bigmatko-lifeživot a svet okolo nas

nájomná zmluva nehnuteľnosť

Publikované 02.09.2015 v 14:32 v kategórii právo, prečítané: 680x

vzor nájomnej zmluvy bytu v dvojjazyčnom prevedení v prípade prenajatia bytu právnickej osobe

NAJOMNÁ ZMLUVA

RENTAL CONTRACT

uzatvorená v súlade s ust.§ 663 a násl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami

passed between the two parties to the contract in accordance with paragraph 663 and following of the Civil Code

Prenajímateľ:

Meno:

Dátum narodenia:

Trvale bytom:

Telefón:

Email:

Číslo účtu:

.............................................

....................

.....................................

...........................................

............................................

………………………..

Landlords:

Name:

Date of Birth:

Permanent Address:

Telephone:

Email:

(ďalej len "prenajímateľ")

A

(hereinafter landlords)

and

Nájomca:

Obchodné meno:

Sídlo:

IC DPH:

Zapísaná v obchod. Reg. Okres. súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo.:

V zastúpení:

Bank. Spojenie:

Cislo Uctu:

SWIFT:

IBAN:

................................................

.............................

.......................

......................

........................................

.................................

Tenant:

Name:

Siège :

VAT Number :

Registered in the Commercial Register of Bratislava under number:

Represented by:

Bank name:

Account number:

SWIFT:

IBAN:

v nasledujúcom znení a za týchto podmienok:

Pursuant to the provisions and the following conditions:

1.

Predmet a účel nájmu

Subject and Purpose of Lease

1.1.

Prenajímateľ je bezpodielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti vedenej Katastrálnym úradom v..............., Správa katastra .............., katastrálne územie ................, na liste vlastníctva č. .................. a to:

- ............. bytu na ul. ................, byt č. ..............

The landlord owns the property, which is registered in ..........Cadastre, Land Administration for the City of ............... namely:

- ...........................

1.2.

Predmetný byt pozostáva z:

- obývačky,

- kompletne zariadenej kuchyne

- 1 spálne

- kúpeľne a samostatného WC,

spolu o rozlohe 60m².

Byt sa prenajíma zariadený nábytkom ako aj elektrospotrebičmi (viď. Inventár – Príloha zmluvy).

(ďalej len "priestory")

The flat consists of:

- A living room,

- A fully equipped kitchen,

- One bedroom,

- One bathroom with one toilet

On a total area of approximately60 m2.

The house is furnished and equipped with appliances (see inventory in Appendix).

hereinafter referred to as the „Premises")

1.3.

Výpis listu vlastníctva č. .............na informatívne účely tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.

A record of the property deed nr. .............. for informational purposes is an integral annex of this Agreement

1.4.

Nájomca je právnickou osobou, ktorá má záujem o prenájom priestorov pre svojho zamestnanca .....................

Pre potreby tejto zmluvy je tento nazývaný ďalej len „zamestnanec“

The Tenant is a corporation, interested in renting these premises for an expatriate ..................

For purposes of this contract this expatriate is hereinafter referred to as "employee".

1.5.

Kópia z informatívneho elektronického výpisu z Obchodného registra nájomcu tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.

An electronic informative extract from the Commercial Register of the tenantis an integral attachment to this contract.

1.6.

Prenajímateľ prenecháva nájomcovi priestory výlučne za účelom bývania zamestnanca nájomcu, vyslaného na územie SR za účelom vykonávania práce u Nájomcu.

The Landlord let the tenant use the premises for the sole purpose of housing the tenant employee, seconded to Slovakia to perform work for the Tenant.

2.

Doba nájmu a zánik nájmu bytu

Duration and Termination of Property Lease

2.1.

1. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi priestory do nájmu na dobu určitú, a to na 1 rok odo dňa podpisu zmluvy obidvoma zmluvnými stranami od .............do ........

The Landlords let the property to tenant from .........

 to the ...............

2.2.

Pokiaľ o to nájomca požiada v lehote nie menej ako 2 mesiace pred uplynutím zmluvne dohodnutého obdobia, môžu prenajímatelia predĺžiť zmluvu o ďalšie obdobie, za predpokladu, že stavebný a technický stav priestorov bude umožňovať ich ďalšie užívanie pre pôvodný účel za rovnakých podmienok ako je uvedené v tejto zmluve.

