bigmatko-lifeživot a svet okolo nas

kúpna zmluva nehnuteľnosť

Publikované 03.09.2015 v 14:13 v kategórii právo, prečítané: 470x

vzor jednoduchej kúpnej zmluvy v prípade kúpy bytu

K ú p n a z m l u v a

uzavretá v zmysle § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

(ďalej len zmluva)

medzi

Predávajúci:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

trvale bytom xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

r.č. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

štátna príslušnosť SR,

(ďalej len „predávajúci“)

Kupujúci:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

trvale bytom xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

r.č. xxxxxxxxxxxxxxxxxx

štátna príslušnosť SR,

Začátek formuláře

(ďalej len „kupujúci“)

I.

Predmet zmluvy

Predávajúci sa na základe a za podmienok uvedených v tejto zmluve zaväzuje odovzdať predmet kúpy špecifikovaný v článku II. zmluvy a previesť vlastnícke právo k nemu a kupujúci sa zaväzuje na základe a za podmienok uvedených v tejto zmluve prevziať predmet kúpy a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu podľa článku III. zmluvy.

II.

Predmet kúpy

Predávajúci je výlučným vlastníkom:

a) bytu č. xxxxxxx na xx poschodí bytového domu súpisné číslo xxx, číslo vchodu xxx, v xxxxxxna ulici xxxxxxxxxx orientačné číslo xxxxxxxxxx, postaveného na pozemku KN C parc.č. xxxxxxx, zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1, (ďalej len byt),

b) spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu vo veľkosti 55/5518, (ďalej len spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu),

c) spoluvlastníckeho podielu na pozemku KN C: parcele č. xxxxxxxx o výmere xxxxxxxxxx m2 zastavané plochy a nádvoria /na podiel pripadá 7,21 m2/, vo veľkosti 55/5518, (ďalej len spoluvlastnícky podiel na pozemku),

vedených na liste vlastníctva č. xxxxxxxxx, k.ú. xxxxx, obec xxxxxx, v katastri nehnuteľností Okresným úradom v xxxxxxxxx, katastrálnym odborom (ďalej len príslušný Okresný úrad), ktoré nadobudli predávajúci na základe zmluvy o prevode vlastníctva bytu a vkladom do katastra nehnuteľností.

(ďalej spoločne predmet kúpy),

Byt pozostáva z 2 obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je: predsieň, kuchyňa, kúpeľňa, WC, balkón a pivnica. Celková výmera podlahovej plochy bytu bez balkóna je 54,68 m2. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to: všetka jeho vnútorná inštalácia , potrubné rozvody vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové bytové prípojky, okrem stúpacích vedení, ktoré sú určené na spoločné užívanie, vstavaná skriňa, poštová schránka, zvonček, domáci telefón, a pod... Vlastníctvo bytu vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu / pivnica/, vrátane zárubní a prípojkou teplej a studenej vody po bytový uzáver, po bytový uzáver výhrevných telies, plynu, hlavnú bytovú poistku el. energie. Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie: základy, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú STA, bleskozvody, práčovňa. sušiareň, žehliareň, vybavenie miestností pre kočíky a bicykle, vybavenie miestností pre rozvod teplonosných médií a spoločných dielní, výťahy, strojovňa výťahu, klubovňa, akumulátorovňa, kancelária, WC, požiarne nástupištia, schodište, chodby, vodovodné, teplonosné, kanalizačné a elektrické prípojky, a to aj v prípade, ak sa nachádzajú mimo dom a slúžia tomuto domu. Spolu s bytom sa prevádza spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach aspoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku. Pozemok je v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov domu s.č. 376. Predávajúci prevádza a kupujúci nadobúda do svojho výlučného vlastníctva predmet kúpy, tak ako je uvedený v tomto článku zmluvy vcelku v podiele 1/1 spolu s podielom priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach a pozemku vo veľkosti 55/5518 bez výhrad.

III.

Kúpna cena

Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene za predmet kúpy vo výške xxxxxxxxxxx,- € (slovom: xxxxxxxxxxxxxx Eur) . Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu vo výške xxxxxxxxxxx,- €(slovom: xxxxxxxxxx Eur) z prostriedkov hypotekárneho úveru, ktorý mu poskytne Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava, a to najneskôr do xxxxxxxxx na účet č. XXXXXXXXx vedený xxxxxx, pričom za zaplatené sa považuje pripísanie sumy na účet predávajúceho. V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny, alebo jej časti podľa predchádzajúcich odsekov tohto článku zmluvy, je kupujúci povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške xxxxx,- € (slovom: tridsaťtri Eur) za každý začatý kalendárny deň omeškania až do úplného zaplatenia omeškanej nebude zaplatená kúpna cena podľa tohto článku.

