bigmatko-lifeživot a svet okolo nas

návrh na vklad na kataster

Publikované 26.08.2015 v 10:17 v kategórii právo, prečítané: 581x

vzor návrhu na vklad vlastníckeho práva na kataster nehnuteľnosti v prípade darovania

Darca 1:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Darca 2:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Obdarovaný

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................Správa katastra ..............

...............................

..............................

Vec: N á v r h na vklad vlastníckeho práva do KN


Podpísaní účastníci darovacej zmluvy podávame návrh Správe katastra .............., aby rozhodla o vklade vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam do KN.

Predmetom darovacej zmluvy sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území .............., evidované na Správe katastra ....................., a to:

- Parcela registra „E“, parcelové číslo ................o výmere .......... m2, orná pôda, v katastrálnom území ..............., okres .............., mesto .............., umiestnená mimo zastavaného územia obce, zapísaná na LV ............... v správe katastra nehnuteľností ............. v rozsahu .............


Darca 1 a darca 2 sú podielovým spoluvlastníkmi týchto nehnuteľností v podiele ............ na základe titulu nadobudnutia č. d. ..................., vložka .........

Darca 1 a darca 2 darujú svoj podiel na uvedených nehnuteľnostiach obdarovanému. Obdarovaný nehnuteľnosti prijíma v stave, v akom sa nachádzajú.

Účastníci darovacej zmluvy prehlasujeme, že zmluva je vyhotovená v predpísanej forme, že zmluva bola uzavretá po vzájomnej dohode slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, že sme plne spôsobilí na právne úkony, s predmetom právneho vzťahu sme oprávnení disponovať a naša zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

Na základe vyššie uvedeného navrhujeme, aby Správa katastra ................ vydala rozhodnutie, ktorým vklad povoľuje.


V ......................., dňa ..............................Prílohy: 2 x Darovacia zmluva

Kolok v hodnote 66.-EUR

Komentáre

Celkom 0 kometárov

 • Neregistrovaný uživatel

  Meno: Prihlásiť sa

  Blog:

  Obsah správy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovedzte na otázku: Čo je dnes za deň?