If the tenant requests to extend the tenancy within not less than two months before the expiration of the lease, the landlord can prolong the agreement for a further period, provided that the construction and technical condition of the premises will allow their further use for the original purpose under the same conditions as described in this agreement.

2.3.

Nájom priestorov skončí uplynutím doby nájmu, dohodou, výpoveďou alebo odstúpením od zmluvy niektorej zo strán z nižšie uvedených dôvodov:

- Prenajímatelia si vyhradzujú právo okamžitého odstúpenia od zmluvy v prípade, že nájomca neuhradí touto zmluvou dohodnuté nájomné do 30 dní od termínu splatnosti, alebo ak napriek upozorneniu užíva priestory spôsobom, ktorý narušuje pokoj i poriadok v dome alebo spôsobuje škodu na priestoroch či inak nedodrží podmienky dohodnuté touto zmluvou

- Nájomca môže okamžite odstúpiť od zmluvy, ak sa priestory bez zavinenia nájomcu stanú nespôsobilé na bývanie, alebo ak prenajímatelia hrubo porušujú povinnosti stanovené touto zmluvou.

Lease expires at the end of the tenancy period by written agreement or by termination of the Parties due to the below stated reasons:

- Landlord reserves the right to immediate withdraw from the contract if the tenant fails to pay the rent agreed by the agreement within 30 days of the due date, or when in spite of a notice, the way the property is being used violates the peace and order in the house or causes damage to the premises or otherwise fails to comply with conditions agreed by the contract

- Tenant may terminate the agreement without a notice period if the premises through no fault of the tenant become unfit for habitation or the landlord seriously violates the obligations set by this agreement.

2.4.

Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca je oprávnená ukončiť nájom pred uplynutím doby nájmu uvedenej v bode 2.1. tejto zmluvy aj bez udania dôvodu.

Výpovedná lehota v takomto prípade je trojmesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď zaslaná doporučene alebo odovzdaná osobne druhej zmluvnej strane.

The two contracting parties have agreed on the provision that the tenant can break the lease before the period specified in paragraph 2.1 of the lease without specifying the reason.

There is in this case a three-month notice which begins on the first day of the month following the information about the end of the lease was sent by registered mail or hand delivered to either of the two contracting parties.

2.5.

V prípade výpovede, odstúpenia od zmluvy, skončenia nájmu dohodou, predčasne alebo uplynutím doby nájmu bez ďalšieho predĺženia, zaväzujú sa nájomca i prenajímatelia vyrovnať vzájomné finančné záväzky v alikvotnej výške do dňa ukončenia nájmu a odovzdania vyššie uvedených priestorov, ako i kľúčov od týchto priestorov, vybavenie a zariadenie priestorov bez väčšieho poškodenia mimo normálneho opotrebenia užívaním.

In the event of termination or expiry of the lease by agreement, or at the end of the lease without any renewal, the tenant and landlord are committed to settle all of their financial claims to the date of termination of the lease and hand over mentioned premises, as well as the keys to the premises, equipment and fitting of premises without major damage beyond normal wear and tear use.

2.6.

Nájomca odovzdá vyčistené priestory prenajímateľom v ich pôvodnom stave, s prihliadnutím na bežné opotrebenie najneskôr v deň skončenia nájmu v súlade s čl. II. tejto zmluvy a na základe spísaného protokolu

Tenant shall hand over emptied and cleaned premises to the landlord in their original condition, subject to normal wear and tear, no later than the day of expiry of the agreement in accordance with Art. II. of this agreement and in accordance of the protocol drown up.

3.

Nájomné a úhrada za služby poskytované s užívaním priestorov

Rent and Payment for services provided in connection with use of the property

3.1.

Nájomné za užívanie priestorov je stanovené vo výške ...EUR (slovom: tristopäťdesiateur) za jeden kalendárny mesiac.

Rent for using the premises is set at …. EUR (in words: three hundred and fifty euros) per calendar month.

3.2.

Platba nájomného v alikvotnej výške ...eurza obdobie nájomného od...................

bude splatná najneskôr 10 dní odo dňa podpisu tejto zmluvy.

V prípade, že sa tak nestane, zmluva nenadobudne účinnosť a zmluvný vzťah automaticky zaniká.

The payment of an amount of … euros for the period from ....................will be made on ten days after signing the lease.

If this does not happen, the contract will not enter into force and the contractual relationship shall be terminated automatically.

3.3.

Všetky ďalšie platby nájomného budú splatné raz za mesiac vo výške…eur, a to vždy do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca vopred, t.j. nájomné za obdobie .............bude zaplatené do ...............