IV.

Práva a povinnosti

Predávajúci vyhlasuje, že byt je udržiavaný, nemá žiadne skryté vady, o ktorých by vedela, a na ktoré by bola povinná kupujúceho upozorniť. Predmet kúpy predáva v technickom stave zodpovedajúcom veku a užívaniu bytu a domu. Kupujúci vyhlasuje, že predmet kúpy je mu známy, pozná jeho stav a v tomto ho nadobúda. Predávajúci je povinný odovzdať predmet kúpy kupujúcemu najneskôr do 30dníod zaplatenia celej kúpnej ceny (ďalej len deň odovzdania) bez ohľadu na okamih nadobudnutia vlastníckeho práva k predmetu kúpy. V prípade omeškania predávajúceho s odovzdaním predmetu kúpy je predávajúci povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške xxxx,- € (slovom: xxxxxEur) za každý začatý kalendárny deň omeškaniaaž do dňa skutočného odovzdania predmetu kúpy. Predávajúci nie je v omeškaní, ak nebola zaplatená celá kúpna cena. V prípade neodovzdania predmetu kúpy po nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu kúpy kupujúcim, je kupujúci oprávnený po doručení písomnej výzvy na vypratanie vypratať predmet kúpy na náklady predávajúcemu. V prípade odstúpenia od tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou, alebo v prípade, ak príslušný Okresný úrad zamietne návrh na vklad vlastníckeho práva, alebo ak z akéhokoľvek dôvodu nedôjde k povoleniu vkladu vlastníckeho práva k predmetu kúpy v prospech kupujúceho, je kupujúci povinný bezodkladne vypratať predmet kúpy na náklady zmluvnej strany, ktorá zapríčinila skutočnosť zabraňujúcu vkladu do katastra nehnuteľností. Predávajúci sa zaväzuje odhlásiť trvalý pobyt svoj i všetkých osôb, ktoré predmet kúpy užívali, ku dňu nadobudnutia vlastníckeho práva kupujúcim k predmetu kúpy. Ku dňu odovzdania predmetu kúpy sa zmluvné strany zaväzujú písomne vykonať odpočet všetkých meraných médií, a po odovzdaní predmetu kúpy v prospech kupujúceho previesť merače na nadobúdateľa. Predávajúci sa zaväzuje hradiť všetky poplatky a dane súvisiace s vlastníctvom a užívaním predmetu kúpy do dňa odovzdania kupujúcemu, aj keď tieto budú vyúčtované neskôr.

V.

Nadobudnutie vlastníckeho práva

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy dňom nadobudnutia účinnosti rozhodnutia príslušného Okresného úradu o povolení vkladu do katastra nehnuteľností. Predávajúci vyhlasuje, že na predmete kúpy neviaznu žiadne ťarchy, vecné bremená ani iné práva tretích osôb, ktoré by bránili nadobudnutiu vlastníckeho práva v prospech kupujúceho, alebo bránili alebo obmedzovali užívanie predmetu kúpy, okrem tiarch uvedených v článku VI. tejto zmluvy. V prípade ak do nadobudnutia vlastníckeho práva k predmetu kúpy v prospech kupujúceho predávajúca akokoľvek zaťaží predmet kúpy, alebo zriadi akúkoľvek ťarchu okrem tiarch uvedených v článku VI. tejto zmluvy, je kupujúci oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. Predávajúci vyhlasuje, že proti jej osobe nie je vedené exekučné konanie, nemá pôžičky a dlhy, ani iné právne povinnosti, pre ktoré by nebola oprávnená s predmetom kúpy nakladať. Na základe tejto kúpnej zmluvy navrhujeme príslušnému Okresnému úradu, katastrálnemu odboru zapísať na základe návrhu na vklad zmenu vlastníctva nasledovne:


Na liste vlastníctva č. xxxxxxxxx, katastrálne územie xxxxxxxxx, obec xxxxxxxxxx

V časti A: Majetková podstata v časti byty a nebytové priestory

bez zmien

V časti B: Vlastníci

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

spoluvlastnícky podiel : 1/1

podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu: 55/5518

podiel na pozemku: 55/5518

V časti C: Ťarchy

bez zmien

VI.

