bigmatko-lifeživot a svet okolo nas

darovacia zmluva nehnuteľnosť

Publikované 26.08.2015 v 10:14 v kategórii právo, prečítané: 114x

vzor základnej jednoduchej darovacej zmluvy na nehnuteľnosť, ktorá postačuje na zmenu vlastníckych práv aj pre potreby katastra. najčastejšie sa používa v prípade darovania nehnuteľnosti medzi rodinnými príslušníkmi

Darovacia zmluva

(podľa§ 628občianskeho zákonníka a § 42 katastrálneho zákona)

I.

Zmluvné strany

Darca v rade 1:

................................................................................

................................................................................

.................................................................................

................................................................................

.................................................................................

Darca v rade 2:

................................................................................

................................................................................

.................................................................................

................................................................................

.................................................................................

Obdarovaný:

................................................................................

................................................................................

.................................................................................

................................................................................

.................................................................................

II.

Predmet zmluvy

Darca v prvom rade a darca v druhom rade sú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností:

- Parcela registra „E“, parcelové číslo ............. o výmere ............. m2, orná pôda, v katastrálnom území ................., okres ............., mesto ..................., umiestnená mimo zastavaného územia obce, zapísaná na LV ............ v správe katastra nehnuteľností ...... v rozsahu .....


III.

Darca v prvom rade a darca v druhom rade touto zmluvou darujú obdarovanému nehnuteľnosti špecifikované v čl. II tejto zmluvy, pričom obdarovaný dar prijíma.


IV.

Darca v prvom rade a darca v druhom rade vyhlasujú, že na darovanej nehnuteľnosti neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená ani iné právne povinnosti.


V.

Obdarovaný nadobudne výlučné vlastnícke právo v určenom podiele k nehnuteľnosti špecifikovanej v článku II. tejto zmluvy na základe vkladu tejto zmluvy do katastra nehnuteľností vedenom Správou katastra Trenčín.


VI.

Obdarovaný berie na vedomie možnosť darcu domáhať sa vrátenia daru podľa § 630 Občianskeho zákonníka v prípade, že sa k nemu bude chovať tak, že tým hrubo poruší dobré mravy.


VII.

Účastníci s obsahom tejto zmluvy po jej prečítaní súhlasia, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. Táto Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, 2 x pre potreby vkladu do katastra nehnuteľností a 3 x pre zmluvné strany.


V …………………, dňa .......................

......................................                            .........................................                                            ..........................................

Darca v prvom rade                                   Darca v druhom rade                                                       Obdarovaný

Komentáre

Celkom 0 kometárov

 • Neregistrovaný uživatel

  Meno: Prihlásiť sa

  Blog:

  Obsah správy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovedzte na otázku: Čo je dnes za deň?