bigmatko-lifeživot a svet okolo nas

Návrh na úpravu vzťahov pred rozvodom

Publikované 16.02.2018 v 12:58 v kategórii právo, prečítané: 46x

Jednoduchý vzor návrhu na úpravu vzťahov v prípade, že je potrebné ešte pred rozhodnutím o rozvode manželstva určiť výšku výživného a starostlivosť o maloletých

Okresný súd 


Navrhovateľka: matka maloletých

meno a priezvisko: 
trvale bytom
narodená:
štátna príslušnosť: 


Odporca: otec maloletých

meno a priezvisko: 
trvale bytom
narodený:
štátna príslušnosť: 

adresa zamestnávateľa: 


Maloletí:

meno a priezvisko:
trvale bytom: 
narodený:
štátna príslušnosť: 


meno a priezvisko:
trvale bytom: 
narodený:
štátna príslušnosť: 


Návrh na vydanie neodkladného opatrenia podľa ustanovenia § 360 a nasl. CMP

a

na úpravu práv a povinnosti k maloletým deťom na čas do rozvodu


Konanie vo veci starostlivosti o maloleté deti je oslobodené od súdnych poplatkov

I.

Navrhovateľka a odporca uzavreli manželstvo dňa..................v ...... Z manželstva pochádzajú maloletý ................a maloletá .............. Manželstvo do dnešného dňa trvá. Posledné spoločné bydlisko navrhovateľky a odporcu bolo v ................ kde do dnešného dňa býva navrhovateľka spoločne s maloletými deťmi. Odporca odišiel zo spoločnej domácnosti dňa................. a v súčasnej dobe býva v ..................... Maloletý  ...............navštevuje .... ročník ZŠ v . Maloletá ................navštevuje .... ročník ZŠ.


Dôkaz

rodný list maloletého ......( kópia)

rodný list maloletej (kópia)

potvrdenie o návšteve školy a škôlky

sobášny list


II. /text opisuje príklad stručného opisu skutočností ohľadom spolužitia a vzájomných vzťahov 


K dôvodom návrhu navrhovateľka uvádza, že s odporcom nežije v spoločnej domácnosti odo dňa ................kedy odporca z vlastného rozhodnutia opustil spoločnú domácnosť a odišiel od navrhovateľky a od maloletých detí. .............(stručne opísať nejaký dôvod prečo odišiel ....................) Navrhovateľka tak zostala sama s maloletými deťmi v byte na adrese trvalého pobytu.

Odporca si od odchodu zo spoločnej domácnosti dobrovoľne plní vyživovaciu povinnosť voči maloletým deťom a k rukám navrhovateľky prispieva sumou ............. €, ktorá je z jeho strany určená na výživu maloletých detí, na chod domácnosti ako aj na iné vedľajšie výdavky, ktoré musí teraz zabezpečovať sama navrhovateľka.

(alebo to je inak........a napíš že ako prispieva)


Maloleté deti majú naďalej záujem stretávať sa s odporcom a rovnako aj odporca má záujem o stretávanie s maloletými deťmi. Odporca v súčasnej dobe preferuje formu striedavej starostlivosti o maloletého a maloletú. Odporca sa v súčasnosti strieda v starostlivosti o maloletého a maloletú s navrhovateľkou v týždňových intervaloch. S maloletým a maloletou sa odporca stretáva podľa potreby a podľa dohody s navrhovateľkou. Napriek tomu, že vzťah odporcu k maloletým deťom sa po jeho odchode zlepšil tak navrhovateľka zastáva názor, že odporca nie je schopný zabezpečiť maloletým deťom trvalú zodpovednú starostlivosť a predovšetkým sa obáva o narušenie ich vývoja. 


Z toho dôvodu navrhovateľka podáva návrh vydanie neodkladného opatrenia aby sa pred rozhodnutím vo veci samej zabezpečila ochrana záujmov maloletých detí a aby sa upravili pomery účastníkov konania vo vzťahu k právam a povinnostiam a starostlivosti o maloletých. Navrhovateľka žiada aby neodkladným opatrením boli maloleté deti zverené do jej osobnej starostlivosti a aby bol odporca zaviazaný uhrádzať určené výživné. Maloleté deti nie sú zvyknuté na dlhodobú starostlivosť zo strany odporcu a jeho súčasne snaženie je pre ne mimoriadne výnimočné a preto ho hodnotia hlavne ich vlastným subjektívnym pocitom. Trvalú starostlivosť o maloleté deti vie bez pochybností poskytnúť iba navrhovateľka.