Všetky ďalšie platby bude nájomca uhrádzať prenajímateľovi podľa rovnakej schémy.

All other lease payments are payable monthly in the amount of … euros, and always by 20 day of previous month in advance, that is to say rent for the period .............. would be paid ................
All other payments will be paid to the lessor by the lessee of the same scheme.

3.4.

V nájomnom nie sú zahrnuté mesačné paušálne platby, bližšie špecifikované v bode 3.5 tohto článku, vo výške ….eur, ktoré súvisia so službami a užívaním priestoru.

Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné nedoplatky za spotreby energií, vzniknuté nad rámec spotreby v sume ........,- € /mesiac (slovom ..........................................euro), vypočítané na základe opisu stavu meračov, resp. dodávateľských faktúr, uhradí nájomca pri ukončení nájmu najneskôr do 14 dní odo dňa predložených dodávateľských faktúr.

The rent does not include payments for utilities as specified in the 3.5 point of the contract. These payments are a lump sum of …euros per month.

3.5.

Do paušálnych platieb za služby a užívanie priestorov zahŕňame poplatky za:

a. Elektrickú energiu,

b. Plyn,

c. Vodné, stočné,

d. Odvoz domového odpadu,

e. Vysokorýchlostný neobmedzený internet

f. Satelitnú TV

The lump-sum payments for services and co-location fee includes:

a. Electricity,

b. Gas,

c. Water, sewage,

d. Household refuse,

e. High speed unlimited internet

f. Satellite TV

3.6.

V prípade navýšenia cien platieb za poskytované služby špecifikovane v bode 3.5. písm. a, b, c, d, od jednotlivých dodávateľov o 10 percent a viac majú prenajímatelia právo navýšiť mesačné paušálne platby o sumu korešpondujúcu s navýšením od jednotlivých dodávateľov.

In the case where suppliers corresponding to points a, b, c and d of Article 3.5 increase over 10% the price of their services, landlords have the right to increase monthly charges proportionately.

3.7.

Paušálne platby v alikvotnej výške…eurza obdobie od .................budú splatné spolu s prvou platbou za nájomné, viď. čl. 3.2 tejto zmluvy.

Všetky ďalšie paušálne platby vo výške ....eur budú splatné raz za mesiac, a to vždy do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca vopred, spolu s nájomným podľa čl. 3.3. tejto zmluvy.

Lump sum paymentsfor … euros for the period from .............will be made with the first payment of rent, cf. Article. 3.2 of this contract.

All other lump sum payments of… euros will be payable monthly, and always the 20th day of the previous month, with the rent in accordance with section 3.3 of this contract.

3.8.

Nájomca pre prípad poškodenia nehnuteľnosti, zariadenia a vybavenia nehnuteľnosti, zaplatenie prípadných nákladov spojených s odstránením porúch, škôd, pre prípad nedoplatkov ním zavinených súhlasí so zaplatením bezpečnostnej zálohy vo výške ...........,-euro (slovom: ...............eur). Bezpečnostná záloha je splatná spolu s prvou platbou za nájomné, viď. čl. 3.2.

The tenant, in case of damage to property, equipment of the property, payments related to the rehabilitation of the property agrees to pay a security deposit of..........., euro-(in words: ..................).

The deposit must be paid along with the first payment of rent, cf. paragraph 3.2.

3.9.

Bezpečnostná záloha sa po skončení nájmu podľa tejto zmluvy použije na účel náhrady prípadných nájomcom spôsobených škôd (nemyslí sa tým bežné opotrebovanie priestorov). Ak pri odovzdávaní priestorov pri skončení nájmu neboli zistené žiadne škody, výpovedná lehota bude dodržaná, táto suma bude v plnej výške vyplatená do 30 dní od odovzdania priestorov na účet nájomcu. Ak však pri odovzdávaní priestorov budú zistené škody spôsobené nájomcom a výpovedná lehota nebude dodržaná, vyplatená záloha mu bude znížená o sumu korešpondujúcu na nevyhnutné opravy a prenajímatelia sa zaväzujú vrátiť nájomcovi alikvotnú časť zo zálohy od odovzdávania priestorov do 30 dní na účet nájomcu.