Záverečné ustanovenia

Kupujúci vyhlasuje, že s nadobudnutím vlastníckeho práva k predmetu kúpy pristupuje k zmluve o výkone správy domuna miesto predávajúceho, ktorú vykonáva xxxxxxxxxxxxxxx a že sa s touto zmluvou oboznámil. Kupujúci vyhlasuje, že preberá spolu s bytom ťarchu – záložné právo v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov domu. Zmluvné strany berú na vedomie, že podpísaním tejto zmluvy sú svojimi zmluvnými prejavmi viazané až do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia príslušného Okresného úradu o povolení alebo zamietnutí vkladu vlastníckeho práva k predmetu kúpy v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností podľa tejto zmluvy. Predávajúci vyhlasuje, že na predmet prevodu bolo zriadené záložné právo v prospech záložného veriteľa xxxxxxxxxxxx, vedené v časti C LV pod xxxxxxxxx zo dňa xxxxxxxxx, ktoré zanikne preložením predávajúcou so súhlasom banky na inú nehnuteľnosť, o čom predloží kvitanciu kupujúcemu. Súčasne dala banka súhlas so zriadením druhého záložného veriteľa na čas do zániku tejto ťarchy v prospech záložného práva v prospech zriadenia záložného práva podľa nasledujúcho článku 5. a 6. Predávajúci vyhlasuje, že na predmet prevodu bude zriadené záložné právo v prospech záložného veriteľa xxxxxxxxxxxx, na získanie kúpnej ceny pre kupujúceho. Kupujúci berie na vedomie, že do doby podania návrhu na vklad vlastníckeho práva bude s predávajúcim uzatvorená záložná zmluva o zriadení záložného práva k predávaným nehnuteľnostiam v prospech xxxxxxxxxx, za účelom zabezpečenia úveru, ktorý bude poskytnutý kupujúcemu k úhrade kúpnej ceny z titulu zmluvy o poskytnutí úveru. Kupujúci so zriadením tohto záložného práva predávajúcim výslovne súhlasí a preberá ho spolu s vlastníctvom nehnuteľností. V prípade, ak príslušný Okresný úrad preruší konanie o návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podľa tejto zmluvy v prospech kupujúceho, zmluvné strany sú povinné poskytovať si vzájomne súčinnosť a odstrániť nedostatky tejto zmluvy a návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, prípadne jeho príloh. V prípade, ak príslušný Okresný úrad rozhodne o zamietnutí alebo o zastavení konania o návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podľa tejto zmluvy v prospech kupujúceho, zmluvné strany sú povinné podpísať znova kúpnu zmluvu s rovnakými podmienkami ako v tejto zmluve, a odstrániť vytýkané nedostatky a právne chyby zmluvy. Odstúpenie z dôvodov uvedených v tejto zmluve je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia zmluvných strán. V prípade odstúpenia od tejto zmluvy sú si zmluvné strany povinné bezodkladne vrátiť plnenia, ktoré si navzájom poskytli. Nárok na zaplatenie účelne vynaložených nákladov súvisiacich s prevodom vlastníckeho práva k predmetu kúpy druhou zmluvnou stranou nie je týmto dotknutý. V prípade vzniku nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy je povinná zmluvná strana povinná zaplatiť zmluvnú pokutu do 15 dní od doručenia výzvy oprávnenej strany na zaplatenie zmluvnej pokuty. Účastníci zmluvy vyhlasujú, že k prevodu predmetu kúpy nedošlo v tiesni a pod nátlakom, a zmluva vyjadruje ich pravú, slobodnú, dobromyseľnú vôľu. Práva a povinnosti výslovne v zmluve neupravené, vyplývajúce z tohto právneho úkonu sa riadia Občianskym zákonníkom. Kúpna zmluva bola predávajúcou a kupujúcim prečítaná a na znak súhlasu s jej obsahom a vyhláseniami podpísaná v 5 exemplároch, na ktorých je overený podpis predávajúcej, ktoré budú odovzdané 2x ku katastrálnemu konaniu, 1x do hypotekárnej banky, 2x zostáva účastníkom zmluvy. Predávajúci splnomocňuje kupujúceho, aby v prípade zjavných chýb a nedostatkov v písaní v kúpnej zmluve alebo návrhu na vklad tieto v jej mene odstránil protokolárne, prípadne dodatkom ku kúpnej zmluve a návrhu na vklad. Kupujúci plnú moc prijíma.

V xxxxxxxxxxx dňa xxxxxxxxxxx

................................................... .                                                                           ..................................................

predávajúci                                                                                                                          kupujúci

Komentáre

Celkom 0 kometárov

 • Neregistrovaný uživatel

  Meno: Prihlásiť sa

  Blog:

  Obsah správy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovedzte na otázku: Čo je dnes za deň?