bigmatko-lifeživot a svet okolo nas

Zmluva o jednorázovej spolupráci

Publikované 16.02.2018 v 13:06 v kategórii právo, prečítané: 49x

Veľmi jednoduchý vzor zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom diela alebo služby

ZMLUVA O JEDNORÁZOVEJ SPOLUPRÁCI

uzatvorená v súlade s ustanoveniami § 51 a § 488 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Zmluva“)


„Zmluvné strany“


Objednávateľ: ..................................................................................

..................................................................................

...................................................................................

Zapísaný v živnostenskom registri .........

V mene spoločnosti koná: .......................................


Zhotoviteľ: ..................................................................................

nar.: ..................................................................................

trvale bytom: ...................................................................................

č. OP: ...................................................................................


I.

Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi služby:

..............................................................................................................................................................................

II.

Doba trvania

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od:...............................do:...............................

III.

Odmena a platobné podmienky

1. Objednávateľ sa zaväzuje za vykonanie služieb uvedených v čl. I zmluvy jednorázovo uhradiť sumu vo výške .........,- eur (slovom: ................. eur)

IV.

Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzatvorená po vzájomnej dohode podľa ich právnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú k zmluve svoje podpisy.

3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán prevezme jedno vyhotovenie.


V .............dňa....................................


Objednávateľ:...................................................... Zhotoviteľ:................................................

Komentáre

Celkom 0 kometárov

 • Neregistrovaný uživatel

  Meno: Prihlásiť sa

  Blog:

  Obsah správy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovedzte na otázku: Čo je dnes za deň?