň v piatok od 17.00 h do nedele 18.00 h. Odporca je povinný styk navrhovateľke s maloletým 2.................umožniť, dieťa na styk s navrhovateľkou riadne pripraviť a odovzdať ho navrhovateľke v stanovenom čase, v mieste bydliska navrhovateľky, kde je navrhovateľka povinná v stanovenom čase dieťa odporcovi vrátiť.


Rozsudkom bola obom rodičom uložená povinnosť navštevovať spoločne s maloletým 2...............Referát poradensko-psychiologických služieb ÚPSVaR ............za účelom obnovenia pretrhnutého kontaktu maloletého s navrhovateľkou.

Rozsudok nadobudol právoplatnosť dňa ................


Dôkaz: Rozsudok Okresného súdu v ....................... číslo ............


II.

Princípom a zmyslom striedavej starostlivosti je predovšetkým záujem maloletého dieťaťa a rozhodnutie o úprave rodičovských práv formou určenia striedavej starostlivosti má dieťaťu zabezpečiť rovnocenný kontakt s oboma rodičmi s cieľom rozvoja jeho osobnosti a riadneho uplatňovania jeho práv, potrieb a záujmov. Okresný súd v ...........schválil rodičovskú dohodu navrhovateľa a odporcu, ktorou rozhodol tak ako je vyššie uvedené. V čase uzatvorenie rodičovskej dohody si navrhovateľka a odporca určili vzájomné práva a povinnosti a dokázali sa dohodnúť na pravidlách a systéme striedavej starostlivosti.


Krátko po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku okresného súdu sa však princíp a výhody striedavej starostlivosti začali vytrácať až nakoniec úplne vymizli. Maloletý .........., ktorý je zverený do striedavej starostlivosti sa pod vplyvom odporcu odlučuje od navrhovateľky a čas, ktorý bol určený rozsudkom súdu na realizáciu osobnej starostlivosti navrhovateľky sa absolútne nedodržiava a to z viny odporcu.


Prvok rovnocennosti vo výchove a starostlivosti o maloletého, ktorý mal vzniknúť určením striedavej starostlivosti, absentuje tak v živote navrhovateľky ako aj v živote odporcu a predovšetkým v živote maloletého ............


Miestom preberania a odovzdávania maloletého ........... je súdom určená materská škola. Odporca však maloletého vodí do materskej školy nepravidelne a vyhovára sa na vôľu maloletého, ktorému sa do materskej školy chodiť nechce. Navrhovateľka sa tak musí svojich rodičovských práv domáhať mimo určeného času a miesta čo je vždy sprevádzane aj konfrontáciou s odporcom. Maloletý...........často krát plače a vzpiera sa odchodu s navrhovateľkou a to z dôvodu, že odporca nedodržiava pravidelnosť striedania určenú rozsudkom a v živote maloletého tak vytvára subjektívne motivovaný odpor voči navrhovateľke.


Navrhovateľa opakovane bola nútená prevziať maloletého ............ v mieste bydliska odporcu pričom sa s odporcom ani nestretne nakoľko odporca ponechal v poslednej dobe komunikáciu s navrhovateľkou iba na maloletom synovi č2........

Ignorovanie rozsudku zo strany odporcu vedie k tomu, že maloletý .............trávy aj čas, ktorý je určený navrhovateľke, v spoločnosti odporcu a jeho vzťah k navrhovateľke prirodzene chladne a vytráca sa záujem maloletého o vlastnú matku. Odporca často navštevuje aj krčmy a pohostinstvá a opakovane sa stalo, že keď sú deti s odporcom a stretnú sa náhodou s navrhovateľkou tak majú strach navrhovateľku pozdraviť lebo sa boja ako bude reagovať odporca.


Opakovane sa stalo, že odporca odovzdal maloletého ............. navrhovateľke v špinavých veciach a keď si to chcela navrhovateľka s odporcom vysvetliť tak ten poslal miesto seba svoju matku. Odporca sa vyjadril, že maloletého ............ a ............. bude odovzdávať matke iba v prípade ak deti budú chcieť samé za ňou ísť. Odporca v poslednom čase už maloletého ........... do materskej školy nevodí a telefonicky oznámil navrhovateľke, že ho tam ani vodiť nebude.


Odcudzenie od navrhovateľky je citeľné aj vo vzťahu s maloletým ......... ktorý sa z vlastnej vôle vyhýba navrhovateľke a odmieta s ňou tráviť čas. Táto situácia je len dôsledkom výchovy a starostlivosti odporcu.


Dôkaz: výsluch účastníkov

Výsluch maloletých

Správa kolízneho opatrovníka


III.