The security deposit will be used after the expiry of the lease, as stated in this contract, in order to compensate for any damage caused by the tenant (not considering normal wear and tear of the premises). If at handing over of the premises, upon expiry of the lease, will not be revealed any damage, this amount of deposit will be paid in full in cash to the tenant.However, if at handing over of the premises will be identified damage, caused by the tenant, and notice is not complied with, the security deposit will be reduced by an amount corresponding to the necessary repairs and the landlord undertakes to repay the tenant an aliquot part of the deposit in a 30 day term on the bank account of the tenant.

3.10.

Platby podľa článkov 3.2, 3.3, 3.7. a 3.8budú bezhotovostné, bankovým prevodom alebo osobným vkladom na číslo účtu:

Banka: ……………………

Adresa banky: ………………….

Číslo účtu:

IBAN:

SWIFT:

názov účtu:

Payments under Articles3.2, 3.3, 3.7. a 3.8 will be non-cash, made by bank transfer or by personal deposit on account:

Bank

Bank address :

Bank account number :

IBAN :

SWIFT :

Name :

4.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Rights and Obligations of the Parties

4.1.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy budú vykonávať v súlade s touto zmluvou a príslušnými ustanoveniami OZ.

The Parties agree that their rights and obligations under the Tenancy Agreement shall be carried out in accordance with this Agreement and relevant provisions of the Civil Code.

4.2.

Prenajímatelia odovzdajú nájomcovi čisté priestory spôsobilé na riadne užívanie.

Landlord shall hand over to the tenant premises suitable for the proper use and clean.

4.3.

Prenajímateľ sa zaväzuje doplniť priestory nižšie uvedeným nábytkom, najneskôr však do 30 dní odo dňa podpísania tejto zmluvy:

- obývacia izba: gauč;

- spálňa: posteľ;

- doplniť:práčku.

Landlords agree to add space below to furniture, but no later than 30 days from the date of signature of this contract:

- Living room: couch;

- Bedroom: bed;

- washing machine.

4.4.

Ďalej sa prenajímatelia zaväzujú, najneskôr do 21 dní po podpise tejto zmluvy, do priestorov nainštalovať vysokorýchlostné neobmedzené internetové pripojenie.

In addition, landlords agree, within 21 days after signing this contract, to equip the premises with an high speed unlimited internet access.

4.5.

Prenajímatelia budú zabezpečovať plný a nerušený výkon práv spojených s užívaním priestorov.

Landlord will provide a full and undisturbed exercise of rights related to the use of the premises.

4.6.

Poistenie priestorov a zariadenia podľa inventára zabezpečujú prenajímatelia. Poistenie osobných vecí si zabezpečí zamestnanec nájomcu sám na vlastné náklady.

Insurance of the premises is provided by the landlord. Insurance of personal effects ensures the employee himself at his own expense.

4.7.

Nájomca je povinný užívať priestory iba na bývanie a udržiavať ich v stave spôsobilom na riadne užívanie tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Po skončení nájmu je povinný priestory odovzdať v takom stave, v akom ich prevzal, s prihliadnutím na bežné opotrebenie.

The tenant is required to use the premises for living and keep them in proper condition for use to prevent their damage. After the lease the tenant is required to hand over the premises in a condition in which they were taken over, subject to normal wear and tear.

4.8.

Opravy porúch spôsobené bežným užívaním, nezavinené nájomcom ako aj údržbu priestorov (nie upratovanie) zabezpečujú prenajímatelia.

Repair of failures due to normal use, not caused by the tenant as well as maintenance of premises (excluding cleaning) shall be provided by the landlords.

4.9.

Prenajímatelia majú právo maximálne jedenkrát za tri mesiace skontrolovať priestory prenájmu za účelom kontroly a funkčnosti jednotlivých zariadení v dome po dohode s nájomcom minimálne sedem dni vopred.

The landlords have the right to check the premises and functionality of individual devices in the flat once every quarter, after agreement with the tenant at least seven days in advance.

4.10.

Drobné opravy a úpravy v priestoroch bude hradiť nájomca v súlade s ustanoveniami nariadenia vlády 87/1995 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov

Minor repairs and adjustments to premises will be borne by the lessee in accordance with the provisions of Government Regulation 87/1995, laying out some of the provisions of the Civil Code, as amended

4.11.

Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľom potrebu tých opráv v priestoroch, ktoré sú povinní zabezpečiť prenajímatelia.

The tenant shall promptly notify the landlord of the need for repairs on the premises which the landlord is obliged to provide..

4.12.

Nájomca je povinný umožniť prenajímateľom vstup do priestorov za účelom vykonania opráv.

