bigmatko-lifeživot a svet okolo nas

Články za mesiac Apríl 2016

odstúpenie od zmluvy - vrátenie tovaru z internetového obchodu

Publikované 21.04.2016 v 09:45 v kategórii právo, prečítané: 90x

jednoduchý vzor odstúpenia od zmluvy v prípade kúpy tovaru cez internet. ...................údaje kupujúceho........... ..............adresa spoločnosti podľa údajov na príslušnej internetovej stránke..........Vec: odstúpenie od zmluvy o kúpe tovaru Týmto odstupujem od zmluvy o kúpe tovaru uzatvorenej dňa ................., ktorej predmetom bola kúpa tovaru pod číslom objednávky .................... s názvom .......................v počte 1 kus v hodnote .............. €. Predmet kúpnej zmluvy mi bol doručený dňa ......................na fakturačnú adresu uvedenú v objednávke. V súlade s podmienkami určenými Vašou spoločnosťou a v súlade s ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, odstupujem od predmetnej zmluvy o kúpe tovaru a žiadam o vrátenie celkovej ceny tovaru v prospech účtu č. .................... V ......................dňa............                                                                                                         .............................................                                                                                                                                                                podpis Celý článok ›


zrušenie striedavej starostlivosti

Publikované 20.04.2016 v 14:47 v kategórii právo, prečítané: 643x

vzor návrhu na úpravu rodičovských práv a povinností v súvislosti so zrušením striedavej starostlivosti. ide o príklad znenia návrhu, ktorý je možné po úprave skutkových okolností aplikovať v prípade ak jeden z rodičov žiada zrušenie súdom určenej striedavej starostlivosti o maloleté dieťa Okresný súd............ Navrhovateľ : ................................. Odporca : ................................... Maloletí : 1.........................                 2.......................Návrh na zmenu úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým I. Dňa ............... vydal Okresný súd v ......................rozsudok číslo ....................., ktorým schválil rodičovská dohodu navrhovateľky a odporcu a maloletého1 ..................zveril do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov tak, že matka (ďalej len „navrhovateľka“) je povinná zabezpečovať osobnú starostlivosť o maloletého striedavo, v týždňových intervaloch, počnúc pondelkom v párnom týždni do nasledujúceho pondelka nepárneho týždňa tak, že navrhovateľka si prevezme maloletého v škôlke a otec (ďalej len „odporca“) je povinný zabezpečovať osobnú starostlivosť o maloletého striedavo, v týždňových intervaloch, počnúc pondelkom v nepárnom týždni do nasledujúceho pondelka párneho týždňa tak, že odporca si prevezme maloletého v materskej škole. Okresný súd zaviazal rozsudok odporcu platiť na výživu maloletého sumou po 100 € mesačne, k rukám matky, vždy do 15. dňa každého mesiaca vopred. Maloletý2 ...............bol zverený do osobnej starostlivosti odporcu. Navrhovateľka bola rozsudok zaviazaná platiť na výživu maloletého2.............. sumou 30 % zo sumy životného minima mesačne podľa osobitného zákona k rukám odporcu, vždy do 15. dňa každého mesiaca vopred. Styk maloletého 2..............s navrhovateľkou bol upravený tak, že navrhovateľka je oprávnená stýkať sa s maloletým 2.............. každý párny týždeň v piatok od 17.00 h do pondelka, odchodom maloletého ................do školy. Odporca je povinný styk navrhovateľke s maloletým ..............umožniť, dieťa na styk s navrhovateľkou riadne pripraviť a odovzdať ho navrhovateľke v stanovenom čase, v mieste bydliska navrhovateľky. Navrhovateľka je podľa rozsudku oprávnená stýkať sa s maloletým 2................... počas letných prázdnin každý párny týždeň v piatok od 17.00 h do nedele 18.00 h. Odporca je povinný styk navrhovateľke s maloletým 2.................umožniť, dieťa na styk s navrhovateľkou riadne pripraviť a odovzdať ho navrhovateľke v stanovenom čase, v mieste bydliska navrhovateľky, kde je navrhovateľka povinná v stanovenom čase dieťa odporcovi vrátiť. Rozsudkom bola obom rodičom uložená povinnosť navštevovať spoločne s maloletým 2...............Referát poradensko-psychiologických služieb ÚPSVaR ............za účelom obnovenia pretrhnutého kontaktu maloletého s navrhovateľkou. Rozsudok nadobudol právoplatnosť dňa ................ Dôkaz: Rozsudok Okresného súdu v ....................... číslo ............ II. Princípom a zmyslom striedavej starostlivosti je predovšetkým záujem maloletého dieťaťa a rozhodnutie o úprave rodičovských práv formou určenia striedavej starostlivosti má dieťaťu zabezpečiť rovnocenný kontakt s oboma rodičmi s cieľom rozvoja jeho osobnosti a riadneho uplatňovania jeho práv, potrieb a záujmov. Okresný súd v ...........schválil rodičovskú dohodu navrhovateľa a odporcu, ktorou rozhodol tak ako je vyššie uvedené. V čase uzatvorenie rodičovskej dohody si navrhovateľka a odporca určili vzájomné práva a povinnosti a dokázali sa dohodnúť na pravidlách a systéme striedavej starostlivosti. Krátko po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku okresného súdu sa však princíp a výhody striedavej starostlivosti začali vytrácať až nakoniec úplne vymizli. Maloletý .........., ktorý je zverený do striedavej starostlivosti sa pod vplyvom odporcu odlučuje od navrhovateľky a čas, ktorý bol určený rozsudkom súdu na realizáciu osobnej starostlivosti navrhovateľky sa absolútne nedodržiava a to z viny odporcu. Prvok rovnocennosti vo výchove a starostlivosti o maloletého, ktorý mal vzniknúť určením striedavej starostlivosti, absentuje tak v živote navrhovateľky ako aj v živote odporcu a predovšetkým v živote maloletého ............ Miestom preberania a odovzdávania maloletého ........... je súdom určená materská škola. Odporca však maloletého vodí do materskej školy nepravidelne a vyhovára sa na vôľu maloletého, ktorému sa do materskej školy chodiť nechce. Navrhovateľka sa tak musí svojich rodičovských práv domáhať mimo určeného času a miesta čo je vždy… Celý článok ›