bigmatko-lifeživot a svet okolo nas

nájomná zmluva 1

Publikované 02.09.2015 v 14:44 v kategórii právo, prečítané: 107x

vzor jednoduchej nájomnej zmluvy medzi fyzickými osobami

NAJOMNÁ ZMLUVA

uzatvorená v súlade s ust.§ 663 a násl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami

Prenajímateľ:

Meno:

Dátum narodenia:

Trvale bytom:

Telefón:

Email:

Číslo OP:

(ďalej len "prenajímateľ")

A

Nájomca:

Meno:

Dátum narodenia:

Trvale bytom :

Telefón:

Email:

Číslo OP:

 

(ďalej len „nájomca“)

v nasledujúcom znení a za týchto podmienok:

 

1. Predmet a účel nájmu

Prenajímateľ je bezpodielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti vedenej Katastrálnym úradom v .............., Správa katastra ................, katastrálne územie ............ na liste vlastníctva č. ................, a to:

..........opis bytu..........

Predmetný byt pozostáva z: ...............

spolu o rozlohe................m².

Byt sa prenajíma zariadený nábytkom ako aj elektrospotrebičmi (viď. Inventár – Príloha zmluvy).

(ďalej len "priestory")Výpis listu vlastníctva č. ..................na informatívne účely tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.

2. Doba nájmu a zánik nájmu bytu

Prenajímateľ prenecháva nájomcovi priestory do nájmu na dobu neurčitú odo dňa podpisu zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

Nájom priestorov skončí, dohodou, výpoveďou alebo odstúpením od zmluvy niektorej zo strán z nižšie uvedených dôvodov:
- Prenajímatelia si vyhradzujú právo okamžitého odstúpenia od zmluvy v prípade, že nájomca neuhradí touto zmluvou dohodnuté nájomné do 30 dní od termínu splatnosti, alebo ak napriek upozorneniu užíva priestory spôsobom, ktorý narušuje pokoj i poriadok v dome alebo spôsobuje škodu na priestoroch či inak nedodrží podmienky dohodnuté touto zmluvou
- Nájomca môže okamžite odstúpiť od zmluvy, ak sa priestory bez zavinenia nájomcu stanú nespôsobilé na bývanie, alebo ak prenajímatelia hrubo porušujú povinnosti stanovené touto zmluvou.
Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca je oprávnený ukončiť nájom aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota v takomto prípade je dvojmesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď zaslaná doporučene alebo odovzdaná osobne druhej zmluvnej strane.
V prípade výpovede, odstúpenia od zmluvy, skončenia nájmu dohodou, predčasne alebo uplynutím doby nájmu bez ďalšieho predĺženia, zaväzujú sa nájomca i prenajímatelia vyrovnať vzájomné finančné záväzky v alikvotnej výške do dňa ukončenia nájmu a odovzdania vyššie uvedených priestorov, ako i kľúčov od týchto priestorov, vybavenia a zariadenia priestorov bez väčšieho poškodenia mimo normálneho opotrebenia užívaním. Nájomca odovzdá vyčistené priestory prenajímateľom v ich pôvodnom stave, s prihliadnutím na bežné opotrebenie najneskôr v deň skončenia nájmu v súlade s čl. II. tejto zmluvy a na základe spísaného protokolu.

3. Nájomné a úhrada za služby poskytované s užívaním priestorov

Nájomné za užívanie priestorov je stanovené vo výške ..............EUR (slovom: ............ eur) za jeden kalendárny mesiac. Všetky ďalšie platby nájomného budú splatné raz za mesiac a to vždy do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca vopred. Všetky ďalšie platby bude nájomca uhrádzať prenajímateľovi podľa rovnakej schémy k rukám prenajímateľa, alebo na účet prenajímateľa č.: .........................

V nájomnom sú zahrnuté mesačné paušálne platby, ktoré súvisia so službami a užívaním priestoru. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné nedoplatky za spotreby energií, vzniknuté nad rámec nájomného vypočítané na základe opisu stavu meračov, resp. dodávateľských faktúr, uhradí nájomca najneskôr do 14 dní odo dňa predložených dodávateľských faktúr.

Do paušálnych platieb za služby a užívanie priestorov zahŕňame poplatky za:
a. Elektrickú energiu,
b. Plyn,
c. Vodné, stočné,

d. Odvoz domového odpadu,

V prípade navýšenia cien platieb za poskytované služby špecifikovane v bode 3.5. písm. a, b, c, d, od jednotlivých dodávateľov o 10 percent a viac majú prenajímatelia právo navýšiť mesačné paušálne platby o sumu korešpondujúcu s navýšením od jednotlivých dodávateľov.

4. Práva a povinnosti zmluvných strán

Zmluvné strany sa zaväzujú, že svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy budú vykonávať v súlade s touto zmluvou a príslušnými ustanoveniami OZ.