The tenant is obliged to allow the landlord to enter the premises to perform repairs.

4.13.

Nájomca je povinný odstrániť na vlastné náklady závady a poškodenia, ktoré spôsobil on sám, príslušníci jeho domácnosti ako aj iné osoby zdržujúce sa v priestoroch s jeho súhlasom a informovať o tom prenajímateľa.

The tenant is obliged to removeand cover the costs of any failures and damage caused by himself or by members of his household or any other persons staying with his approval on the premises and inform the landlord.

4.14.

Nájomca nesmie vykonávať v priestoroch stavebné úpravy alebo iné zmeny bez súhlasu prenajímateľov, a to ani na vlastné náklady.

Tenant shall not conduct any construction work on the premises or other changes without the consent of the landlord, even at his own expense.

4.15.

Doručovanie dokumentov podľa tejto zmluvy sa bude vykonávať osobne oproti podpisu alebo prostredníctvom doporučenej pošty do vlastných rúk vrátane e-mail pošty, na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví Zmluvy vrátane uvedených
e-mail adresách prenajímateľov a nájomcu či jeho zástupcu. Prípadnú zmenu adresy je každá zmluvná strana povinná oznámiť druhej zmluvnej strane. Pokiaľ k takémuto oznámeniu nedôjde, doručuje sa na poslednú známu adresu. Zásielka doručovaná poštou sa považuje za doručenú aj dňom jej vrátenia odosielateľovi.

Service of documents under this contract will be carried out personally against signature or by registered mail, including email, the addresses of the parties mentioned in the title, including those of e-mail addresses of the lessor and the tenant or his representative.

Any change of address, each Party shall notify the other Party. If no such notification shall be delivered to the last known address. The shipment delivered by mail shall be considered delivered and the date of its return to the sender

4.16.

V prípade potreby nájomcu mať notársky osvedčené podpisy na Zmluve sa Zmluva podpíše pred notárom. Poplatky za osvedčenie podpisov znáša nájomca. Prenajímatelia sú, v prípade potreby nájomcu, povinní poskytnúť originál LV z katastra nehnuteľností a dostaviť sa na overenie jeho podpisu na Zmluve k notárovi, a to aj v prípade, ak sa táto potreba vyskytne až po pôvodnom podpise Zmluvy.

In the event that the Tenant would need authenticated signatures on the Contract, this Contract will be signed before a notary. The rights of authentication of signatures shall be borne by the Tenant. The Lessor shall give an original title and is held in particular to sign the contract before a notary, even if this appears necessary after the original signature of the Contract.

5.

Rôzne

Others

5.1.

Zamestnanec reprezentuje nájomcu pri preberaní a odovzdávaní priestorov do užívania. Týmto sa však nájomca nezrieka zodpovednosti, ktorou ho viaže táto zmluva. Nájomca v plnom rozsahu zodpovedá a ručí za povinnosti svojho zamestnanca, uvedené v tejto zmluve ako aj za všetky pripadne škody, ktoré môže spôsobiť pri užívaní priestorov. Ustanovenia tejto zmluvy týkajúce sa povinností nájomcu platia v primeranom rozsahu aj pre zamestnanca nájomcu, pričom za ich splnenie v celom rozsahu zodpovedá nájomca.

The employee represents the tenant for hand-over of the apartment. The tenant's responsibility related to this contract remains whole. The tenant is fully liable for the obligations of the employee as defined in this lease and any damage caused by the employee during his stay. The provisions of this lease on the tenant shall also apply to the employee and tenant guarantees the entire application by the employee.

5.2.

Nájomcovia sú oprávnení pred začatím nájmu overiť pripravenosť priestorov na požadovaný účel v deň prevzatia nájomných priestorov do užívania.

The tenant is entitled to check the premises before the rent starts for readiness of required purpose on the day of handing over of the premises.

5.3.

Zamestnanec nájomcu sa do priestorov nasťahuje dňa ...........

Pri preberaní priestorov spíšu nájomca a prenajímatelia preberací protokol so zoznamom inventára, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Pred podpísaním odovzdávacieho a preberacie protokolu k priestorom bude v protokole spísaný zoznam menších opráv, ktoré sa zaväzujú prenajímatelia zrealizovať, najneskôr 10 dní odo dňa odovzdania bytu na vlastné náklady.