Dôkaz: výsluch účastníkov


III.

Navrhovateľka je zamestnaná ako....................... Navrhovateľka má príjem €/mesačne.

Odporca je zamestnaný ako.  Odporcov príjem je cca €/mesačne.

Príjem navrhovateľky Základné výdavky na maloleté deti, ktoré musí navrhovateľka mesačne vynaložiť sú vo výške cca ....... €. Súčasťou týchto výdavkov sú najmä:


- Strava cca ..... €

- Škola a škôlka a školské potreby, oblečenie, záujmové krúžky, doučovanie, cestovanie, kozmetické a hygienické potreby.... €


K základným potrebám, ktoré sú nevyhnuté na zabezpečenie starostlivosti a výživy pre maloleté deti patria okrem vyššie uvedených aj náklady na chod domácnosti. Mesačné náklady na domácnosť a úhradu paušálnych platieb sa pohybujú približne okolo ..... €.


Okrem uvedených výdavkov musí navrhovateľa uhrádzať aj iné nepredvídateľné a sezónne položky, ktoré sú spojené s nákupom prípadných liekov, vitamínov, oblečenia, obuvi, hračiek, darčekov, náhrada opotrebovaných školských potrieb a uspokojovanie rôznych záujmov a aktivít maloletých, ktoré nie je možné predvídať, ale z hľadiska predchádzajúceho obdobia je možné ich vyčísliť približne na sumu €.


Celkové mesačné výdavky navrhovateľky sa tak dajú vyčísliť približne na sumu ...... € mesačne s ohľadom na aktuálne obdobie a potreby maloletých a na stav domácnosti. Navrhovateľka nemá žiaden iný vedľajší príjem a nedisponuje žiadnym iným nehnuteľným alebo hnuteľným majetkom. Byt, v ktorom býva spoločne s maloletými je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. V bezpodielovom spoluvlastníctve vlastníctve je aj hnuteľný majetok a to osobné motorové vozidlo, ktoré používa odporca. Navrhovateľka nemá vedomosť o inom majetku odporcu. / PRÍDAVKY NA DETI!! – KTO ICH DOSTÁVA A V AKEJ VÝŠKE!!!/

Odporca po odchode zo spoločnej domácnosti dobrovoľne prispieva na výživu a starostlivosť o maloleté deti sumou ............ € k rukám navrhovateľky.  Vzhľadom k narušenému vzájomnému vzťahu navrhovateľky a odporcu je ohrozené aj plnenie vyživovacej povinnosti zo strany odporcu a preto navrhovateľka žiada aby súd neodkladným opatrením rozhodol aj o povinnosti odporcu k úhrade výživného k maloletým, na ktoré majú maloletý nárok podľa ustanovení zákona o rodine.


Dôkazy: 

potvrdenie o príjme navrhovateľky ( kópia)

potvrdenie o návšteve školy a škôlky

výsluch účastníkov

potvrdenie o príjme odporcu – zabezpečí súd

potvrdenie o rodičovskom príspevku a prídavku na dieťa 

list vlastníctva (kópia)


Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti navrhujem, aby súd po vykonanom dokazovaní vydal tento

R o z s u d o k

I. Maloletý , nar. sa zveruje do osobnej starostlivosti matky.

II. Maloletá , nar. sa zveruje do osobnej starostlivosti matky.

III. Obaja rodičia sú oprávnení maloleté deti zastupovať a spravovať ich majetok.

IV. Odporca je povinný prispievať na výživu maloletého , nar. sumou ........... € mesačne, a to vždy do 15. dňa v mesiaci vopred k rukám matky maloletej (..alebo na účet č.......................

V. Odporca je povinný prispievať na výživu maloletého , nar. sumou ..... € mesačne, a to vždy do 15. dňa v mesiaci vopred k rukám matky maloletej (..alebo na účet č.......................

VI. Stretávanie odporcu s maloletými sa neupravuje.

V.......................dňa......... .......................................

navrhovateľka

Komentáre

Celkom 0 kometárov

 • Neregistrovaný uživatel

  Meno: Prihlásiť sa

  Blog:

  Obsah správy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovedzte na otázku: Čo je dnes za deň?