Prenajímatelia odovzdajú nájomcovi čisté priestory spôsobilé na riadne užívanie.
Poistenie priestorov a zariadenia podľa inventára zabezpečujú prenajímatelia.
Nájomca je povinný užívať priestory iba na bývanie a udržiavať ich v stave spôsobilom na riadne užívanie tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Po skončení nájmu je povinný priestory odovzdať v takom stave, v akom ich prevzal, s prihliadnutím na bežné opotrebenie.
Opravy porúch spôsobené bežným užívaním, nezavinené nájomcom ako aj údržbu priestorov (nie upratovanie) zabezpečujú prenajímatelia.
Prenajímatelia majú právo maximálne jedenkrát za mesiac skontrolovať priestory prenájmu za účelom kontroly a funkčnosti jednotlivých zariadení v dome po dohode s nájomcom minimálne sedem dni vopred.
Drobné opravy a úpravy v priestoroch bude hradiť nájomca v súlade s ustanoveniami nariadenia vlády 87/1995 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov.
Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľom potrebu tých opráv v priestoroch, ktoré sú povinní zabezpečiť prenajímatelia.
Nájomca je povinný umožniť prenajímateľom vstup do priestorov za účelom vykonania opráv.
Nájomca je povinný odstrániť na vlastné náklady závady a poškodenia, ktoré spôsobil on sám, príslušníci jeho domácnosti ako aj iné osoby zdržujúce sa v priestoroch s jeho súhlasom a informovať o tom prenajímateľa.
Nájomca nesmie vykonávať v priestoroch stavebné úpravy alebo iné zmeny bez súhlasu prenajímateľov, a to ani na vlastné náklady.
Doručovanie dokumentov podľa tejto zmluvy sa bude vykonávať osobne oproti podpisu alebo prostredníctvom doporučenej pošty do vlastných rúk vrátane e-mail pošty, na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví Zmluvy vrátane uvedených e-mail adresách prenajímateľov a nájomcu či jeho zástupcu. Prípadnú zmenu adresy je každá zmluvná strana povinná oznámiť druhej zmluvnej strane. Pokiaľ k takémuto oznámeniu nedôjde, doručuje sa na poslednú známu adresu. Zásielka doručovaná poštou sa považuje za doručenú aj dňom jej vrátenia odosielateľovi.
V prípade potreby nájomcu mať notársky osvedčené podpisy na Zmluve sa Zmluva podpíše pred notárom. Poplatky za osvedčenie podpisov znáša nájomca. Prenajímatelia sú, v prípade potreby nájomcu, povinní poskytnúť originál LV z katastra nehnuteľností a dostaviť sa na overenie jeho podpisu na Zmluve k notárovi, a to aj v prípade, ak sa táto potreba vyskytne až po pôvodnom podpise Zmluvy.

5. Rôzne

Pri preberaní priestorov spíšu nájomca a prenajímatelia preberací protokol so zoznamom inventára, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Pred podpísaním odovzdávacieho a preberacie protokolu k priestorom bude v protokole spísaný zoznam menších opráv, ktoré sa zaväzujú prenajímatelia zrealizovať, najneskôr 10 dní odo dňa odovzdania bytu na vlastné náklady.
Pri preberaní nehnuteľnosti odovzdajú prenajímatelia nájomcovi potrebné kľúče. Ďalšie kľúče zostanú u prenajímateľov. Tento ich môže použiť za účelom vstupu do nehnuteľnosti v neprítomnosti nájomcu len v prípade vážnej poruchy (prasknuté potrubie ap.), prípadne živelnej pohromy (požiar, povodeň ap.) Akýkoľvek iný vstup do nehnuteľnosti musí byť podmienený súhlasom nájomcu.
Nájomca je oprávnený prijímať v prenajatých priestoroch hostí bez súhlasu prenajímateľa, nie je oprávnený byt prenajímať tretím osobám. Dlhodobé ubytovanie ďalšej osoby nie je možné bez súhlasu prenajímateľa
Nájomca sa zaväzuje, že sa ihneď po ukončení nájmu z akéhokoľvek dôvodu, z priestorov vysťahuje a odovzdá prenajímateľom priestory nepoškodené s prihliadnutím na bežné opotrebenie.

6. Záverečné a prechodné ustanovenia

Táto zmluva sa môže meniť po dohode zmluvných strán formou písomných dodatkov, ktoré musia podpísať obe zmluvné strany.

Pokiaľ táto zmluva neustanovuje inak, nájomný vzťah upravujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov o nájme bytu.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú prednostne riešiť dohodou.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky vzájomné práva a povinnosti budú riadne dodržiavať. Nájomná zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie dostane prenajímateľ, jedno vyhotovenie dostane nájomca.
Zmluva nadobúda účinnosť a vstupuje do platnosti dňom podpísania zmluvnými stranami.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a s jej celým obsahom súhlasia, a že táto zmluva nebola uzavretá v núdzi alebo za nápadne nevýhodných podmienok pre žiadnu zo zmluvných strán, na dôkaz čoho zmluvné strany túto zmluvu podpisujú.

 

V .................................

 

........................................................                                                                         .............................................................

(prenajímateľ)                                                                                                                                   (nájomca)

 

Vybavenie bytu k dátumu podpisu zmluvy:

- rozpíšu sa jednotlivé položky, ich stav a počet, ktoré tvoria zariadenie bytu

 

 

V ........................., ................................

…………………………………………                                                                          ………………………………………

Prenajímateľ                                                                                                                 Nájomca

Protokol o prevzatí a odovzdaní predmetu nájmu

Prenajímateľ:

Nájomca:

 

Zmluvné strany sa dohodli, že v deň prebratia a odovzdania predmetného bytu má nájomca právo predmet prenájmu užívať. V tento deň odovzdáva prenajímateľ nájomcovi:

kľúče od .................................................................. - .........ks

od ................................................................... - .........ks

od ................................................................... - .........ks

č. plynomera SPP: ................................... stav plynomera ..........................................
č. elektromera : ........................................ stav elektromera.........................................
č. vodomera :............................................ stav vodomera ...........................................

V , ................................

..................................................                                                                              ............................................................

Prenajímateľ                                                                                                                    Nájomca

Komentáre

Celkom 0 kometárov

 • Neregistrovaný uživatel

  Meno: Prihlásiť sa

  Blog:

  Obsah správy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovedzte na otázku: Čo je dnes za deň?