Z chovania a celkového konania odporcu je zrejmé, že striedavá starostlivosť vo vzťahu k maloletému ...........stratila svoj zákonný, morálny a mravný význam a nie je naďalej v záujme maloletého. Kontakt maloletého s navrhovateľkou je výrazne obmedzený a ak tomu bude tak naďalej tak maloletého sociálne a citové väzby k navrhovateľke budú neustále chladnúť. Vo vzťahu navrhovateľky a odporcu absolútne chýba komunikácia a vzájomná dôvera, ktorá je pre realizáciu striedavej starostlivosti dôležitá aby bolo možné uplatniť zákonný obsah striedavej starostlivosti v záujme maloletého. Zachovaním striedavej starostlivosti bude vážne narušené právo maloletého...........na riadny vzťah k obom rodičom nakoľko odporca nemá záujem na dodržiavaní rodičovskej dohody schválenej súdom a čas, ktorý maloletý trávi s navrhovateľkou určuje podľa vlastného uváženia.


Navrhovateľka ako aj odporca majú dostatočné vhodné možnosti na výchovu a starostlivosť o maloletého čo bolo aj dôvodom na určenie striedavej starostlivosti. V súčasnej dobe sa však ukázalo, že tento systém nie je pre potreby maloletého vhodný a že sú tak vytvárané zbytočné konflikty a tlak na psychiku maloletého, ktorý sa začína báť vlastnej matky a postupne sa jej určite odcudzí úplne. Navrhovateľka má záujem na upevňovanie a udržanie zdravého vzťahu k obom maloletým a pritom rešpektuje rozhodnutie súdu, ktorým zveril maloletého 2............... do osobnej starostlivosti odporcu a mala aj záujem dodržiavať a rešpektovať rozhodnutie o striedavej starostlivosti o maloletého1........... čo však z dôvodu konania odporcu nie je ďalej možné.


Povinnosťou oboch rodičov, pri určenej striedavej starostlivosti je riadne psychicky maloletého pripravovať na kontakt s oboma rodičmi tak aby si maloletý nemusel sám vyberať a určovať s kým chce tráviť čas a s kým nie. V rozumových a vôľových schopnostiach maloletého .............. nie rozhodovanie o tom či bude s navrhovateľkou tráviť čas alebo nie. Pod vplyvom odporcu sa však maloletý ............... čoraz viac od navrhovateľky odvracia a význam striedavej starostlivosti sa tak stráca.


Striedavá starostlivosť o maloletého ....... nie je naďalej v záujme maloletého a rodičia sa rovnocenne nepodieľajú na svojich rodičovských právach a povinnostiach. Vo výchove maloletého prevláda starostlivosť odporcu napriek neustálemu záujmu navrhovateľky o dodržiavanie určeného systému striedavej starostlivosti. Odporca svojvoľne bráni navrhovateľke v uplatňovaní jej rodičovských práv priznaných rozsudkom okresného súdu. Navrhovateľka nenamieta zverenie maloletého Dávida do osobnej starostlivosti odporcu, nakoľko s tým súhlasila už v rodičovskej dohode. Navrhovateľka žiada zrušenie striedavej starostlivosti k maloletému ............. z dôvodu, že už nie je v záujem maloletého a z dôvodu zachovania zdravého vzťahu a sociálnych väzieb maloletého k matke žiada o zverenie maloletého .............. do osobnej starostlivosti. Medzi odporcom a navrhovateľkou sa vytratila komunikácia a to z dôvodu konania odporcu. Riadna komunikácia a spolupráca rodičov je pritom jednou zo základných podmienok striedavej starostlivosti o dieťa. Navrhovateľka nemá záujem brániť maloletému v stretávaní sa s odporcom a preto by zverenie maloletého do osobnej starostlivosti navrhovateľky bolo dostatočnou zárukou rozvíjania vzťahu s oboma rodičmi tak aby to bolo v záujme maloletého.


Vzhľadom na hore uvedené navrhujem, aby Okresný súd v ........... po vykonanom dokazovaní vydal nasledovný


r o z s u d o k :


Mení sa rozsudok Okresného súdu v ............. zo dňa ............. č. k. ...............v časti úpravy rodičovských prvá a povinnosti k maloletému dieťaťu tak, že súd zrušuje striedavú osobnú starostlivosť u maloletého ......... a maloletý sa zveruje do osobnej starostlivosti matky.


Otec dieťaťa sa zaväzuje platiť na výživu maloletému ........... sumou ........... mesačne k rukám matky, vždy do 15. dňa každého mesiac vopred, s účinnosťou od právoplatnosti tohto rozsudku.


Styk maloletého s odporcom sa neupravuje.


(alebo sa napíše, že :

Upravuje sa styk otca s maloletým .......... tak, že otec maloletého je oprávnený stýkať sa s maloletým............ každý párny týždeň v piatok od 17.00 h do pondelka, odchodom maloletého do materskej školy. Matka je povinná styk otcovi s maloletým Lukasom umožniť, dieťa na styk s otcom riadne pripraviť a odovzdať ho otcovi v stanovenom čase v mieste bydliska matky.


.......... Alebo sa tam napíše iná forma styku, iné časy a dni......)


Žiaden z účastníkom nemá právo na náhradu trov konania.


V ........... .................................

/navrhovateľka/

Komentáre

Celkom 0 kometárov

 • Neregistrovaný uživatel

  Meno: Prihlásiť sa

  Blog:

  Obsah správy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovedzte na otázku: Čo je dnes za deň?