bigmatko-lifeživot a svet okolo nas

kúpna zmluva hnuteľná vec vzor

Publikované 18.08.2015 v 20:21 v kategórii právo, prečítané: 5651x

vzor jednoduchej kúpnej zmluvy medzi dvoma fyzickými osobami, ktorú môžete použiť vo väčšine prípadov predaja a kúpy napríklad motorového vozidla prípadne inej hnuteľnej veci

Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci


1. Zmluvné strany

Predávajúci:

Meno, priezvisko:

Trvalé bydlisko:

Dátum narodenia:

Číslo OP:

Telefón:

a

Kupujúci:

Meno, priezvisko:

Trvalé bydlisko:

Dátum narodenia:

Číslo OP:

Telefón:


uzatvorili v zmysle ustanovenia § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky Zákonník v znení neskorších predpisov túto kúpnu zmluvu (ďalej len ako „Zmluva“)


2. Všeobecné ustanovenia


2.1 Predávajúci je vlastníkom ............opíše sa vec, ktorá ma byť predmetom kúpy..... (ďalej len ako predmet kúpy).


3. Predmet zmluvy


3.1 Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy z predávajúceho na kupujúceho za podmienok stanovených touto zmluvou.


3.2 Touto zmluvou predávajúci predáva predmet kúpy kupujúcemu do vlastníctva a zaväzuje sa mu ho odovzdať ku dňu podpisu tejto zmluvy.

3.3 Touto zmluvou kupujúci od predávajúceho kupuje predmet kúpy do vlastníctva, zaväzuje sa ho prevziať ku dňu podpisu tejto zmluvy a zaplatiť zaň kúpnu cenu za podmienok stanovených touto zmluvou.


4. Kúpna cena


4.1 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za predmetu kúpy kúpnu cenu v celkovej výške ................ eur (slovom: ...................eur).

4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaplatí kúpnu cenu do 15 dní odo dňa podpisu tejto zmluvy.


5. Ostatné ujednania


5.1 Predávajúci predáva predmet kúpy tak ako stojí a leží, bez záložných práv a iných práv zodpovedajúcich právam tretích osôb k cudzej veci. Rovnako prehlasuje, že predmet kúpy nepochádza z trestnej činnosti a ani s ním nebola páchaná trestná činnosť.

5.2 Predávajúci upozorňuje kupujúceho na chybu predmetu kúpy spočívajúcu v (toto sa uvedie len ak má vec vady, ak vady nemá tak sa uvedie, že kupujúci prehlasuje, že predmet kúpy netrpí žiadnymi zjavnými ani skrytými vadami)

5.3 Kupujúci vyhlasuje, že mu je známy stav predmetu kúpy a že ho kupuje v stave, v akom sa nachádza, t. j. tak ako stojí a leží.

5.4 Predávajúci sa zaväzuje vydať predmet kúpy a všetky doklady potrebné pre jeho užívanie kupujúcemu najneskôr ku dňu podpisu tejto zmluvy.

5.5 Kupujúci podpisom tejto zmluvy potvrdzuje prevzatie predmetu kúpy od predávajúceho.


6. Záverečné ustanovenia


6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny a dodatky k zmluve musia mať písomnú formu.

6.2 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva rovnopisy.

6.3 Práva, povinnosti a právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

6.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva bola uzatvorená vážne, zrozumiteľne a určite, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pred podpisom si ju prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju podpísali.

6.5 Zmluva sa stáva platnou a účinnou dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.


V ................................. dňa

................................                                                                                                                                 ................................

predávajúci                                                                                                                                                      kupujúci

Komentáre

Celkom 1 komentár

 • Smithk223 06.10.2017 v 04:57 whoah this blog is wonderful i like reading your articles. dbdcfdfgcefddeeb


 • Neregistrovaný uživatel

  Meno: Prihlásiť sa

  Blog:

  Obsah správy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovedzte na otázku: Čo je dnes za deň?