Pri preberaní nehnuteľnosti odovzdajú prenajímatelia nájomcovi potrebné kľúče. Ďalšie kľúče zostanú u prenajímateľov. Tento ich môže použiť za účelom vstupu do nehnuteľnosti v neprítomnosti nájomcu len v prípade vážnej poruchy (prasknuté potrubie ap.), prípadne živelnej pohromy (požiar, povodeň ap.) Akýkoľvek iný vstup do nehnuteľnosti musí byť podmienený súhlasom nájomcu.

Tenant shall move in the flat on ...............

At handing over of the premises the tenant and the landlord sign up a takeover protocol with a list of inventory which will be an integral part of this agreement.

During this inventory will be recorded on the protocol for entering the premises, the small defects that the owner agrees to perform at its expense, within 10 days after hand-over of the apartment.

At handing over of the flat the landlord gives the tenant the keys.Other keys will remain with the landlord. These may be used for the purpose of entering into the property in the absence of the tenant in case of serious failure (cracked pipes, etc..), or natural disaster (fire, flood, etc.). Any other access to the property must be approved by the tenant

5.4.

Nájomca je oprávnený prijímať v prenajatých priestoroch hostí bez súhlasu prenajímateľa, nie je oprávnený byt prenajímať tretím osobám. Dlhodobé ubytovanie ďalšej osoby nie je možné bez súhlasu prenajímateľa

The tenant is entitled to accept guests in rented premises without the consent of the landlord; the tenant may not rent the premises to third person. Long-term residence of another person is not possible without landlord agreement.

5.5.

Nájomca sa zaväzuje, že sa ihneď po ukončení nájmu z akéhokoľvek dôvodu, z priestorov vysťahuje a odovzdá prenajímateľom priestory nepoškodené s prihliadnutím na bežné opotrebenie.

The tenant agrees to leave the premises immediately after the end of the lease, for whatever reason and to return them intact to the owners, excluding normal wear

6.

Záverečné a prechodné ustanovenia

Final and transitional provisions

6.1.

Táto zmluva sa môže meniť po dohode zmluvných strán formou písomných dodatkov, ktoré musia podpísať obe zmluvné strany.

This contract may be amended by agreement of the parties in written form, which must be signed by both parties.

6.2.

Pokiaľ táto zmluva neustanovuje inak, nájomný vzťah upravujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov o nájme bytu

If the lease does not stipulate otherwise, relations between parts are subordinated to the corresponding provisions of the Act. 40/1964 Coll., Civil Code, as amended, the apartment rental.

6.3.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú prednostne riešiť dohodou.

The parties agree to settle any disputes in connection with the lease by finding a mutual agreement..

6.4.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky vzájomné práva a povinnosti budú riadne dodržiavať. Nájomná zmluva je vyhotovená v 3 vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie dostane prenajímateľ, dve vyhotovenia dostane nájomca.

The parties agree that all mutual rights and obligations are properly complied with. The tenancy agreement is issued in three copies. One copy will receive the landlord and the tenant will receive two copies.

6.5.

Zmluva nadobúda účinnosť a vstupuje do platnosti dňom podpísania zmluvnými stranami.

The tenancy agreement takes effect on the date of signature by both parties

6.6.

Zmluva bola vyhotovená v slovenskej a anglickej verzii. Obe tieto zmluvy sú totožné. V prípade rozporov je rozhodujúca slovenská jazyková verzia

The agreement was made in Slovak and English. Both of these contracts are identical. In case of disputes valid is Slovak version.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a s jej celým obsahom súhlasia, a že táto zmluva nebola uzavretá v núdzi alebo za nápadne nevýhodných podmienok pre žiadnu zo zmluvných strán, na dôkaz čoho zmluvné strany túto zmluvu podpisujú.

The parties declare that they have read the contract before signing it, understand and fully agree with its entire contents, and that the contract was not signed in an emergency or unfavorable conditions for any of the parties. As a proof of agreement, the parties sign the agreement

V ..................

In ....................

Prenajímateľ

Owner

Nájomca

Tenant

_________________________________

 

_________________________________

 

_________________________________

 

Prílohy:

- Protokol o prevzatí a odovzdaní predmetu nájmu

- Zoznam vybavenia bytu

Zmluva o nájme bytu

Vybavenie bytu k dátumu podpisu zmluvy:

Pol.č.

Počet kusov

Názov/Popis

Komentáre

Celkom 0 kometárov

 • Neregistrovaný uživatel

  Meno: Prihlásiť sa

  Blog:

  Obsah správy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovedzte na otázku: Čo je dnes za deň?